ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 21516
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช บ้านกูด ขอพรไอ้ไข่ by รถโค้ชปรับอากาศ 3 วัน 1 คืน
PTL-SB01 : ทัวร์รถบัส นครศรีธรรมราช บ้านกูด ขอพรไอ้ไข่ เสริมดวงตลอดปี

3 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคใต้ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ วัดสระสี่มุม วัดพระบรมธาตุไชยาราชวิหาร ชายหาดบ้านกรูด วัดทางสายพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม วัดห้วยมงคล ร้านของฝากชิดชนก

Day 1 : 
20.00 น.           คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถโค้ชปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จังหวัดนครศรีธรรมราช (25 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์มเดินทาง)
20.30 น.           ออกเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ใช้เวลาเดินทางประมาณ10-11ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

 

Day 2 :
08.00 น.           ถึง จังหวัดนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองนครศรีธรรมราช แวะจุดพักรถให้ท่านได้ทำธุระส่วนตัวให้เรียบร้อย
เช้า                   รับประทานอาหาร ณ จุดพักรถ (บริการท่านด้วยอาหารจานเดียว ท่านละ 1 จาน)
09.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ จากเรื่องราวเสียงที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง“ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภและการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวง ขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า ของหายให้ช่วยหา ขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขา บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย   **TIP**  ไหว้ไอ้ไข่   การบูชา ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ : ธูป 3 ดอก บูชาบนได้ ไหว้รับ แต่เมื่อสำเร็จให้แก้บนด้วยของที่นำมาบนและจุดธูปเพียง 1 ดอกเท่านั้น  ของที่ชอบ : ขนมเปี๊ยะ, น้ำแดง, ชุดทหาร ตำรวจ, ไก่ปูนปั้น, หนังสติ๊ก, ประทัด  อิสระขอพรตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

11.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ วัดสระสี่มุม เป็นวัดเก่าแก่โบราณ ​ปรากฏร่องรอยทางประวัติศาสตร์ และโบราณวัตถุเก่าแก่หลายอย่างในวัด เช่น สระน้ำโบราณ (สระสี่มุม) ภาชนะของใช้เก่าแก่สมัยโบราณ เช่น ถ้วย โถ โอชาม ไหดินเผา ที่มีการขุดพบ รวมทั้งเครื่องสังคโลก ซากพระพุทธรูปปูนปั้นเก่าแก่โบราณ ซึ่งถูกบรรจุไว้ภายในองค์พระพุทธรูปหล่อขึ้นใหม่ และตั้งประดิษฐานไว้ ณ บริเวณหน้าวัด

กลางวัน             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

13.00 น.           นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่งปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นพุทธสถานเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงรักษาความ เป็นเอกลักษณ์ของช่าง ศิลปกรรมสมัยศรีวิชัยไว้ได้สมบูรณ์ ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญแก่วัดประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสำคัญ ของชาติและยกฐานะวัดเป็น พระอารามหลวง และเป็นหนึ่งในสามของ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพบูชาของภาคใต้ เจดีย์พระบรมธาตุนี้เป็นสัญลักษณ์ในดวงตราประจำจังหวัด และเป็นสัญลักษณ์ในธงประจำกอง และผ้าพันคอลูกเสือด้วย ซึ่งถือกันว่าถ้าใครไปเที่ยวจังหวัด
สุราษฎร์ธานี

15.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ ชายหาดบ้านกรูด Check in เข้าสู่ที่พัก หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
ชายหาดบ้านกรูด หาดบ้านกรูด มีหาดทรายสีขาวนวลทอดยาวไปกับแนวสนและสวนมะพร้าว มีถนนเลียบชายหาด และบรรยากาศเงียบสงบ มีชายหาดอยู่ 2 หาด ด้วยกัน คือ หาดบ้านกรูดเหนือ และ หาดบ้านกรูดใต้ โดยมี เขาธงชัย เป็นเส้นเขตแบ่งหาด
เย็น          รับประทานอาหารเย็น ณ ที่พัก

 

Day 3 : 
เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

09.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ วัดทางสายพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ หรือวัดเขาธงชัย เป็นพระมหาธาตุเจดีย์ ประจำรัชกาลที่ 9 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระราชทานชื่อให้ เป็นสถาปัตยกรรมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ สร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระมหากษัตริย์โดยไม่ใช้เงินของทางราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล ในวโรกาสที่พระองค์ ครองราชย์ครบ 50 ปี โดยสัดส่วนของพระเจดีย์ เป็นทรงระฆังตั้งอยู่บนฐานไพที รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีความหมายของการครองราชย์ 50 ปี คืออาคารสูง 5 ชั้น หมายถึง ขันธ์ 5 และเจดีย์หมู่ 9 องค์ หมายถึงวัดประจำรัชกาลที่ 9 บริเวณทางขึ้นพระเจดีย์ฯ เป็นที่ตั้งของ พระพุทธกิติสิริชัย เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางสมาธิแบบคันธาระ ศิลปะอินเดีย ลักษณะประทับขัดสมาธิดอกบัว หันพระพักตร์ออกทะเล ชาวบ้านมักเรียกกันว่า “หลวงพ่อใหญ่” บริเวณฐานของพระมหาธาตุเจดีย์ภักดีประกาศ สามารถชมวิวทิวทัศน์ของชายหาดบ้านกรูด

10.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ ตลาดน้ำหัวหินสามพันนาม อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตลาดน้ำหัวหินสามพันนามตั้งอยู่ตรงห้วยสามพันนามซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ตกแต่งในแนวตลาดน้ำเมืองเก่าได้บรรยากาศรัตนโกสินทร์ย้อนยุค สมัยรัชกาลที่ 6 เป็นตลาดที่ใหญ่ มีเนื้อที่เกือบ 100 ไร่ ถูกโอบล้อมไปด้วยขุนเขา ที่นี่มีร้านค้ามากมายให้ท่านช้อปได้อย่างเพลิดเพลิน มีทั้งร้านที่อยู่ริมน้ำและขายของบนเรือก๋วยเตี๋ยวเรือตั้งอยู่ตรงห้วยสามพันนามซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อตลาดแห่งนี้

14.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ วัดห้วยมงคล เป็นวัดที่ประดิษฐานรูปเหมือนหลวงพ่อทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก แต่เดิมใช้ชื่อว่า “วัดห้วยคต” เป็นที่ที่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชนด้วยโครงการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเพื่อสร้างความมั่นคงให้กับผสกนิกรได้มีฐานะดีขึ้น รวมทั้งทรงอุปถัมภ์วัดห้วยมงคลไว้ให้เป็นที่พึ่งทางใจสำหรับชาวบ้าน

14.00 น.           นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10-12 ชั่วโมง)

นำท่านแวะซื้อของ ณ ร้านของฝากชิดชนก

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Mar 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 10 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588 -
15 – 17 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588 -
22 – 24 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588 -
29 – 31 ม.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588 -
05 – 07 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588 -
12 – 14 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588 -
19 – 21 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588 -
26 – 28 ก.พ 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 4,588 -
05 – 07 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588
12 – 14 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588
19 – 21 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588
26 – 28 มี.ค 2564 ศุกร์ - อาทิตย์ 3,588

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน