แพ็คเกจทัวร์ อเมริกา

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์อเมริกา ทัวร์สุขภาพ ลอสแอนเจลิส 7 วัน 5 คืน
เที่ยวก่อนใคร สบายใจ Covid ที่ Los Angeles

7 วัน 5 คืน

เที่ยวก่อนใคร...ที่ Los Angeles

Day 1 :
04.00 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูม เคาท์เตอร์ ANA
07.00 น.    ออกเดินทางจากประเทศไทยสู่ สนาบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน ANA เที่ยวบินที่ NH.........
15.15 น.    เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
17.30 น.    เดินทางออกจากสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ไปยัง นครลอสแอนเจลิส                    สายการบิน ANA เที่ยวบินที่ NH.........
                                   เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา
11.30 น.    เดินทางถึง นครลอสแอนเจลิส
                 เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า ด้วยตนเอง

Day 2 :
เช้า         อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
บ่าย         เดินทางชมสถานที่ฉีดวัคซีน 
บ่าย         เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า ด้วยตนเอง

Day 3 :
ช้า         อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น       เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า ด้วยตนเอง

Day 4 :
เช้า        อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น        เข้าสู่โรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า ด้วยตนเอง

Day 5 :
เช้า        อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
ค่ำ         ออกเดินทางสู่สนามบิน LA

Day 6 :
01.20 น.  ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ โดยสายการบิน ANA เที่ยวบินที่ NH........

Day 7 :
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น
10.50 น. ออกเดินทางจากสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น ไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ANA เที่ยวบินที่ NH.......
15.30 น. เดินทางถึงสนามนินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ทัวร์อเมริกา ทัวร์สุขภาพ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอเมริกา ราคาใกล้เคียงกัน