ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา วัดพระถังซัมจั๋ง วัดเหวินอู่ by Thai Lion Air 4 วัน 2 คืน
VWTPE-02 : Best Price Taiwan ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา BY SL

4 วัน 2 คืน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา!!–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดเหวินอู่ ☛อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน-ตึกไทเป101 ☛ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ตและซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต ☛บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบินTHAILIONAIRน้ำหนักกระเป๋า20KG ☛พักไทจง1คืนเถาหยวน1คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา !! – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่
☛ อนุสรณ์เจียงไคเช็ค-ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน -ตึกไทเป 101
☛ ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต
☛ บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG
☛ พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ

ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน