ทัวร์ มาเลเซีย สิงคโปร์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ปีนัง(มาเลเซีย) สิงค์โปร์ กรุงเทพฯ by เรือสำราญ / Cruise 4 วัน 3 คืน
WSQ6104 : ล่องเรือสําราญ Spectrum of the Seas สิงคโปร์-มาเลเซีย BY TG

4 วัน 3 คืน

เรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEAS เรือสำราญในตระกูล Quantum Ultra class ของบริษัท รอยัล คาริเบียน (Royal Caribbean ระวางเรือขนาด: 169,379 ตัน ทั้งหมด 16 ชั้น จุผู้โดยสาร 4,500 คน(รวมลูกเรือ) #ล่องเรือสำราญ

Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ลงเรือ Spectrum of the Seas – ปีนัง(มาเลเซีย)
Day 2 : ปีนัง(มาเลเซีย) – ชมเมือง – ล่องเรือ Spectrum of the Seas
Day 3 : ปีนัง(มาเลเซีย) – ล่องเรือ Spectrum of the Seas – สิงค์โปร์
Day 4 : เรือ Spectrum of the Seas – สิงค์โปร์ – ชมเมือง – กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ลงเรือ Spectrum of the Seas – ปีนัง(มาเลเซีย)
05.30  สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ส โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท คอยอำนวยความสะดวกทุกท่าน  
08.00  ออกเดินทางสู่สนามบินซางฮิ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG403
11.20  เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ / นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและตรวจเช็ครับสัมภาระ จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือ
13.00     นำท่านเช็ค-อิน และผ่านขั้นตานการตรวจเอกสารลงเรือ หัวหน้าทัวร์คอยดูแลและจัดการเรื่องอกสารจากนั้นนำท่านลงเรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEAS เรือสำราญสุดหรูและไฮเทคในเครือ ROYAL CARRIBEAN บริษัทเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดของโลก
จากนั้นอิสระให้ทุกท่านเข้าห้องพักเพื่อทำความคุ้นเคยกับการท่องเที่ยวในเรือสำราญ 
14.00  นำท่านใช้บริการห้องบุฟเฟต์ในเรือ(อาหารกลางวัน) ห้อง Windjammer ชั้น 14 ด้านหัวเรือ
15.30  นำท่านเดินชมส่วนต่างๆของเรือสำราญ โดยหัวหน้าทัวร์ โดยเริ่มจากชั้น 14 ของเรือสำราญ
ชั้น 15 จะมี ส่วนกิจกรรมที่สำคัญ
1.Flowrider (กระดานโต้คลื่นสุดมันส์)
2.Running Track
3.North Star https://youtu.be/znpq0wqZvGY กระเช้าแก้วสุดทันสมัยที่จะนำท่านขึ้นชมวิวที่สวยงาม
4.Ripcord by Ifly https://youtu.be/cyvR-4arvwo
5.กิจกรรมปีนหน้าผา
6.Seaplex (ห้องเล่นเกมส์) ตู้เกมส์, สนามบาสเกตบอล, โต๊ะปิงปอง, รถบั๊ม, ยิงธนู
7.Sky Pad
ชั้น 14 จะมี ส่วนกิจกรรมที่สำคัญ
1.สระว่ายน้ำในร่มและกลางแจ้ง(มีจอภาพยนต์ยักษ์ให้ชมเวลาเลนน้ำด้วย)
2.สวนน้ำสำหรับเด็ก
3.ห้องอาหาร Windjammer
4.ร้าน All day Pizza
ชั้น 13 จะมี ส่วนกิจกรรมที่สำคัญ
1.Fitness Center (ห้องออกกำลังกาย)
2.Massage(นวดตัว)
3.Beauty Salon(ร้านเสริมความงาม)
ชั้น 5 จะมี ส่วนกิจกรรมที่สำคัญ
1.ห้องอาหารพิเศษ(มีค่าใช้จ่าย)
2.Robot Bar สั่งเครื่องดื่มด้วย Ipad และหุ่นยนต์จะผสมเครื่องดื่มให้
3.Royal Theater
ชั้น 4 จะมี ส่วนกิจกรรมที่สำคัญ
1.ห้องอาหารพิเศษ(มีค่าใช้จ่าย)
2.Casino(คาสิโน)
3.ร้านค้าราคาพิเศษ(ปลอดภาษี)
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พัก:  เรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEAS

Day 2 : ปีนัง(มาเลเซีย) – ชมเมือง – ล่องเรือ Spectrum of the Seas
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ
14.30  เรือจอดเทียบท่าที่ ท่าเทียบเรือเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย อิสระทุกท่านเที่ยวชมเมืองปีนัง ท่านสามารถซื้อตั๋วรถรางขึ้นเที่ยวชมปีนังฮิลล์ (Penang Hill) (12 RM) เป็นจุดชมวิวพาโนรามาได้อย่างเลิศเลอของเมืองจอร์จทาวน์ (George Town) และเมืองใกล้เคียง ทั้งยังได้เห็นสัตว์ป่าน่ารักๆ หลากหลายชนิดอีกด้วย
จุดน่าสนใจในเมืองจอร์จ ทาว์น
 1. วัดเค็ก ลก ซี(Kek Lok Si Temple) หรือเจดีย์หมื่นพระ รู้จักกันในอีกชื่อหนี่งคือ Temple of Supreme Bliss เป็นวัดพุทธที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในวัดดังของปีนัง มีสิ่งที่น่าสนใจ เช่น หอสวดมนต์ เจดีย์ หอระฆัง สิ่งที่โดดเด่นที่สุด เจดีย์สมเด็จพระรามหก (เจดีย์พระพุทธเจ้า 10,000 พระองค์) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความสามัคคีระหว่างนิกายมหายานและหินยาน ลักษณะของเจดีย์เกิดจากการผสมผสานฐานเจดีย์แบบจีน ตัวเจดีย์ตามแบบไทย และยอดเจดีย์แบบพม่าเข้าด้วยกัน (ท่านใดต้องการขึ้นกระเช้าเพื่อสักการะเจ้าแม่กวนอิม สามารถซื้อตั๋วได้ท่านละ 6-16 RM)
 2. ช้อปปิ้ง Queensbay Mall ห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ที่สุดในปีนัง และมีร้านค้ากว่า 400 ร้านกระจายออกไปทั่ว สินค้าแบรนด์เนม และเป็นที่นิยม
 3. เดินชมเมืองจอร์จทาวน์ ผ่านชมป้อมปืนคอนวอลลิส หอนาฬิกาสมัยวิคตรอเรีย อนุสาวรีย์สงครามโลกครั้งที่ 1 City Hall, Town Hall ซึ่งได้รับรางวัลมรดกโลกจากองค์กร UNESCO ชมศิลปะกำแพงที่ไม่เหมือนใครย่านจอร์จทาวน์ “สตรีท อาร์ต” ที่เล่าเรื่องย่านเมืองเก่าได้อย่างมีชีวิตชีวาและลงตัว
สิ่งที่ไม่ควรพลาด
Street Food ที่นี่เต็มไปด้วยอาหารที่มีความหลากหลาย Gurney Drive เป็นทางเดินเล่นริมทะเลที่เป็นที่นิยมภายในปีนัง ลิ้มลองอาหาร STREET FOOD อันเลื่องชื่อของเมืองปีนัง
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พัก:  เรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEAS   

Day 3 : ปีนัง(มาเลเซีย) – ล่องเรือ Spectrum of the Seas – สิงค์โปร์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
                 อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย
11.59  ออกเดินทางสู่ประเทศสิงค์โปร์โดย เรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEAS
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือสำราญ
             เชิญท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรืออย่างจุใจ
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ // หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ
ที่พัก: เรือสำราญ SPECTRUM OF THE SEAS 

Day 4 : เรือ Spectrum of the Seas – สิงค์โปร์ – ชมเมือง – กรุงเทพฯ
07.00  เรือสำราญเข้าเทียบฝั่งท่าเรือประเทศสิงค์โปร์
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
จากนั้นนำท่านเดินทางท่องเที่ยวชมเมืองสิงคโปร์นำท่านนมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิม มีความศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดจะสมปรารถนาสร้างขึ้นก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 กระทั่งเกิดสงครามโลกครั้งนั้น บริเวณแห่งนี้ถูกระเบิดโจมตีพังพินาศไปตามๆ กัน แต่เป็นเรื่องปาฏิหาริย์อย่างยิ่งที่สถานที่ประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมนี้ กลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆ จากระเบิดครั้งนั้นเลย ทำให้หลายคนมองว่าเป็นเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ หรือ ปาฏิหาริย์ ผ่านชม อาคารรัฐสภาเก่า ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร์ ปัจจุบันเป็นจุดรวมของศิลปะ ดนตรี เริ่มจากนำท่านชมพร้อมถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ โดยรูปปั้นครึ่งสิงโตครึ่งปลานี้หันหน้าออกทางอ่าวมาริน่า มีทัศนียภาพที่สวยงามโดยมีฉากด้านหลังเป็น “โรงละครเอสพลานาด” โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารข้าวมันไก่รสเลิศต้นตำรับ                
นำท่านแวะชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง Fountain of wealth แห่งเมืองสิงคโปร์ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ ซันเทค มาจากคำในภาษาจีน แปลว่าความสำเร็จชิ้นใหม่ หมู่ตึกซันเทค สร้างขึ้นโดยนักธุรกิจชาวฮ่องกง ซึ่งนับเป็นโครงการพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่สุดของเมือง โดยคนสิงคโปร์เชื่อว่าถ้าได้เดินรอบลานน้ำพุ และได้สัมผัสน้ำจะพบโชคดีและ ร่ำรวยตลอดปี รถโค้ชนำท่านช้อปปิ้งย่านถนนออร์ชาร์ด สินค้าแบรนด์เนม รุ่นใหม่ล่าสุด จะถูกนำมาวางขายตามห้างสรรพสินค้า ที่ตั้งอยู่บนถนนสายนี้เป็นแห่งแรกเพราะว่าสิงคโปร์มีท่าเรือและเรือสินค้าทุกลำจะ ต้องมาผ่านที่ ท่าเรือของสิงคโปร์นี้เสมอ ถนนออร์ชาร์ดจัดได้ว่าเป็นแหล่งช็อปปิ้งระดับโลก เพราะว่ามีศูนย์การค้า ร้านค้า และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยู่เรียงราย สองฝั่งถนน อาทิเช่น ห้าง TAKASHIMAYA, ISETAN, TANG และอื่นๆอีกมากมาย ได้เวลาสมควรนำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซางฮิ (Changi International Airport)
18.35  ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG…
20.00   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความสุขระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
31 ต.ค – 03 พ.ย 2565 จันทร์ - พฤหัส 29,900 FULL

ทัวร์มาเลเซีย สิงคโปร์ ปีนัง(มาเลเซีย) อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมมาเลเซีย สิงคโปร์ ราคาใกล้เคียงกัน