แพ็คเกจทัวร์ อเมริกา


ทัวร์สุขภาพ ลอสแอนเจลิส เที่ยวก่อนใคร... ที่ Los Angeles 
#Vaccine #วัคซีน
รหัสแพ็คเกจ : 21818
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

แพ็คเกจทัวร์อเมริกา ทัวร์สุขภาพ ลอสแอนเจลิส by ANA 25 วัน 23 คืน
เที่ยวก่อนใคร... ที่ Los Angeles

25 วัน 23 คืน

เที่ยวก่อนใคร... ที่ Los Angeles

Day 1 :
04.00 น.   พร้อมกันที่สนามบืนสุวรรณภูมิ เคาท์เตอร์ ANA
07.00 น.   ออกเดินทางจากประเทศไทยสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดย
                  สายการบิน ANA เที่ยวบินที่ NH806
15.15 น.   เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น
17.30 น.   เดินทางออกจาสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ไปยัง นครลอสแอนเจลิส
                  สายการบิน ANA เที่ยวบินที่ NH8012
 11.30 น.    เดินทงถึง นครลอสแอนเจลิส
                   เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 2 :
เช้า        อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
บ่าย       เดินทางชมสถานที่ฉีดวัคซีน ด้วยตนเอง 
บ่าย          เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 3 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น      เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 4 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 5 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 6 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 7 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 8 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 9 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 10 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 11 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 12 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 13 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 14 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 15 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 16 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 17 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 18 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 19 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 20 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 21 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 22 :
เช้า      อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
เย็น     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 23 :
เช้า       อิสระท่องเที่ยวเมืองลอสแอนเจลิส
บ่าย      เดินทางชมสถานที่ฉีดวัคซีน
 บ่าย     เข้าสู่ที่พักโรงแรม Quality Inn Long Beach หรือเทียบเท่า

Day 24 :
01.20 น.   ออกเดินทางสู่ฮาเนดะ โดย NH105

Day 25 :
  05.00 น.   ถึงฮาเนดะ
 10.50 น.   ออกจากฮาเนดะ โดย NH147
 16.30 น.   ถึงกรุงเทพมหานคร

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์อเมริกา ทัวร์สุขภาพ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอเมริกา ราคาใกล้เคียงกัน