ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ภูเขาไฟฟูจิ โอไดบะ by THAI Airways 5 วัน 3 คืน
Tokyo Flower Festival BY TG

5 วัน 3 คืน

โตเกียว ฟูจิ ชมดอกไม้ ทุ่งดอกโคเกีย Buffet ขาปูยักษ์ #พัก4ดาว #รวมวีซ่าแล้ว #พักในเมืองโตเกียว

Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
Day 2 : สนามบินนาริตะ  – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  - หุบเขาโอวาคุดานิ – ทุ่งดอกไม้ - ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 - เจดีย์เชรูโตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ
Day 4 : วัดอาซะกุซะ – โอไดบะ – สวนสวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเกีย)ช้อปปิ้งอามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – นาริตะ
Day 5 : วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

****อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม****

Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ
21.00 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย
เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง 
23.50 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

Day 2 : สนามบินนาริตะ  – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ  - หุบเขาโอวาคุดานิ – ทุ่งดอกไม้ - ออนเซ็น – บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ไม่อั้น
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ  ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ล่องเรือทะเลสาบอาชิ ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบเปรียบดั่งสะท้อนจากกระจกใสบานใหญ่ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิที่สวยงามได้อย่างชัดเจน
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
หุบเขาโอวาคุดานิ หรือ หุบเขานรก ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมืองฮาโกเน่ ตั้งอยู่วนอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000ปีก่อน
ที่นี่ท่านต้องมากินไข่ดำจากน้ำพุร้อนธรรมชาติ โดยด้านนอกของเปลือกไข่จะเป็นสีดำเนื่องจากถูกแร่กำมะถัน มีความเชื่อว่าเมื่อทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้น 7 ปี
ทุ่งดอกไม้ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน และตระการตากับทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่ ชมดอกไม้อันสวยงามเบ่งบานเต็มทุ่ง สร้างความสดใส สดชื่น บรรยากาศงดงาม ให้ท่านได้เก็บภาพดอกไม้นานาชนิดที่เบ่งบาน ตามฤดูกาลตามอัธยาศัย  
***เทศกาลชมดอกลาเวนเดอร์ ช่วงประมาณเดือน มิถุนายน-ต้นกรกฎาคม
***เทศกาลชมดอกไม้หลากสี ช่วงประมาณ 16 กรกฎาคม – 10 ตุลาคม
(โปรแกรมชมดอกไม้ตามฤดูกาล ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ หากช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง ดอกไม้ไม่บาน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ที่พัก โรงแรม  TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
(อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น)  
ผ่อนคลายแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ  “ออนเซ็น”  เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี

Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 - เจดีย์เชรูโตะ – นั่งกระเช้าคาจิคาจิ – โตเกียว –ช้อปปิ้งชินจุกุ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 ที่มีความสูงเหนือจากระดับน้ำทะเล 3,776 เมตร ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติได้มอบมาให้อย่างลงตัว และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ทั้งยังเป็นจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนญี่ปุ่นตลอดทุกฤดูกาล  (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออำนวย นำท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)
เจดีย์เชรูโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น ท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
นั่งกระเช้าคาจิคาจิภูเขาเทนโจ (Kachi Kachi Ropeway) ระยะทาง 400 เมตร เชื่อมต่อชายฝั่งตะวันออกของทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับดาดฟ้าชมวิวใกล้ยอดภูเขาเทนโจ(Mount Tenjo) สูงประมาณ 1,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลที่มีทัศนียภาพอันงดงามของทะเลสาบด้านล่างรวมกับภูเขาไฟฟูจิ นักท่องเที่ยวที่ต้องการความท้าทาย มีเส้นทางเดินป่าจากดาดฟ้าชมวิวลงเนินไปยังสถานีกระเช้าด้านล่าง ใช้เวลา 30 นาที
นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว 
ย่านช้อปปิ้งชินจูกุให้ท่านอิสระและเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้ามากมายและ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูปดิจิตอล นาฬิกา เครื่องเล่นเกมส์ หรือสินค้าที่จะเอาใจคุณผู้หญิงด้วย กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า  แบรนด์เนม เสื้อผ้าแฟชั่นสำหรับวัยรุ่น เครื่องสำอางยี่ห้อดังของญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็น KOSE, KANEBO, SK II, SHISEDO และอื่นๆ พร้อมให้ท่านได้ถ่ายรูปแมวยักษ์ 3 มิติ บจอแอลอีดียักษ์ขนาดมหึมา ย่านชินจุกุ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก โรงแรม  SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 4 : วัดอาซะกุซะ – โอไดบะ – สวนสวนฮิตาชิ ซีไซค์ ปาร์ค (ทุ่งดอกโคเกีย)ช้อปปิ้งอามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท – นาริตะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ผู้คนที่นี่ให้ความนับถือ และนิยม มาสักการะ และมาขอพรกันเป็นประจำ  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำองค์เจ้าแม่กวนอิม และมีสัญลักษณ์พิเศษคือโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้งของพื้นเมือง และขนมโมจิ ในเขตวัดอาซะกุซ่า หรือเรียกว่า ย่านนากามิเซะ ที่เป็นถนนยาวเข้าสู่พื้นที่ภายในวัดที่จะเต็มไปด้วยร้านค้ามากมายพร้อมกันนั้น ท่านสามารถเก็บภาพ โตเกียว สกายทรี จากวัดอาซากุสะได้เลย ซึ่งเริ่มก่อสร้างขึ้นเมื่อปี 2008 ด้วยความสูงถึง 634 เมตร ทำให้นอกจากจะเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกแล้วยังเป็นสิ่งก่อสร้าง  ที่สูงอันดับสองของโลกรองจากเบิร์จคาลิฟา ของประเทศดูไบอีกด้วย 
โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียว ให้ท่านได้ถ่ายรูป ชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของโตเกียวเบย์ และสะพานเรนโบว์ ที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของกรุงโตเกียวอีกแห่งด้วย
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย  
สวนฮิตาชิ ซีไซค์ พาร์ค ตั้งอยู่ใน เมืองฮิตาชินากะ ในจังหวัดอิบารากิ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว้าง 1,187.5 ไร่ ที่นี่เป็นสวรรค์ของคนรักดอกไม้เพราะเต็มไปด้วยไม้ดอกนานาชนิดที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันบานให้นักเที่ยวได้ชมตลอดทั้งปี 
ทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) หรือที่เรียกว่าช่วง Kochia Carnival ในฤดูใบไม้ร่วงช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติต้นโคเชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสดก็ยิ่งทำให้ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จกลายเป็นไฮไลท์หลักของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว ซึ่งที่สวนฮิตาชิจะปลูกอยู่บริเวณเนินเขา มิฮาราชิ(Miharashi)ทั่วทั้งเนินทำให้เนินแห่งนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้ม กลายเป็นสีแดงสดในช่วงเดือนตุลาคม พร้อมกันนี้ยังมีดอกคอสมอสหลากสีสันบานอยู่ใกล้ๆกันด้วย 
(โปรแกรมชมดอกไม้ตามฤดูกาล ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเป็นสำคัญ หากช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง ดอกไม้ไม่บาน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับโปรแกรมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ช้อปปิ้งอามิ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ท ร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและภายนอกประเทศกว่า 150 ร้าน ในอาคารสไตล์ชายฝั่งตะวันตกของอเมริกา สามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าราคาพิเศษ 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย  
ที่พัก โรงแรม  NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 : วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งอิออน - สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดนาริตะ เป็นวัดที่มีชื่อเสียง ผู้คนให้ความเคารพนับถือและมาสักการะมากกว่า 10 ล้านคนต่อปี วัดแห่งนี้สร้างเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นของวัดแห่งนี้ คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักถวายโดย โคโบไดชิ ตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะ เดินเล่นถนนโอโมเตะซังโดะ 
อิสระช้อปปิ้งใน ห้างอิออน ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง, กระเป๋า รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง  อิสระตามอัธยาศัย  
ได้เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
17.25 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677
21.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 17 ก.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900 -
20 – 24 ก.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900 -
27 – 31 ก.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900 -
03 – 07 ส.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900 -
10 – 14 ส.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 55,900
17 – 21 ส.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900
24 – 28 ส.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900
31 ส.ค – 04 ก.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900
07 – 11 ก.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900
14 – 18 ก.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900
21 – 25 ก.ย 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900
28 ก.ย – 02 ต.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900
05 – 09 ต.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 53,900
12 – 16 ต.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 55,900

ทัวร์ญี่ปุ่น ล่องเรือทะเลสาบอาชิ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน