ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โรงงานช็อกโกแลต ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
CTS06 : Hokkaido SNOW DRIFT By XJ

6 วัน 4 คืน

ห้ามพลาด!! เทศกาลโซอุนเดียว ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ไฮโลท์ฤดหนาวฮอกไกโด พิเศษ แช่ออนเซ็น #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #เที่ยวญี่ปุ่น

Day1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
Day2: ฮอกไกโด – เมืองโอตารุ –  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว                        
Day3: ล่องเรือตัดน้ำแข็ง  – AEON ASAHIKAWA
Day4:เมืองบิเอะ - ลานสกีชอคิไซ พาโนราม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โรงงานช็อกโกแลต       
Day5:ศาลเจ้าออกไกโด- DUTY FREE - ตลาดปลานิโจ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนสาธารณะโอโดริ - ย่านเก่าทานุกิโคจิ
Day6:ฮอกไกโด - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)

                                      ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day1: กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
23.30
  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
**กรุณาเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินอย่างน้อย 3 ชั่วโมง เนื่องจากต้องใช้เวลาในการเช็คอิน**

Day2: ฮอกไกโด – เมืองโอตารุ –  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว
03.05    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน สายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ620
11.40    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น (ตามเวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง) หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
เที่ยง     บริการอาหาร เซตเบนโตะ เพื่อความสะดวกในการเดินทาง
        นำท่านสู่ เมืองโอตารุ โอตารุเป็นเมืองท่าสำคัญสำหรับซัปโปโร และบางส่วนของเมืองตั้งอยู่บนที่ลาดต่ำของภูเขาเท็งงุ ซึ่งเป็นแหล่งสกีและกีฬาฤดูหนาวที่มีชื่อเสียง คลองโอตารุ หรือ โอตารุอุนงะ มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ โดยมีโกดังเก่าบริเวณโดยรอบปรับปรุงเป็นร้านอาหารเรียงรายอยู่ บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก คลองแห่งนี้สร้างเมื่อปี 1923 โดยสร้างขึ้นจากการถมทะเล เพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางการขนถ่ายสินค้ามาเก็บไว้ที่โกดัง แต่ภายหลังได้เลิกใช้และมีการถมคลองครึ่งหนึ่งเพื่อทำถนนหลวงสาย 17 แล้วเหลืออีกครึ่งหนึ่งไว้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีการสร้างถนนเรียบคลองด้วยอิฐแดงเป็นทางเดินเท้ากว้างประมาณ 2 เมตร
        จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย
        นำท่านเดินทางสู่ เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว (SOUNKYO ICE FALL FESTIVAL) เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่โซอุนเคียวอนเซ็น (SOUNKYO ONSEN) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณเชิงหุบเขาโซอุนเคียว (SOUNKYO GORGE) ที่โด่งดังด้วยวิวน้ำตกและหน้าผาสูงชันถึง 24 กิโลเมตรใจกลางเกาะฮอกไกโด ในช่วงกลางวันแนะนำให้ไปเดินเล่นชมอนุสาวรีย์น้ำแข็งขนาดยักษ์ โดมน้ำแข็ง และอุโมงค์น้ำแข็งความยาว 100 เมตรที่บริเวณลานน้ำแข็งกันก่อน ซึ่งกระดานลื่นน้ำแข็งนั้นเป็นที่นิยมมากในหมู่เด็กๆ และเมื่อถึงเวลากลางคืนจะมีการประดับไฟไลท์อัพสีรุ้ง หากมองจากจุดชมวิวจะเห็นภาพทิวทัศน์สวยงามราวกับโลกแห่งจินตนาการเลยทีเดียว สำหรับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีการแสดงดอกไม้ไฟและมีการเปิดบาร์เหล้าญี่ปุ่นอีกด้วย และหลังจากเที่ยวเล่นแล้วขอแนะนำให้มาแช่น้ำพุร้อนที่โซอุนเคียวอนเซ็น เพื่ออบอุ่นร่างกายให้คลายหนาวกันเป็นการปิดท้าย (ปกติเทศกาลจะมีช่วงปลายมกราคม-กลางมีนาคมของทุกปี ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมกรณีหมดเทศกาล)
ค่ำ        บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
ที่พัก       SOUNKYO MT. VEIW HOTEL หรือเทียบเท่า
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**    

Day3: ล่องเรือตัดน้ำแข็ง  – AEON ASAHIKAWA
เช้า         บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
       นำท่านสู่ เมืองมอมเบ็ตสึ สัมผัส ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ถือเป็นกิจกรรมฮอตฮิตที่เป็นเป็นไฮไลท์หนึ่งของเมืองมอนเบ็ทสึ (MONBETSU) เลยก็ว่าได้และเรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่น่าสนใจ สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาฮอกไกโดช่วงหน้าหนาวต้องได้มาเยือนกันสักครั้ง   ชมความสวยงามบรรยาศ ฤดูหนาว  ชมความสวยงามของ วิว ทิวทัศน์ที่สวยงาม เรือจะวิ่งตัดทะเลน้ำแข็งออกไปนอกชายฝั่งทะเล นำนักท่องเที่ยวไปชมก้อนน้ำแข็ง ที่เป็นที่นิยมของเมืองมอนเบ็ทสึอย่างในปัจจุบัน ***กรณีเรือตัดน้ำแข็งล่องไม่ได้ คืนเงิน2,500เยน***
เที่ยง       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
       นำท่านเดินเล่น AEON ASAHIKAWA ที่ฝังรากลึกอยู่ในวิถีชีวิตของคนฮอกไกโดนั้นเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่น่าหลงไหลด้วยปริมาณสินค้าหลากหลายครบครันและยังมีสินค้าลดราคาพิเศษทุกวันอีกด้วย ที่นี่ไม่เพียงแค่จำหน่ายอาหารเท่านั้น แต่ยังมีสินค้าอื่นๆ อีกมากมายทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางและยา หากต้องการ เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งระหว่างท่องเที่ยว
ค่ำ        อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ที่พัก       ART ASAHIKAWA HOTEL, ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า

Day4: เมืองบิเอะ - ลานสกีชอคิไซ พาโนราม่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า - โรงงานช็อกโกแลต 
เช้า         บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
         นำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ(BIEI) นับว่าเป็นเมืองขนาดเล็กๆของฮอกไกโด(HOKKAIDO)ที่เล็กแค่ขนาดแต่ คุณภาพโดยเมืองแห่งนี้มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่ ด้วยความที่เป็นเมืองขนาดเล็กการคมนาคมอาจจะไม่สะดวกเทียบเท่าเมืองใหญ่ๆแต่ก็ถือว่ามีครบครันทุกสิ่งแบบมาตรฐาน
        พาท่านสนุกกับ ลานสกีชิคิไซ พาโนราม่า (SHIKISAINO SNOW LAND) ที่รวมกิจกรรมทางสกีหลากหลาย เหมาะกับทุกเพศทุกวัย หรืออิสระกับการถ่ายรูป วิวสวยๆ แสนโรแมนติก (ไม่รวมค่ากิจกรรมและอุปกรณ์สกี กิจกรรม และค่าใช้จ่ายคร่าวๆ SNOWMOBILE: เริ่มต้น 15,000 เยนต่อคน)
เที่ยง       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
        นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า (ASAHIYAMA ZOO) ซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดในญี่ปุ่น โดยสวนสัตว์แห่งนี้ได้มีแนวความคิดที่ว่า สัตว์ต่างๆ ควรที่จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์นั้นๆ จึงทำให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของสัตว์แต่ละประเภท อาทิเช่น หมีขาวจากขั้วโลก นกเพนกวินสายพันธุ์ต่างๆ รวมถึงครอบครัวลิงอุลังอุตังแสนรู้ ในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคม จะมีขบวนพาเหรดนกเพนกวิน ที่เป็นยอดนิยมของสวนสัตว์แห่งนี้นี่เอง  ขบวนพาเหรดนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและมีโชว์วันละ 2 รอบ 11.00 น. และ 14.30 น
        นำท่านชม โรงงานช็อกโกแลต (ISHIYA CHOCOLATE FACTORY)  ที่หมู่บ้านอิชิยะ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่นที่เรารูจักในนาม SHIROI KOIBITO ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว เดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป (ไม่รวมค่าเข้าส่วนการผลิต)
ค่ำ        บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บุฟเฟต์ชาบูสไตล์ญี่ปุ่น ขาปู 3 ชนิด + ซอฟดริ้ง
***********ปู 3 ชนิด อาจจะเปลี่ยนแปลงชนิดได้ตามฤดูกาล ขึ้นอยู่กับทางร้าน ************
พักที่       REMBRANDT STYLE SAPPORO HOTEL, SAPPORO หรือเทียบเท่า

Day5:ศาลเจ้าออกไกโด- DUTY FREE - ตลาดปลานิโจ - ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด - สวนสาธารณะโอโดริ - ย่านเก่าทานุกิโคจิ
เช้า      บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
       เดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร (HOKKAIDO SHRINE) เปลี่ยนเพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะฮอกไกโด ศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษา ให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปีดังเช่นภูมิภาคคันโต แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ ณ ศาลเจ้าแห่งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจสืบไป
        นำท่านเดินทางสู่ ร้านค้า DUTY FREE ให้ท่านได้ซื้อของฝากมากมายหลากหลายชนิด อาทิเช่น เครื่องสำอาง  โฟมล้างหน้า วิตามินต่างๆ เซรั่ม คอลลาเจน ฯลฯ
        นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ (NIJO FISH MARKET) อยู่ในเมืองซัปโปโร จังหวัดฮอกไกโด เป็นตลาดสดที่คึกคักไปด้วยผู้คนแทบทุกวัน เพราะมีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศไปเยือนเป็นจำนวนมาก แน่นอนว่านอกจากร้านขายอาหารทะเลสด และร้านขายผักผลไม้ ยังมีร้านขายของฝาก ร้านอาหารต่างๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสน่ห์ของตลาดนิโจ ที่สามารถเพลิดเพลินกับหลายสิ่งหลายอย่างได้
เที่ยง       บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
        นำท่านเดินทางสู่ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด (GOVERNMENT HOUSE OF HOKKAIDO) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2416 เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกาที่ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อนเป็นอิฐที่ทำมาจากหมู่บ้านซิโรอิชิและโทโยชิร่า ตึกนี้ผ่านการใช้งาน มายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี พ.ศ. 2454 แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512
         นำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะโอโดริ (ODORI PARK) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร แบบว่าถ้ามาถึงบริเวณกลางเมืองแล้วเห็นแน่ๆเพราะมันโดดเด่นมากๆเลยล่ะค่ะ ซึ่งแยกเมืองออกเป็นสองฝั่ง คือทางทิศเหนือและทิศใต้ มีที่จอดรถกว้างประมาณกิโลมตรครึ่ง กินพื้นที่ถึง 12 บล็อกของเมืองนี้ทีเดียวนะคะ สวนแห่งนี้ในช่วงฤดูร้อนนี่ก็จะเป็นเสมือนแหล่งโอเอซิสของเมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีและดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ ยิ่งในช่วงฤดูหนาวนี่เรียกว่าสำคัญมากๆ เพราะจะเป็นสถานที่หลักในการจัดเทศกาลหิมะซัปโปโรนั่นเอง
       ช้อปปิ้ง ย่านเก่าทานุกิโคจิ (TANUKIKOJI OLD TOWN) เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบนถนนคนเดินที่ มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนวตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี SUBWAY ODORI และ SUSUKIN
ค่ำ        อิสระอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่       REMBRANDT STYLE SAPPORO HOTEL, SAPPORO หรือเทียบเท่า

Day6: ฮอกไกโด - กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ)
เช้า         บริการอาหาร ณ ห้องอาหารโรงแรม
       นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติชิโตเสะ เมืองฮอกไกโด  ประเทศญี่ปุ่น
12.55    ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ621 ** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟล์ทบินและสายการบิน**
18.50    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน