ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น คามาคุระ ฟูจิ อิบารากิ by JAPAN AIRLINES 5 วัน 3 คืน
JL-HND001 : Tokyo Mt.Fuji Hitachi Seaside Park BY JL

5 วัน 3 คืน

พิเศษพักออนเซ็น1คืน ขาปูยักษ์ไม่อั้น ชมใบไม้เปลื่ยนสี #พักในเมืองโตเกียว

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 : สนามบินฮาเนดะ – เมืองคามาคูระ – นั่งรถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึ – โอชิโนะ ฮักไก – อุโมงค์โมมิจิ ไคโร – คาวาคูจิโกะ
Day 3 : เจดีย์ชูเรโตะ – กระเช้า คาจิ คาจิ – โตเกียว – โอไดบะ
Day 4 : ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เมืองคาวาโกเอะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
Day 5 : วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ

****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม**** 

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
19.00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์  
21:55 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 034(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

Day 2 : สนามบินฮาเนดะ – เมืองคามาคูระ – นั่งรถไฟเอโนเด็น – พระใหญ่ไดบุทสึ – โอชิโนะ ฮักไก – อุโมงค์โมมิจิ ไคโร – คาวาคูจิโกะ
06:10  ถึง สนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง 
รถไฟฟ้าสายเอโนชิมะ (Enoshima Dentetsu Line) คือรถไฟสายยอดนิยมตั้งแต่ในหมู่คนท้องถิ่นไปจนถึงนักท่องเที่ยว มีชื่อที่เรียกกันง่ายๆ โดยทั่วไปว่า “เอโนเด็น (Enoden)” เป็นรถไฟท้องถิ่นที่ช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวคามาคุระ (Kamakura) และเกาะเอโนะชิมะ (Enoshima Island) เป็นเรื่องแสนสะดวกสบาย จากภายในขบวนรถมองออกไปจะเห็นทิวทัศน์ข้างทางและวิวทะเลสวยงาม 
พระใหญ่ไดบุทสึ เป็นพระพุทธรูปที่สำคัญที่สุดในเมืองคามาคุระ ตั้งอยู่ในวัดโคโตะกุอิน พระพุทธรูปไดบุทสึมีความสูงถึง 13.35 เมตร น้ำหนัก 95 ตัน เป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่เป็นอันดับสองในญี่ปุ่น พระใหญ่ไดบุทสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1252 ในตอนแรกนั้นพระพุทธรูปอยู่ในห้องโถงของวัด แต่ตัววัดได้รับความเสียหายจากพายุและแผ่นดินไหว อยู่หลายครั้ง จนในที่สุดไม่มีตัวอาคารของวัด พระใหญ่ไดบุทสึจึงได้ตั้งอยู่กลางแจ้งจนถึงปัจจุบันนี้ 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย โอชิโนะ ฮักไก หรือ หมู่บ้านน้ำใส ถือเป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติเอาไว้ได้อย่างดี ในหมู่บ้านมีบ่อน้ำใสที่เป็นน้ำที่ละลายมากจากหิมะบนภูเขาไฟฟู ที่นี่มีความสวยงามในระดับที่ว่าได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางธรรมชาติในปีค.ศ. 1934 และได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในภูมิทัศน์ทางน้ำที่งดงามร้อยอันดับในปี ค.ศ. 1985 อีกด้วย และยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราสามารถมองเห็นวิวฟูจิด้วยหากวันนั้นเป็นวันที่ฟ้าเปิด
อุโมงค์โมมิจิ ไคโร ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าทางเดินสายเมเปิ้ล และยังเป็นอีกหนึ่งจุดชมใบไม้เปลี่ยนสียอดฮิต ณ ทะเลสาบคาวาคูจิโกะ โมมิจิ ไคโร ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบคาวาคูจิโกะ อุโมงค์แห่งนี้จะเป็นทางเดินยาวเลียบทางแม่น้ำที่มีต้นเมเปิ้ลหรือโมมิจิ ปลูกเรียงรายตลอดสองข้างทาง พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงใบเมเปิ้ลเหล่านี้จะเปลี่ยนเป็นสีส้ม ปกคลุมทางน้ำสายเก่า กลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วบริเวณทั้งด้านบนด้านล่าง ทำให้เกิดเป็นภาพวิวทิวทัศน์ที่งดงามเป็นอย่างมาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุปเฟ่ต์ขาปูยักษ์
ที่พัก FUJI SUN PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
**จากนั้นพักผ่อนและผ่อนคลายอิริยาบถกับการ “แช่ออนเซ็น” การแช่น้ำแร่ที่คนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าจะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้น**

Day 3 : เจดีย์ชูเรโตะ – กระเช้า คาจิ คาจิ – โตเกียว – โอไดบะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เจดีย์ชูเรโตะ ตั้งอยู่ที่เมืองฟูจิโยชิดะ สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์วีรชน ตั้งอยู่ในตอนกลางระหว่างภูเขาอาราคุระยามะ บริเวณโดยรอบคือสวนอาราคุระยามะเซ็นเก็ง ความสวยงามของบรรยากาศรอบๆ เจดีย์ก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูทั้งสี่ของญี่ปุ่นอีกทั้งยังเป็นแหล่งชมวิวภูเขาไฟฟูจิแหล่งใหม่ที่สามารถเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้ในอีกมุมหนึ่ง
กระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจสูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ รวมไปถึงยังได้เห็นวิวเมืองรอบๆ ทะเลสาบอีกด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย โอไดบะ เป็นเมืองที่เกิดจากการนำขยะมาถมทะเลจนกลายเป็นเกาะขนาดใหญ่บริเวณอ่าวโตเกียวเพื่อประโยชน์ในการป้องกันประเทศ แต่ปัจจุบันโอไดบะได้กลายมาเป็นเขตเศรษฐกิจอีกแห่งของประเทศ เนื่องจากเต็ม ไปด้วยร้านค้ากว่า 150 ร้าน โซนอาหาร ห้างสรรพสินค้า และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนั้นยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสะพานสายรุ้ง เป็นต้น และในบริเวณเดียวกันสามารถเดินไปถ่ายภาพคู่แลนด์มาร์คเทพีเสรีภาพที่โอไดบะ 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก SHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า         

Day 4 : ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – เมืองคาวาโกเอะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ล้อมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีและสีสันของดอกไม้นานาชนิด เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของเมืองอิบารากิ มีพื้นที่ประมาณ1,250 ไร่แบ่งออกเป็น 7 โซนมีดอกไม้ให้ชมได้ตลอดทั้งปี ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงสามารถพบกับดอกคอสมอสสีชมพูแกมขาวทำให้เราเพลิดเพลินและในช่วงฤดูหนาวก็สามารถพบกับดอกโรไบหรือวินเทอร์สวีท ทำให้เราสามารถเที่ยวที่นี่ได้ตลอดทั้งปี (ตามสภาพอากาศ)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
คาวาโกเอะ ในอดีตนั้นเป็นเมืองทางตอนเหนือของเอโดะ (ชื่อเดิมของโตเกียว) เป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์กับเอโดะในด้านการเงินและวัฒนธรรมเป็นอย่างมากเมืองหนึ่งเลยก็ว่าได้ จึงได้สมยานามว่า “เอโดะน้อย (Little Edo)” เมืองคาวาโกะเอะเป็นเมืองที่สามารถสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคในสมัยเอโดะ (ช่วงค.ศ. 1603-1867) ทั้งอาคารบ้านเรือน ร้านค้า วัดและศาลเจ้าต่างๆ ที่อนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังในโตเกียวอย่างชินจูกุ ให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายทั้งเครื่องใช้ ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ อีกมากมาย
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พักSHINJUKU GRANBELL HOTEL หรือเทียบเท่า    

Day 5 : วัดอาซากุสะ – โตเกียวสกายทรี – ช้อปปิ้ง อิออน – สนามบินนาริตะ – สนามบินสุวรรณภูมิ  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว ภายในประดิษฐานองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ประกอบกับภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของโคมไฟยักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง 4.5 เมตร ซึ่งแขวนห้อยอยู่ ณ ประตูทางเข้าที่อยู่ด้านหน้าสุดของวัด ที่มีชื่อว่า “ประตูฟ้าคำรณ” บริเวณทางเข้าสู่ตัววิหารจะมีถนนนากามิเซะ  ซึ่งเป็นที่ตั้งของร้านค้าขายของที่ระลึกพื้นเมืองต่างๆ ให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากของที่ระลึก 
โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสุมิดะหนึ่งในแลนด์มาร์คของโตเกียวเป็นหอคอยส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่เป็น สิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น และเป็น หอคอยที่สุดที่สูงในโลก ตั้งอยู่ที่เขตสุมิดะ หน้าที่หลักของโตเกียวสกายทรีคือการกระจายสัญญาณสื่อสารแบบดิจิตอลนั่นเองและโตเกียวสกายทรียังแทรกความเป็นมาของท้องถิ่นเอาไว้ด้วย ความสูงของหอคอยที่ 634 เมตร มาจาก มุซาชิคุนิ ชื่อเรียกในอดีตของแถบนี้ ซึ่งตัวเลข 634 สามารถอ่านตามเสียงตัวเลขเป็น มุซาชิ ได้
เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิออน ช้อปปิ้งมอลล์ ภายในตัวห้างมีร้านค้าต่างๆมากถึง 150 ร้าน ซึ่งตกแต่งในรูปแบบที่ทันสมัยสไตล์ญี่ปุ่น สินค้ามากมายหลากหลายให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าแฟชั่น อาหารสดใหม่ และอุปกรณ์ภายในบ้าน รวมไปถึงเครื่องสำอางค์ ขนมญี่ปุ่นต่างๆและยังมีร้านค้ามากมายไม่ว่าจะเป็น Muji, 100 yen shop, Sanrio store, Capcom games arcade และก็ยังมีซุปเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่ให้เราได้เลือกซื้อของอีกด้วย
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
18:20 ออกเดินทางจากสนามบินนาริตะ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน JL707
23:00 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 16 ต.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 52,999
20 – 24 ต.ค 2565 พฤหัส - จันทร์ 52,999

ทัวร์ญี่ปุ่น คามาคุระ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน