ทัวร์ อเมริกา

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อเมริกา นิวยอร์ก น้ำตกไนแอการ่า by Qatar Airways 9 วัน 5 คืน
KUS-110911-QR : อเมริกา นิวยอร์ก น้ำตกไนแอการ่า BY QR

9 วัน 5 คืน

อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ กราวด์ซีโร่ อนุสรณ์รำลึก 9/11 ชมทำเนียบขาว ของผู้นำสูงสูด #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ#รวมวีซ่าแล้ว

Day 1 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
Day 2 : มหานครนิวยอร์ก
Day 3 : นิวยอร์ก-ฟิลาเดลเฟีย-ระฆังแห่งเสรีภาพ-อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์-วอชิงตัน ดีซี
Day 4 : วอชิงตัน ดีซี-อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน-อนุสรณ์ประธานาธิบดีลินคอน-พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ-เพชรโฮ้ป-แฮริสเบิร์ก
Day 5 : แฮริสเบิร์ก-โรงงานช็อกโกแลต-บัฟฟาโล-ไนแอการ่า เอาท์เลต
Day 6 : น้ำตกไนแอการ่า-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคอร์นนิง-สแครนตัน
Day 7 : สแครนตัน-นิวยอร์ก-ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ-กราวด์ซีโร่-สะพานบรูคลิน-เอ็มไพร์สเตท-ไทม์สแควร์-ถนนบรอดเวย์-สนามบินนครนิวยอร์ก
Day 8 : ระหว่างบินนิวยอร์ก-แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา (เครื่องบินผ่านเวลาสากล)
Day 9 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

----- อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -----

Day 1 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
23.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินกาตาร์แอร์เวย์ (QR) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

Day 2 : มหานครนิวยอร์ก
03.05 น. ออกเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เที่ยวบินที่ QR837 (03.05-05.55) / QR701 (08.15-15.15) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 23.10 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองโดฮา ประเทศสกาต้าร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
15.15 น. เดินทางถึงสนามบินมหานครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 12 ชั่วโมง) มหานครนิวยอร์ก (New York) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ การศึกษา และสวรรค์แห่งการช้อปปิ้งที่เต็มไปด้วยตึกอาคารสุดล้ำสมัย แปลกตา และถ่ายรูปสวยสุดๆ มหานครที่ใหญ่ที่สุดใน อเมริกา และใหญ่เป็นอันดับที่ 2 โลก
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Hilton Newark Airport, New York หรือเทียบเท่า

Day 3 : นิวยอร์ก-ฟิลาเดลเฟีย-ระฆังแห่งเสรีภาพ-อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์-วอชิงตัน ดีซี
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadephia) เมืองหลวงแห่งแรกของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะย้ายไปยังวอชิงตัน ดี.ซี. เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัฐเพนซิลเวเนีย และเป็นเมืองที่พลเมืองหนาแน่นที่สุดเป็นอันดับ 6 ของสหรัฐอเมริกา ฟิลาเดลเฟียเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศมากมาย นำท่านชมระฆังแห่งเสรีภาพ (Liberty bell) เป็นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อ จักรภพอังกฤษในปี ค.ศ. 1776 ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็นระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1753 ใช้ตียามมีการประชุมสภา หรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภาพทุกๆ คน จนระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี ค.ศ. 1835 ทำให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุดนำท่านชมอินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์ (Independence hall) ซึ่งเป็นอาคารหลักในอุทยาน เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีการอภิปรายแก้ไขและลงมติเห็นชอบคำประกาศอิสรภาพสหรัฐอเมริกาและรัฐธรรมนูญแห่งสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของการประชุมยกร่างรัฐธรรมนูญในฤดูร้อน ค.ศ. 1787 ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเมื่อ ค.ศ. 1979
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington, D.C. โดยตัวย่อ D.C. ย่อมาจาก District of Columbia เขตปกครองพิเศษโคลัมเบีย) เป็นเมืองหลวงของสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อภายหลังจากการปฏิวัติอเมริกา โดยชื่อ วอชิงตัน มาจากชื่อของจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีสหรัฐคนแรก และบิดาผู้ก่อตั้งประเทศคนหนึ่ง วอชิงตันเป็นนครหลักนครหนึ่งของเขตมหานครวอชิงตัน (Washington Metropolitan Area) โดยวอชิงตันได้รับฉายาว่าเป็นเมืองหลวงทางการเมืองของโลก เนื่องจากเป็นที่ตั้งของรัฐบาลกลางสหรัฐและสถาบันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศจำนวนมา อาทิ ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เป็นต้น นำท่านชมทำเนียบขาว (White House) สถานที่ทำงานและบ้านพักราชการของประธานาธิบดี ชมอนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) หรือที่รู้จักกันในนามไม่เป็นทางการคือ “แท่งดินสอ” แท่งหินโอเบลิสก์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่ จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา ผู้นำอิสรภาพมาสู่สสหรัฐอเมริกาที่ทำจากหินอ่อนและตั้งตระหง่านอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งมีความสูงถึง 555 ฟุต
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอิตาเลียน
พักที่ Hotel Westin Tysons Corner, Washington DC หรือเทียบเท่า

Day 4 : วอชิงตัน ดีซี-อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน-อนุสรณ์ประธานาธิบดีลินคอน-พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ-เพชรโฮ้ป-แฮริสเบิร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชมอนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน (Jefferson Memorial) และชมอนุสรณ์สถานประธานาธิบดีลินคอน(Lincoln Memorial) ซึ่งทั้ง 2 ท่านนั้นเป็นรัฐบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกาทั้งสิ้น จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน ซึ่งใหญ่ที่สุดในโลกโดยทุกท่านจะได้ชมพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History) และท่านยังสามารถเพลิดเพลินกับการชมหุ่นสต๊าฟ ช้างป่าแอฟริกันที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นยังมีห้องจัดแสดงซากดึกดำบรรพ์โครงกระดูกไดโนเสาร์และที่พลาดไม่ได้ซึ่งเป็นไฮ ไลท์เลยก็คือ เพชรโฮ้ป (Hope Diamond) เป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกในบรรดาเพชรสีน้ำเงินในอดีตที่เคยพบมา มีน้ำหนัก 112 กะรัต (22.44 กรัม) นอกจากจะมีความสวยงามและเป็นสิ่งล้ำค่าหายากแล้วยังมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองแฮริสเบิร์ก (Harrisburg) เป็นเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนีย เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 9 ของรัฐเพนซิลเวเนีย ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำซัสคิวแฮนนา
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Best Western or Radisson Penn Harris, Harrisburg หรือเทียบเท่า

Day 5 : แฮริสเบิร์ก-โรงงานช็อกโกแลต-บัฟฟาโล-ไนแอการ่า เอาท์เลต
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
เข้าชมโรงงานจำลองผลิตช็อกโกแลต ชื่อดังของประเทศอเมริกา นั่นก็คือ Hershey’s Chocolate World ซึ่งท่านจะได้ชมขั้นตอนในการผลิตช็อกโกแลตแบบภาพยนตร์การ์ตูนเคลื่อนไหวโดยใช้สัตว์จำลองในการแสดงประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมกับการแสดงที่น่ารักและตื่นตาตื่นใจ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลตนานาชนิดของ Hershey’s เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึกตามอัธยาศัย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองบัฟฟาโล(Buffalo) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของ มหานครนิวยอร์ก มีประชากรประมาณ 1.1 ล้านคน ได้รับการคัดเลือกจากหนังสือ Reader’s Digest ให้เป็นเมืองที่มีความสะอาดเป็นอันดับ 3 ของอเมริกา และเป็นเมืองติดพรมแดนระหว่างอเมริกาและแคนาดา โดยมีแม่น้ำไนแอการ่าขวางกั้น ซึ่งเป็นจุดกำเนิดของน้ำตกยักษ์ไนแอการา จนเข้าเขตบริเวณน้ำตกไนแอการา (Niagara Falls) นำท่านสู่ไนแอการ่า เอาท์เลต (Niagara Falls Outlet) ใกล้กับจุดชมน้ำตกไนแองการ่า ให้อิสระช้อปปิ้งกับศูนย์รวมแฟชั่นของอเมริกา มีสินค้ามากมายและส่วนใหญ่เป็นแบรนด์อเมริกาในราคาพิเศษ แถมภายในยังกว้างขวางมากไปด้วยร้านค้ากว่า 200 ร้าน ซึ่งแต่ละร้านล้วนแต่มีสินค้าราคาลดราคากันเกินครึ่ง ในพื้นที่กว้างใหญ่หลายโซน หลากหลายแบรนด์ให้เลือกช้อป ทั้งเช่น American Eagle Out,Burberry, Clark’s, Coach, Converse, DKNY, Foot locker Outlet, Forever 21, Fossil, Gap Outlet, Guess, Hugo Boss Outlet, Kate Spade, Kenneth Cole, Levi’s, Michael Kors, Sunglasses, Skechers, Polo Ralph Lauren, Nike, Swarovski,Toy’’R’’US Express, Vitamin worldและอีกมากมาย
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel Holiday Inn By Sheraton, Niagara Falls หรือเทียบเท่า

Day 6 : น้ำตกไนแอการ่า-พิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคอร์นนิง-สแครนตัน
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านชมน้ำตกไนแอการ่า (Niagara Falls) ฝั่งอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls บางครั้งก็เรียก น้ำตกแคนาดา) สูง 48 เมตร น้ำตกอเมริกาสูง 51 เมตร และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil เดินทางถึงน้ำตกไนแอการ่า นำท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นน้ำตกไนแอการ่าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ได้อย่างเต็มที่ จากนั้นนำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์เครื่องแก้วคอร์นนิง (Corning Museum of Glass) สถานที่ที่เต็มไปด้วยผลงานสะสมจากแก้ว และที่สำคัญพิพิธภัณฑ์แก้วคอร์นนิงแห่งนี้ยังเป็นสถานที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือนนิวยอร์ก พบกับผลงานที่ทำจากแก้วกว่า 45,000 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยผลงานรูปแบบสมัยใหม่และรูปแบบทางประวัติศาสตร์
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่เมืองสแครนตัน(Scranton) เมืองประวัติศาสตร์อดีตอุตสาหกรรมชุมชนทำเหมืองถ่านหิน ปัจจุบันนี้เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์สถานที่ทางประวัติศาสตร์มากมาย นำท่านชมระบบการขนส่งรถรางโบราณ (Electric City Trolley Museum) ระบบรถขนแร่ของเมืองสแครนตันในสมัยอุสาหกรรมเหมืองถ่านหินในอดีต มีโมเดลรถรางขนาดเล็กวิ่งรอบให้ท่านได้ชม และมีร้านขายของที่ระลึก จากนั้นให้ท่านได้เดินอิสระชมเมืองย่างเมืองเก่าสแครนตัน อาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
พักที่ Hotel, Scranton หรือเทียบเท่า

Day 7 : สแครนตัน-นิวยอร์ก-ล่องเรือชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ-กราวด์ซีโร่-สะพานบรูคลิน-เอ็มไพร์สเตท-ไทม์สแควร์-ถนนบรอดเวย์-สนามบินนครนิวยอร์ก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
นำท่านสู่ มหานครนิวยอร์ก(New York) มหานครแห่งวัฒนธรรมจากนานาประเทศมาผสมกลมกล่อมกันเป็นเนื้อเดียวได้อย่างลงตัว ภายใต้มหานครใหญ่แห่งนี้ มีแทบทุกสิ่งที่นักท่องเที่ยวใฝ่หา ไม่ว่าจะช้อปปิ้ง กินดื่ม ชมพิพิธภัณฑ์ อาร์ตแกลเลอรี มิวสิคัลระดับโลก ฯลฯ นำท่านล่องเรือ เพื่อชมอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิ]ทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี นำท่านชมกราวด์ซีโร่(Ground Zero) สถานที่รำลึกเหตุการณ์ 9/11ตำแหน่งของตึก world Trade Center เดิม โดยการออกแบบของสถาปนิกที่ชื่อว่า Michael Arad ซึ่งชนะการแข่งขันจากผลงานทั่วโลก จากผู้ส่งแบบทั้งหมด 5200 คน จาก 63 ประเทศ สิ่งที่มาแทนที่ในตำแหน่งเดิมของตึก ตึกแฝด คือสระน้ำ 2 สระ ในตำแหน่งของตึกทั้ง 2 ตึก ซึ่งถือเป็นจุดศูนย์กลางของสถานที่รำลึกแห่งนี้  สระน้ำขนาดกว้างเท่าฐานตึก สะท้อนเงาของท้องฟ้าและตึกที่รายล้อม เป็นภาพสะท้อนที่ทำให้เรารำลึกถึงการจากไปของตึกทั้ง 2 ผ่านเส้นทางชมสะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และ ย่านบรูคลิน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านขึ้นชมทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์กบนตึกระฟ้าเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) บริเวณจุดตัดของถนน Fifth Avenue และ West 34 Street และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากมาย อาทิเช่น Sleepless in Seattle, An Affair to Remember, King Kong  จากนั้นให้ท่านได้อิสระอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเดินเล่นย่านเดินเล่นย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิ้งบนถนนเลขที่ 5  (Fifth Avenue) ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดของโลก 'The most expensive street in the world'
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารไทย
ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบินนครนิวยอร์ก เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

Day 8 : ระหว่างบินนิวยอร์ก-แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองโดฮา (เครื่องบินผ่านเวลาสากล)
01.00 น.
ออกเดินทางจากนิวยอร์ก กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์(QR) เที่ยวบินที่ QR706 (01.00-20.30 / QR836 (02.20(+1)-13.10) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 23 ชั่วโมง (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองโดฮา ประเทศสกาต้าร์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
---เครื่องบินผ่านเวลาสากล---

Day 9 : กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
13.10 น.
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
20 – 28 เม.ย 2565 พุธ - พฤหัส 109,999 -
11 – 19 พ.ค 2565 พุธ - พฤหัส 99,999 -
01 – 09 มิ.ย 2565 พุธ - พฤหัส 109,999 -
06 – 14 ก.ค 2565 พุธ - พฤหัส 109,999
10 – 18 ส.ค 2565 พุธ - พฤหัส 109,999
14 – 22 ก.ย 2565 พุธ - พฤหัส 109,999

ทัวร์อเมริกา นิวยอร์ก อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอเมริกา ราคาใกล้เคียงกัน