ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว เกียวโต นาโกย่า by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
JPJXJ08 : Classic Golden Route โตเกียว เกียวโต โอซาก้า BY XJ

6 วัน 4 คืน

วัดอาซากุสะ ไหว้พระขอพร ช้อปปิ้งห้างไดเวอร์ซิตี้ ชมแลนด์มาร์คกันดั้ม ช้อปปิ้งชินจุกุ ศาลเจ้าฮาโกเน่ริมทะเลสาบอาชิ ไข่ดำหุบเขาโอวาคุดานิ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก ขึ้นฟูจิชั้น5 นั่งกระเช้าลอยฟ้าชมวิวแบบพาโนรามาภูเขาไฟฟูจิที่ Mt. Fuji Panorama Ropeway สวนโออิชิปาร์ค อินุยามะ วัดน้ำใสคิโยมิสุ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า ช้อปปิ้งชินไซบาชิ #เที่ยวญี่ปุ่น #พักในเมืองโตเกียว

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
Day 2 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-ห้างไดเวอร์ซิตี้- JTC Shinjuku แหล่งช้อปปลอดภาษี-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ|
Day 3 : ศาลเจ้าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ขึ้นภูเขาไฟฟูจิที่สถานีที่5 หรือ ลานสกี Fuji ten-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ออนเซ็น                        
Day 4 : โออิชิปาร์ค- นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-ทะเลสาบฮามานะโกะ-อินุยามะ
Day 5 : เกียวโต-วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า -JTC Doton plaza -ย่านชินไซบาชิ
Day 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม****

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
20.30 น. พร้อมกันที่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่  XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย)

Day 2 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ- ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-ห้างไดเวอร์ซิตี้- JTC Shinjuku แหล่งช้อปปลอดภาษี-ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ|
08.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกา
ของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ
นำทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่ โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese set
จากนั้น พาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทำให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560ที่ผ่านมา หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับจุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือ ป้าย Tokyo สีฟ้าป้ายใหม่ วิวชิงช้าสวรรค์ บริเวณใกล้เคียงกับห้างไดเวอร์ซิตี้ และพาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ JTC Shinjuku แหล่งช้อปปลอดภาษี ที่รวบรวมสินค้าราคาพิเศษ และมีชื่อเสียงที่เห็นแล้วต้องรู้ว่ามาจากประเทศญี่ปุ่น เช่น โฟมถ่านหินฟูเขาไฟ วิตามิน อาหารเสริม และครีมต่างๆ เป็นต้น ให้ทุกท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝาก และ ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) เมนูชาบูหมู
ที่พัก: La’gent Hotel Shinjuku หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

Day 3 : ศาลเจ้าฮาโกเน่-หุบเขาโอวาคุดานิ-ขึ้นภูเขาไฟฟูจิที่สถานีที่5 หรือ ลานสกี Fuji ten-หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก-ออนเซ็น      
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
พาทุกท่านไปขอพรที่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ Hakone Jinja ตั้งอยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิในเมืองฮาโกเน่ มีความเชื่อกันว่าศาลเจ้าฮาโกเน่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 745 หรือยุคของจักพรรดิโคโช มีตำนานเล่าว่าชาวบ้านในบริเวณฮาโกเน่ต่างต้องทนทุกข์กับภัยพิบัติขนาดใหญ่ทุกปี ซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากมังกร 9 หัวที่อาศัยอยู่ในก้นทะเลสาบอะชิ จนทำให้ต้องมีการบูชายัญมังกรด้วยชีวิตของเด็กทารกปีละ 1 คนมาตลอด กระทั่งในปีค.ศ. 1667 มีนักบวชรูปหนึ่งเดินแสวงบุญผ่านมาบริเวณนี้ จึงได้ช่วยชาวบ้านสะกดวิญญาณของมังกร 9 หัวเอาไว้ในทะเลสาบ และย้ายที่ตั้งของศาลเจ้าจากบนยอดเขา ลงมาที่บริเวณริมทะเลสาบอะชิ ให้ทุกท่านได้เก็บภาพของเสาโทริอิสีแดงริมทะเลสาบอาชิ และมีภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ถือเป็นมุมยอดนิยมที่ทุกท่านมักเก็บภาพเอาไว้ โดยเสาโทริอิในภาพเหล่านั้นก็คือบริเวณที่ตั้งของศาลเจ้าฮาโกเน่นั่นเอง โดยศาลเจ้าแห่งนี้โดดเด่นด้วยบรรยากาศที่ มีโคมไฟสีแดงจำนวนมากเรียงรายอยู่ระหว่างทางเดิน  จากนั้นพาทุกท่านไปที่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ชมบ่อน้ำแร่กำมะถันซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ โดยชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่า เมื่อกินไข่ดำ 1 ฟอง จะทำให้มีอายุยืนยาวขึ้น 7 ปี นำท่าน อิสระให้ท่านได้เลือกชมและซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อมากมาย เช่นสบู่ดำ, แชมพูดำ,โฟมล้างหน้าดำ ซึ่งล้วนเป็นผลิตภัณฑ์จากกำมะถันที่คนญี่ปุ่นเชื่อว่าบำรุงผิวพรรณและเส้นผมให้ดีงาม
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese set
นำท่าน ขึ้นภูเขาไฟฟูจิ สัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร หมายเหตุ: ช่วง Winter ขอเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวเป็น ลานสกี Fuji tenแทนการขึ้นฟูจิชั้น5  หรือ ลานสกี Fuji ten เป็นสกีรีสอร์ททางตอนเหนือของภูเขาไฟฟูจิ เป็นทำเลที่สวยงามมากๆของเมือง สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลังและทะเลสาบคาวากุจิอยู่เบื้องล่าง ทุกท่านสามารถเล่นสกี สโนว์บอร์ด ลากเลื่อนและเล่นหิมะได้ที่นี่ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์เล่นหิมะ) อีกหนี่งจุดที่น่าสนใจของที่นี้คือ Fujiten Snow Resort ก็คือภูเขาฟูจิที่สวยงามที่คุณสามารถชมได้ในขณะที่ทำกิจกรรมท่ามกลางหิมะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูเขาไฟฟูจิที่มองเห็นจากระเบียงบ้านชั้น 2 ของ Center House สามารถลิฟต์ชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาไฟฟูจิ ทะเลสาบคาวากุจิ และทะเลป่าแห่งภูเขาไฟฟูจิได้) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย
พาทุกท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก Oshino Hakkai Village เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณทะเลสาบยามานาคาโกะ (Lake Yamanaka-ko) ซึ่งในปี 2013 ฟูจิซังได้รับเลือกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกในบริเวณนี้มีบ่อน้ำใสๆ รวมกันกว่า 8 บ่อ เป็นน้ำที่เกิดจากการละลายของหิมะจากบนภูเขาไฟฟูจิมีอายุมามากกว่า 1,200 ปี อิสระถ่ายภาพ หรือ ชิมของอร่อยๆ เช่น โมจิย่าง
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) พิเศษบุฟเฟ่ต์ขาปู!!
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
ที่พัก: Daito Fuji Resort Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน  (Onsen Hotel)
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

Day 4 : โออิชิปาร์ค- นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway-ทะเลสาบฮามานะโกะ-อินุยามะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
พาทุกท่านเดินทางสู่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oishi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก นำท่าน นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชื่อเดิมคือMt. Kachi Kachi Ropeway เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะบนยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของร้านค้าบนยอดเขา และห้ามพลาดเมนุยอดนิยม มัทชะ,ขนมดังโงะทานุกิ,ลูกชิ้นทอดรูปฟูจิซัง,โคโระเกะรูปฟูจิซังและอื่นๆอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) จุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือนั่งชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทัวร์ท่านละ 500 เยน)
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) Japanese set
จากนั้น พาทุกท่านไปชมความสวยงามของ ทะเลสาบฮามานะโกะ Hamana Lake เป็นทะเลสาบที่มีขนาดโดยรอบยาว 114 กิโลเมตร ครอบคลุมเมืองฮามามัตสึและเมืองโคะซาอิ จังหวัดชิซุโอกะ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบน้ำกร่อยที่มีความยาวโดยรอบเป็นอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เป็นอันดับ 10 ในญี่ปุ่นอีกด้วย ทิวทัศน์ของผิวทะเลสาบสีฟ้ากับภูเขาที่งดงาม และผิวทะเลสาบจะทอประกายแสงระยิบระยับ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จากนั้นพาทุกท่านไปเดินเล่นที่ Inuyama walking street หรือหากมีเวลาทุกท่านสามารถ เดินไปถ่ายภาพด้านนอกที่ ปราสาทอินุยามะ เป็นปราสาทที่สร้างขึ้นโดย “โอดะ โนบุยาสึ” ในปี 1537 ซึ่งตรงกับ สมัยเซ็งโกกุ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติ ในฐานะที่เป็น 1 ใน 12 ปราการปราสาทที่ยังหลงเหลือให้เห็นกันในญี่ปุ่นจนถึงทุกวันนี้ โดยเป็นปราการปราสาทไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว และเดินชม Inuyama castle town เมืองนี้เจริญรุ่งเรืองมาหลายร้อยปีและมีศูนย์กลางอยู่ที่ปราสาทอินุยามะซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ที่ซึ่งนักรบซามูไรต่อสู้กันในช่วงสงครามระหว่างรัฐของญี่ปุ่น บ้านสไตล์ญี่ปุ่นเก่าแก่จำนวนมากจะทำให้คุณรู้สึกเหมือนได้กลับมาอยู่ในสมัยเอโดะ นอกจากนี้ยังมีร้านค้ายอดนิยมมากมาย ร้านอาหารอร่อยทั้งหมดที่ให้ทุกท่านเลือกซื้อได้
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) เมนูบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง
ที่พัก: Cypress Garden Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

Day 5 : เกียวโต-วัดน้ำใสคิโยมิสุเดระ-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า -JTC Doton plaza -ย่านชินไซบาชิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
จากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ เกียวโต Kyoto มีความสำคัญในฐานะอดีตเมืองหลวงที่รุ่งเรืองอย่างยาวนานร่วมหนึ่งพันปี เป็นเสมือนจุดกำเนิดของความเป็นญี่ปุ่นที่ทุกคนรู้จัก ทั้งวัดวาอารามศาลเจ้าเก่าแก่ เกอิชา และย่านเมืองเก่าที่เรียงรายด้วยบ้านเรือนไม้ จากนั้นพาทุกท่านไปชม วัดคิโยมิสุเดระ Kiyomizu temple หรือที่คนไทยรู้จักกันดีว่า วัดน้ำใส เป็นชื่อในภาษาญี่ปุ่นที่แปลว่า “น้ำบริสุทธิ์” เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในเกียวโต และได้เป็นหนึ่งในมรดกโลกด้วย นักท่องเที่ยวส่วนมากมาเพื่อสักการะ และ ขอพรจากองค์พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งเป็นพระประธานของวัด นอกจากนี้ ที่นี่ยังเป็นที่ประดิษฐานของเทพเอบิสึผู้เป็นเทพเจ้าแห่งความร่ำรวยมั่งคั่ง
และเที่ยวชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ Fushimi Inari เป็นศาลเจ้าที่มีความเก่าแก่มากกว่าพันปี สร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.711 บนยอดเขา Inariyama หรือที่คนไทยเรียกกันว่า ศาลเจ้าแดง หรือ ศาลเจ้าจิ้งจอก เป้นสถานที่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองเกียวโต (Kyoto) มีชื่อเสียงโด่งดังจากประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินได้ทั่วทั้งภูเขาอินาริ ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย ดังนั้นบริ เวรศาลเจ้าจึงมีรูปปั้นจิ้งจอกอยู่มากมาย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) Japanese set
จากนั้น พาทุกท่านเดินทางสู่ โอซาก้า Osaka เป็นเมืองที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 และมีประชากรมากเป็นอันดับ 3 ของประเทศญี่ปุ่น พาทุกท่าน ถ่ายภาพด้านหน้ากับ ปราสาทโอซาก้า Osaka Castle ชมปราสาทเก่าแก่ของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในช่วงครึ่งหลังของศตวรรษที่ 16 เพื่อเป็นที่พำนักของโทโยโทมิ ฮิเดโยชิ ผู้รวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งเดียวในสมัยนั้น ใช้เวลาตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงเสร็จสมบูรณ์ยาวนานกว่า 16 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่น ในปัจจุบันปราสาทโอซาก้าก็ยังคงได้รับการดูแลให้อยู่ในสภาพที่น่าเกรงขามและยิ่งใหญ่ จนนับว่าเป็นหนึ่งในสามปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) พาทุกท่านไปช้อปปิ้งที่ JTC Doton plaza แหล่งช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี เปิดให้บริการเมื่อเดือน เม.ย. 2017 นอกจากจะให้บริการรับส่งไป-กลับ (รถบัส) ระหว่างสนามบินคันไซแล้ว ยังเป็นพื้นที่ธุรกิจที่มีบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อีกทั้งยังมีร้านค้าถึง 32 ร้าน ซึ่งมีทั้งร้านอาหาร ร้านขายสินค้าแฟชั่น ร้านขายสินค้าเพื่อสุขภาพ ร้านขายยา และสินค้าเบ็ดเตล็ด จากนั้นพาทุกท่านไปที่ ย่านชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งขนาดมหึมาระยะทางกว่า 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านขายยา ร้านเครื่องสำอาง ร้านขายเสื้อผ้า ร้านปลอดภาษี (Duty Free) ร้าน 100 เยน คาแรคเตอร์ช้อปไปจนถึงร้านอาหารและคาเฟ่มากมายก็รวมตัวกันอยู่ที่นี่ ย่านร้านค้าชินไซบาชิซุจิมีจุดเริ่มต้นที่สะพานเอบิสึ ที่อยู่ตรงกลาง โดทงโบริ ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับจุดถ่ายรูปยอดฮิต ป้ายกูลิโกะ (รูปคนชูแขน) ซึ่งเป็นจุดที่ทุกคนต้องมาเก็บภาพกัน อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน 
ที่พัก: Hotel Seagull Kansai Osaka หรือระดับใกล้เคียงกัน
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

Day 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11)
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
09.50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดย สายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่  XJ613
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )
13.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
04 – 09 ต.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 34,888 FULL
13 – 18 ต.ค 2565 พฤหัส - อังคาร 39,888 FULL
18 – 23 ต.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 36,888 FULL
25 – 30 ต.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 34,888 FULL
28 ต.ค – 02 พ.ย 2565 ศุกร์ - พุธ 34,888 FULL
01 – 06 พ.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 34,888 FULL
08 – 13 พ.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 34,888 FULL
15 – 20 พ.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 34,888 FULL
22 – 27 พ.ย 2565 อังคาร - อาทิตย์ 34,888 FULL
29 พ.ย – 04 ธ.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 34,888 FULL
06 – 11 ธ.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 37,888 FULL
13 – 18 ธ.ค 2565 อังคาร - อาทิตย์ 37,888 FULL
30 ธ.ค 2565 – 04 ม.ค 2566 ศุกร์ - พุธ 45,888 FULL
31 ธ.ค 2565 – 05 ม.ค 2566 เสาร์ - พฤหัส 44,888 FULL
10 – 15 ม.ค 2566 อังคาร - อาทิตย์ 35,888 FULL
17 – 22 ม.ค 2566 อังคาร - อาทิตย์ 35,888 FULL
24 – 29 ม.ค 2566 อังคาร - อาทิตย์ 35,888 FULL
31 ม.ค – 05 ก.พ 2566 อังคาร - อาทิตย์ 35,888 FULL
03 – 08 ก.พ 2566 ศุกร์ - พุธ 35,888 FULL
07 – 12 ก.พ 2566 อังคาร - อาทิตย์ 35,888 FULL
14 – 19 ก.พ 2566 อังคาร - อาทิตย์ 35,888 FULL
21 – 26 ก.พ 2566 อังคาร - อาทิตย์ 35,888 FULL
28 ก.พ – 05 มี.ค 2566 อังคาร - อาทิตย์ 35,888 FULL
07 – 12 มี.ค 2566 อังคาร - อาทิตย์ 35,888 FULL
10 – 15 มี.ค 2566 ศุกร์ - พุธ 35,888 FULL
14 – 19 มี.ค 2566 อังคาร - อาทิตย์ 36,888 FULL
17 – 22 มี.ค 2566 ศุกร์ - พุธ 36,888 FULL

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน