ทัวร์ ไต้หวัน

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป จิ่วเฟิ่น ซีเหมินติง by VietJet Air 3 วัน 2 คืน
VZTPE4 : Taiwan Taipei Sabai Sabai By VZ

3 วัน 2 คืน

กระเช้าเหมาคง หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานหินเหย๋หลิ่ว อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง

Day1:สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน
Day2:
วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติง
Day3:ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านต่อ1โคม) – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว – GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
                                 ---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---
Day1:
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน
12.00 น.  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน VIET JET AIRLINE โดยมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ ก่อนการเดินทาง
15.10 น.  นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไทเป โดยสายการบินเวียทเจ็ท เที่ยวบินที่ VZ564
19.45 น.  ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน นครไทเป หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
ที่พัก โรงแรม PAPA WHALE HOTEL 4*หรือเทียบเท่า

Day2:วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - COSMETICS SHOP – ร้านขนมพายสับปะรด - นั่งกระเช้าเหมาคง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติง
เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านชม วัดหลงซาน เป็นศาลเจ้าจีนเก่าแก่มีอายุมากกว่า 200 ปีที่สร้างขึ้นเพื่อถวายสักการะแด่เจ้าแม่กวนอิมและม่าจ้อโป๋ และเป็นวัดมหายาน รวมถึงลัทธิเต๋า เช่นกันซึ่งการรวมความเชื่อในศาสนสถานเดียวแบบนี้เป็นลักษณะพิเศษของศาลเจ้าแบบไต้หวันวัดหลงซานเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ที่มีความสวยงามและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างมาก ที่นี่เต็มไปด้วยรูปแกะสลักมากมาย มีเสาคู่มังกรทองแดงอันโดดเด่นที่ประตูหน้า และเสาอีกสี่คู่ที่โถงกลาง นอกจากนี้ วัดหลงซานยังประดิษฐานพระพุทธรูปและเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ไว้หลายองค์ ทำให้ชาวไต้หวันและชาวต่างชาติต่างพากันมาเยี่ยมชมและสักการะอยู่เป็นประจำ
นำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ตรงใจกลางของเมืองไทเปที่มีพื้นที่ 2,500 ตารางกิโลเมตรแห่งนี้ถูกตกแต่งและประดับเป็นอย่างดี โดยตัวอาคารของอนุสรณ์สถานถูกสร้างขึ้นมาตามแบบสถาปัตยกรรมจีนโบราณ บันไดทั้งสี่ด้านถูกสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวเป็นขั้นตามแบบพีระมิดอียิปต์ หลังคาสีน้ำเงิน รวมทั้งยังมีสวนดอกไม้สีแดง  ที่เป็นการแสดงออกทางสัญลักษณ์ให้เห็นถึงอิสรภาพ ความเท่าเทียม และความเป็นหนึ่งเดียวกัน ตามสีของธงชาติไต้หวัน
จากนั้นนำท่าน สู่ร้าน COSMETICS SHOP ที่มีสินค้าให้ท่านเลือกสรรค์มากมายเพื่อเป็นของฝากให้คนที่ท่านรัก
จากนั้นพาท่านซื้อขนมที่เป็นขนมที่มีชื่อเสียงของไต้หวัน ร้านขนมพายสับปะรด ให้ท่านได้ลิ้มรสขนมพร้อมของทานเล่นต่างๆที่อยู่ภายในร้าน
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพระกระโดดกำแพง
หลังรับประทานอาหารนำท่านสู่สถานี กระเช้าเมาคง  ซึ่งถือได้ว่าเป็นเคเบิลคาร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งเกาะไต้หวัน ประกอบด้วย 4 สถานี แต่ละสถานีจะเต็มไปด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันได้ทั้งครอบครัว ไร่ชาต้นตำรับที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอม กาแฟ และ ไอศครีมขึ้นชื่อ พาท่านพบกับความตื่นเต้นในการนั่งกระเช้าลอยฟ้าเมาคงกอนโดลา โลดแล่นเหนือเมืองไทเปมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดท่านจะได้พบกับบรรยากาศธรรมชาติ  ชมวิวรอบเมืองไทเปในมุมสูงที่แปลกตา แตกต่างจากวิวเดิมๆที่เคยสัมผัส เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ท่านจะได้ชมวิวรอบเมืองไทเปที่นอกเหนือไปจากตึกเทไป 101 ให้ความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าบัตรขึ้นตึก ชั้น 89) 
ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับ ตึกไทเป 101 เป็นสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงระดับโลก เริ่มสร้างเมือปี 1997 ซึ่งตั้งอยู่ในใจกลางเขตพิเศษของซินอี้ เมืองไทเป  ประเทศไต้หวัน ซึ่งเป็นเขตที่มีการพัฒนาที่นำยุคสมัยก่อนและสมัยใหม่มาประสมประสานกันมาพัฒนา ในปี 70 หรือเรียกว่า ยุคของ ไทเป แมนฮัลตัล ก็ว่าได้ และเป็นเขตเศรษฐกิจที่ดีมาก มีความสูง 101 ชั้น ซึ่ง หมายเลข 1 นั้นมาจากความหมายว่า ความเป็นมงคล และ 01 ความหมาย เป็นระบบดิจิตอล และ มีความก้าวหน้าทาง High Technology จึงนำมารวมกัน คือ ความก้าวหน้าทางด้าน Technology ที่ดีที่สุด
หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง หรือที่คนไทยเรียกว่า สยามสแควร์เมืองไทย มีทั้งแหล่งเสื้อผ้าแบรนด์เนมสไตล์วัยรุ่น กระเป๋า ของฝากคนที่ท่านรัก รองเท้ายี่ห้อต่าง อาทิ Onisutka Tiger  แบรนด์ดังของญี่ปุ่น รวมทั้งยี่ห้อต่างๆ เช่น New Balance, Puma, Adidas, Nike ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ   อิสระมื้อค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก โรงแรม HOTEL PAPA WHALE 4*หรือเทียบเท่า

Day3:ปล่อยโคมลอยสือเฟิน (4 ท่านต่อ1โคม) – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานหินทรายเหย๋หลิ่ว – GLORIA OUTLET – สนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า    บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก
จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านสือเฟิน ตั้งอยู่ในอำเภอผิงซี ซึ่งเป็นหมู่บ้านโบราณที่มีทางรถไฟพาดผ่านกลางหมู่บ้าน เนื่องจากในอดีตเคยเป็นปลายทางของรถไฟที่ใช้ขนถ่านหิน เป็นที่นิยมในการปล่อยโคมลอย ให้ท่านได้ปล่อยโคม (4 ท่านต่อ 1 โคม) โคมลอยของไต้หวัน ปัจจุบันจะมีเทศกาลโคมไฟผิงซีหรือ PingXi Sky Lantern Festival จัดขึ้นทุกปีในวันหยวนเซียว คือวันที่ 15 ของเดือน 1 ตามปฏิทินจันทรคติ   
จากนั้นนำท่าน สัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ที่ตั้งอยู่บริเวณไหล่เขาในเมืองจีหลง จิ่วเฟิ่นเคยเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยโบราณ ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง นอกจากจะเป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงที่สุดในไต้หวัน จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินบรรยากาศการชิมอาหารแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันนำท่านเดินทางสู่ไทเป
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีนพื้นเมือง
หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ อุทยานหินทรายเหย่หลิว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของไต้หวัน ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ มีความโดดเด่นทางธรณีวิทยากับหินรูปร่างแปลกตา ซึ่งภูมิทัศน์หินของเย่หลิวถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้
จากนั้นนำท่านสู่ GLORIA OUTLET ภายใน Outlets มีร้านค้าทั้งหมดถึง 285 จะเป็นแบรนด์ที่หลายๆ คนรู้จักอยู่แล้ว เช่น Armani, Coach, Michael Kors, Loewe, Jimmy Choo, Salvatore Ferragamo, TODS, Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Dunhill, Lanvin, Kenzo, Nike, adidas, Le Creuset และอื่นๆ อีกมากมาย ด้วยราคาสินค้าที่ถูกกว่าราคาตลาดทั่วไปกว่า 35% – 70%  ให้ท่านทุกท่านสามารถดื่มด่ำกับการช้อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่ม
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
20.45 น.   ออกเดินทางกลับสู่สุวรรณภูมิ โดยสายการบินเวียทเจท เที่ยวบินที่ VZ565
23.40 น.   ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน