ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล น้ำตกฟุคุโรดะ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ048 : Tokyo Ibaraki Saitama Fuji ซุปตาร์ สาวน้อยแก้มแดง BY XJ

5 วัน 3 คืน

ไฮไลท์!! ชมใบไม้เปลี่ยนสี ณ น้ำตกฟุคุโรดะ น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุด ชม สะพานแขวนริวจิน ขอพรเทพเจ้า ณ ศาลเจ้าโฮโดซัง ที่ได้รางวัล The Michelin Green Guide 1 ดาว ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าภูเขาโฮโด ล่องเรือชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์เมเปิ้ล ช้อปปิ้งชินจูกุ พร้อมเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ แมวยักษ์ 3 มิติ บุฟเฟ่ต์ขาปู อาบน้ำแร่ธรรมชาติ #เที่ยวญีปุ่น #ใบไม้เปลี่ยนสี

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย
Day 2 :
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - จังหวัดอิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (ไม่รวมค่าเข้าด้านในองค์พระ) – น้ำตกฟุคุโรดะ – สะพานแขวนริวจิน - อิออน มอลล์ สึจิอุระ
Day 3 :
จังหวัดไซตามะ - ศาลเจ้าโฮโดซัง – กระเช้าไฟฟ้าภูเขาโฮโด – ถนนอิวาดาตามิ - ล่องเรือนากาโทโระไลน์คุดาริ  - จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น+ขาปูยักษ์
Day 4 :
จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – แวะชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - พิธีชงชาญี่ปุ่น -  กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
Day 5 :
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ประเทศไทย
20.30 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ … สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.45 น.  เหิรฟ้าสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XJ600

Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - จังหวัดอิบารากิ - พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (ไม่รวมค่าเข้าด้านในองค์พระ) – น้ำตกฟุคุโรดะสะพานแขวนริวจิน - อิออน มอลล์ สึจิอุระ
08.00 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้ว (เวลาที่ญี่ปุ่น เร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ
09.30 น.  นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ (Ibaraki) ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโตของเกาะฮอนชู ประเทศญี่ปุ่น อิบารากิซึ่งอยู่ไม่ห่างจากโตเกียว เต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงามมากมาย โดยเฉพาะเทศกาลที่เกี่ยวกับดอกไม้ ที่มีให้ชมตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังเป็นเจังหวัดที่มีการผลิตนัตโตะ หรือ ถั่วเน่าญี่ปุ่น มากที่สุดในญี่ปุ่นอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที)
10.20 น.  นำท่านนมัสการ พระใหญ่อุชิคุ ไดบุสสึ (Ushiku Daibutsu) เป็นพระพุทธรูปปางยืนที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น และเคยเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดในโลกที่ถูกบันทึกไว้โดยหนังสือบันทึกสถิติโลกกินเนสบุ๊ค (Guinness Book of world records) เมื่อปี ค.ศ. 1995 ด้วย จากความสูงถึง 120 เมตร ทำให้สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ใจกลางเมืองโตเกียวเลยทีเดียว สามารถเข้าไปยังบริเวณภายในรูปปั้นและขึ้นไปยังจุดที่เป็นหอสังเกตการณ์ในระดับความสูงที่ 85 เมตร ซึ่งจะอยู่ตรงส่วนของหน้าอกพระพุทธรูป เป็นจุดที่สามารถมองเห็น วิวในมุมด้านกว้างได้ ทั้งหมด บนชั้นนี้จะมีกระจกที่เป็นช่องหน้าต่างอยู่ด้วยกัน 4 ด้าน และมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้จากตรงนี้อีกด้วย (ราคาไม่รวมค่าเข้าพระพุทธรูปด้านใน)
12.00 น.รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
15.00 น.  เดินทางสู่ น้ำตกฟุคุโรดะ (Fukuroda Falls) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็น 1 ใน 3 น้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น น้ำตกจะไหลผ่านหน้าผาหินยักษ์ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นชั้นหินไล่ระดับลงมา 4 ชั้น เป็นน้ำตกขนาดความสูง 120 เมตร และกว้าง 73 เมตร เป็นภูเขาไฟในอดีตที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟใต้น้ำกว่า 15 ล้านปีก่อน เมื่อน้ำฝนตกลงมาและรวมตัวกัน กลายเป็นสายน้ำแห่งเดียวระหว่างภูเขา ในช่วงฤดูร้อน ภาพถ่ายของที่นี่จะเสมือนมีกรอบเป็นใบไม้พุ่มหนาสีเขียว ในช่วงฤดูหนาว น้ำบางส่วนจะแข็งตัวคล้ายกับเป็นประติมากรรมแก้วที่ละเอียดอ่อน เข้าฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้ใหม่และใบไม้เริ่มผลิบานอีกครั้ง ก่อนจะเปลี่ยนเป็นใบไม้สีส้มแดงในฤดูใบไม้ร่วง ความประทับใจในธรรมชาติและฤดูกาลของน้ำตกฟุคุโรดะ ในอดีตพระไซเกียว (พระภิกษุสงฆ์ชาวญี่ปุ่นในยุคสมัยเฮอัน) ได้ยกย่องน้ำตกฟุคุโรดะ (Fukuroda Falls) ถ้าหากไม่ลองมาสัมผัสให้ครบทั้ง 4 ฤดู ก็คงจะไม่ได้ชื่นชมกับความงดงามอย่างแท้จริงทำให้เกิดที่มาของประโยคที่ว่า  Yodo-no-taki หมายถึง น้ำตกที่ต้องดู 4 ครั้ง
16.40 น.  นำท่านชม สะพานแขวนริวจิน (Ryujin Suspension Bridge) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เป็นสะพานแขวนใหญ่เป็นอันดับต้นๆ ของญี่ปุ่น ตัวสะพานมีความยาว 375 เมตร เป็นสะพานแขวนสำหรับคนเดินยาวที่สุดในเกาะฮอนชู ตั้งอยู่เหนือเขื่อนริวจิน ในอุทยานโอคุคุจิ จ.อิบารากิ เป็นจุดชมวิวรอบทิศทางแบบพาโนรามา และมีทิวทัศน์สวยงามทั้งสี่ฤดูกาล
19.10 น.  เดินทางสู่ อิออน มอลล์ สึจิอุระ (Aeon Narita Tsuchiura) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง) ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของย่านนี้ มีร้านค้ามากมาย ร้านอาหาร ธนาคาร โรงภาพยนต์ ฟู๊ดคอร์ส รวมถึงซุปเปอร์มาเก็ตที่มีสินค้าทั้งของสด ของแห้ง อาหารทะเล ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการจับจ่ายใช้สอยตามอัธยาศัย
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก  Hotel Marroad Tsukuba หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

Day 3 : จังหวัดไซตามะ - ศาลเจ้าโฮโดซัง – กระเช้าไฟฟ้าภูเขาโฮโด – ถนนอิวาดาตามิ - ล่องเรือนากาโทโระไลน์คุดาริ  - จังหวัดยามานาชิ – ออนเซ็น+ขาปูยักษ์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (2)
08.00 น.  นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดไซตามะ (Saitama) อยู่ในภูมิภาคคันโต มีความเจริญมากเพราะอยู่ติดโตเกียว มีเมืองชิชิบุ ที่โดดเด่นเรื่องธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เมืองโอมิยะและคาวาโกเอะ ที่เป็นแหล่งรวมจุดช้อปปิ้งและสถานที่ที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง)
10.30 น.  เดินทางสู่ ศาลเจ้าโฮโดซัง (Hodosan Shrine) ศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติมายาวนานกว่า 2,000 ปี ตั้งอยู่ที่ย่านนากาโทโระ จังหวัดไซตามะ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม มีต้นไม้ใหญ่โอบล้อมอยู่รอบด้าน จนได้รับรางวัล The Michelin Green Guide 1 ดาว ในปีค.ศ. 2011 มีอาคารหลักทั้งหมด 3 แห่งด้วยกันคือ Honden และ Heiden 2 หลัง ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบญี่ปุ่นโบราณ Gongen-zukuri นอกจากนี้ ยังเป็นจุดชมซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงมากแห่งหนึ่งของจังหวัดไซตามะ ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมมาขอพรในเรื่องความปลอดภัยเพื่อรับการปกป้องจากเทพเจ้า เสี่ยงเซียมซี และซื้อเครื่องรางลวดลายสวยงามกลับไปได้อีกด้วย ใกล้กันนำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้าภูเขาโฮโด (Hodosan Ropeway) ไปยังด้านบนของภูเขาเพื่อชมวิวมุมสูงของเมืองและเป็นอีกจุดที่ชมพระอาทิตย์ตกได้อย่างสวยงามทีเดียว กระเช้าลอยฟ้าจะออกเดินทางทุก 10 นาที ถ้าเดินขึ้นเขาใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ถ้านั่งกระเช้าจะใช้เวลาเพียง 5 นาทีเท่านั้น หากมีเวลามากพอ ด้านบนภูเขายังมี จุดท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น สวนสัตว์โฮโดซัง และศาลเจ้าโฮโดซังโอคุโนะมิยะ ที่อยู่ลึกเข้าไปบนเขาอีกด้วย
นำท่านช้อปปิ้ง ณ ถนนอิวาดาตามิ (Iwadatami Dori Shopping District) ถนนช้อปปิ้งในเมืองนากาโทโระ เขตจิจิบุ จังหวัดไซตามะ ตั้งอยู่ระหว่างสถานีนากาโทโระ และทางไปโขดหินอิวาดาตามิ ซึ่งเป็นย่านการค้ายอดนิยม ถนนเรียงรายไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย มีร้านอาหารที่เน้นวัตถุดิบในท้องถิ่น และร้านขายของที่ระลึกมากมายที่ขึ้นชื่อในท้องถิ่นของไซตามะ อิสระตามอัธยาศัย
กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ณ ถนนช้อปปิ้งอิวาดาตามิ ตามอัธยาศัย
14.30 น.  นำท่าน  ล่องเรือนากาโทโระไลน์คุดาริ  (Nagatoro Line Kudari) เป็นกิจกรรมยอดนิยมของเมืองนากาโทโระ เป็นการนั่งเรือไม้ดั้งเดิมแบบญี่ปุ่นล่องไปในแม่น้ำอาราคาว่า (Arakawa River) ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสองข้างทาง ไฮไลท์!!! ระหว่างทางจะได้ชมธรรมชาติที่สวยงามและได้เห็น โขดหินอิวะดาทามิ โขดหินรูปทรงต่างๆที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ในบางช่วงของการล่องเรือจะมีกระแสน้ำที่ค่อนข้างเชี่ยว คนพายชาวญี่ปุ่นจะต้องใช้ประสบการณ์ในการพายเรือผ่านล่องน้ำต่างๆไปด้วยความชำนาญ นำท่าน ล่องเรือไม้นากาโทโระแบบคอร์ส B (ล่องตามกระแสน้ำ) สำหรับคอร์สนี้จะเรียกว่า เส้นทางโรแมนติก โดยล่องจากโขดหินอิวาดาตามิ ไปถึงสะพานทาคาซาโกะ ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องเรือประมาณ 20 นาที ในบางช่วงอาจมีน้ำกระเซ็นขึ้นมา แนะนำว่าอาจจะเตรียมเสื้อผ้าไปเปลี่ยนหรือผ้าเช็ดตัวไปด้วย บนเรือมีเสื้อชูชีพ ผ้ายางใสสำหรับกางกันน้ำกระเซ็น และถูกควบคุมโดยฝีพายมืออาชีพ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวสองข้างทางของวิวใบไม้สีเหลืองส้มแดงตัดกับสีน้ำเงินของแม่น้ำ และโขดหินรูปร่างแปลกตาแต่งดงามตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่จังหวัดยามานาชิ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านเข้าสู่ที่พัก
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ของโรงแรม (3) พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปู  
ที่พัก  Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 
จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น

Day 4 : จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – แวะชม อุโมงค์ใบเมเปิ้ล - พิธีชงชาญี่ปุ่น -  กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)
09.00 น.  เดินทางถึง ภูเขาไฟฟูจิ (Mount Fuji) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล นำท่านขึ้นสู่ชั้นที่ 5 ของภูเขาไฟฟูจิ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้น ในกรณีที่อากาศไม่เอื้ออำนวย หรือ ทางขึ้นปิด) ที่ทุกท่านจะได้เห็นถึงความสวยงามของตัวภูเขาและวิวโดยรอบของภูเขาไฟฟูจิ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บไว้ และเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์รูปภูเขาไฟฟูจิในหลากหลายบรรยากาศได้อีกด้วยอิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
11.00 น.  แวะชมความงามของใบไม้เปลี่ยนสี ณ อุโมงค์ใบเมเปิ้ล (Momiji Corridor หรือ Momiji Kairo) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยม ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบคาวากูจิโกะ บริเวณดังกล่าวจะถูกจัดเป็นงานเทศกาลชมใบเมเปิ้ลเปลี่ยนสี Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival ที่ตลอดสองฝั่งข้างทางจะเรียงรายไปด้วยต้นเมเปิ้ลมากกว่า 60 ต้น ที่มีใบสีแดง สีเหลืองและสีส้มสลับไปมาทอดยาวกว่า 2 กิโลเมตร สำหรับใบที่แห้งแล้วก็จะร่วงหล่นลงที่พื้นหรือที่คลอง ทำให้ทั้งด้านบนและด้านล่างเต็มไปด้วยใบเมเปิ้ลหลากสีสัน ราวกับพุ่มอุโมงค์ใบเมเปิ้ล ในยามค่ำคืนตั้งแต่เวลา 16.30 -22.00 น. จะมีการประดับไฟ illumination เปิดประดับยาวตามทางเดินไปตลอดแนวทาง ทำให้อุโมงค์ใบเมเปิ้ลแห่งนี้ไม่ว่าจะยามกลางวันหรือกลางคืนก็งดงามไม่แพ้กัน (**หมายเหตุ เทศกาล Fuji Kawaguchiko Autumn Leaves Festival จะจัดขึ้นในช่วงราวๆ ปลายเดือนตุลาคม ของทุกปี และสำหรับปี 2022 ยังไม่ประกาศออกมาอย่างแน่ชัด)
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (5)
13.10 น.  จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 นาที) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก พิธีชงชานี้ ไม่ใช่แค่รับชมอย่างเดียว ยังเปิดโอกาสให้ท่านได้มีส่วนร่วมในพิธีการชงชานี้อีกด้วย และจากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ โตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต (Kanto) บนเกาะฮอนชู (Honshu) ในอดีตคือเมืองเอโดะ (Edo) มีรถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote) วนเป็นวงกลมอยู่ใจกลางเมือง มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)
16.00 น.  นำท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งชินจุกุ (Shinjuku) ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย ห้ามพลาด!!! จุดเช็คอินแห่งใหม่ของชาวโซเชี่ยล นั่นก็คือ แมวยักษ์ 3 มิติ ที่โผล่บนจอแอลอีดีมีขนาดมหึมา จอมีความโค้งขนาด 154 ตารางเมตร (1,664 ตารางฟุต) เสียงที่ออกจากลำโพงคุณภาพเกรดดี  ความละเอียดภาพระดับ 4K ถือเป็นเทคโนโลยีระดับสูง ที่ให้ภาพเสมือนจริงปรากฎเป็นภาพแมวเหมียวเดินเล่นไปมาอยู่เหนือกรุงโตเกียว นอกจากแมวยักษ์แล้ว ท่านยังสามารถรับชมโฆษณาต่างๆ ที่ถูกครีเอทให้เป็นภาพ 3 มิติผ่านจอแอลอีดีนี้ ไม่ว่าจะเป็น แพนด้า, รองเท้าไนกี้, น้องหมา Pompompurin, จานบิน UFO แม้แต่ หุ่นยนต์เครื่องดูดฝุ่น  ท่านสามารถรับชมและเก็บภาพได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
ที่พัก  Asia Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน 

Day 5 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)
หลังรับประทานอาหารเช้าเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ(โดยรถบัสโรงแรม)
09.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601
13.45 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน