ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นาโกย่า ทาคายาม่า by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ-KIX001 : Kansai Autumn BY XJ

5 วัน 3 คืน

นั่งรถไฟสายโรแมนติกดื่มด่ำวิวใบไม้เปลี่ยนสี โอบาระชากุระ ซากุระในฤดูใบไม้ร่วง หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ ชันมาชิ ซูจิ เมืองเก่ายุคเอโดะ วัดคิโยมิชี ป่าไผ่อาราชิยาม่า รถไฟสายโรแมนติกโทร็อคโค ช้อปปิ้งชาคาเอะ ชินไซบาชิ #เที่ยวเอเชีย #รูดบัตรไม่ชาร์จ

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
Day 2 : สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – โอบาระ ซากุระ – นาโกย่า
Day 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ      
Day 4 : วัดคิโยมิซึ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อาราชิยาม่า – รถไฟโทร็อคโค – สวนป่าไผ่  – สะพานโทเกซึเคียว – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & DutyFree      
Day 5 : สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ

**** อ่านเพิ่มเติม ****

Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ
22:00 พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์ สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์
พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C

Day 2 : สนามบินคันไซ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) – โอบาระ ซากุระ – นาโกย่า
01:15 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ612 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง...เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
08:40 ถึง สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมืองพร้อม ตรวจเช็คสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากดำริของ ฮิ เดโยชิ โตโยโตมิ หนึ่งในสามแม่ทัพคนสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติอาทิตย์อุทัยเมื่อกว่า 400 ปีมาแล้ว 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย Senmi Shikizakura no Sato ชิกิซากุระ (Shikizakura) (ตามสภาพอากาศ) มีความหมายว่า “ซากุระสี่ฤดู” ที่ผลิบานทั้งในฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วง ถูกปลูกไว้กว่าหมื่นต้น ที่โอบาระ เมืองโทโยต้า ทัศนียภาพที่สามารถชมสีชมพูของชิกิซากุระที่บานในฤดูใบไม้ร่วง ใบไม้เปลี่ยนสีสีแดงสด และหมู่แมกไม้เขียวขจีในบริเวณนั้นพร้อม ๆ กันได้ เป็นการผสมผสานที่งดงามอย่างแท้จริง 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 3 : หมู่บ้านชิราคาวาโกะ – ทาคายาม่า – ซันมาชิซูจิ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ หมู่บ้านแห่งนี้ ตั้งอยู่ในหุบเขาสูงห่างไกลความเจริญ ทำให้ยังคงรักษาขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงามไว้ได้อย่างสมบูรณ์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เรียกว่า “กัชโช่ สุคุริ” (Gussho Style) โดยการสร้างหลังคาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงกว่า 60 องศาคล้ายการพนมมือ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกในปี 1995 อีกด้วย 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า ลิตเติ้ล เกียวโต เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขาที่เต็มไปด้วยบ่อน้ำร้อนและเส้นทางชมธรรมชาติ ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดกิฟุ เมืองซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติและทัศนียภาพที่สวยงาม 
ซันมาชิ ซูจิ ย่านเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้บนถนนสายเล็กๆ ที่ทอดยาว ตลอดเส้นทางนอกจากจะมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของคนแถบนี้แล้ว ก็ยังเต็มไปด้วยร้านขายของต่างๆมากมาย 
ย่านซากาเอะ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของเมืองนาโกย่า อิสระกับการเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากคนทางบ้าน อาทิ เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ของแบรนด์เนม สินค้าแฟชั่นต่างๆ
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก  NAGOYA CYPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

 Day 4 : วัดคิโยมิซึ – พิธีชงชาญี่ปุ่น – อาราชิยาม่า – รถไฟโทร็อคโค – สวนป่าไผ่  – สะพานโทเกซึเคียว – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ & DutyFree    
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดคิโยมิซึ วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย” ที่เชื่อว่าเมื่อดื่มแล้วจะประสบความสำเร็จสามด้านคือ “ชื่อเสียง เงินทองและสุขภาพ” 
จากนั้น สัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น (Sado) โดยการชงชาตามแบบญี่ปุ่นนั้น มีขั้นตอนมากมาย เริ่มตั้งแต่การชงชา การรับชา และการดื่มชา ทุกขั้นตอนนั้นล้วนมีพิธี รายละเอียดที่บรรจงและสวยงามเป็นอย่างมาก 
กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย อาราชิยาม่า ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชนชั้นสูงสมัยก่อน แม้เวลาจะผ่านไปเนิ่นนาน แต่อาราชิยาม่าก็ยังคงบรรยากาศไม่ต่างจากเดิมเลย โดยเฉพาะเทศกาลแห่งฤดูซากุระบานและใบไม้เลี่ยนสี จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติจะต้องไม่พลาดมาเยือน นำท่านชมธรรมชาติอันงดงามของเมืองเกียวโตที่อาราชิยาม่า 
นั่งรถไฟสายโรแมนติค (Torocco Train) ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติอันแสนงดงามของเมืองเกียวโต ลัดเลาะแม่น้ำโฮสุเคียว 
ชมความสวยงาม ร่มรื่นของทิวไผ่อันเขียวขจีนับหมื่นต้นตลอดข้างทาง ณ สวนป่าไผ่(Bamboo Groves) เป็นเส้นทางเดินเล็กๆที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ สามารถเดินเล่นให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก 
สะพานโทเกซึเคียว ซึ่งชื่อของสะพานนี้แปลว่า สะพานข้ามสู่ดวงจันทร์ ยังเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอาราชิยามาอีกด้วย 
ย่านชินไซบาชิและดิวตี้ฟรี ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของโอซาก้า มีร้านค้าเก่าแก่ ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของนครโอซาก้า อีกทั้งยังมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมาย ซึ่งเสน่ห์ อย่างหนึ่งคือ ทุกร้านจะประดับประดาร้านของตนด้วยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทำให้เป็นรูปปู กุ้ง และปลาหมึก ซึ่งนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและแวะถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกอย่างมาก 
ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
ที่พัก : SARASA HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า 3 ดาว  

Day 5 : สนามบินคันไซ – สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ
09:50 ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบิน XJ613
13:50 ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

 


ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน