ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ ทาคายาม่า ชิราคาวาโกะ นาโกย่า by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
JXJ02 :日本が恋しい Koishii Japan BY XJ

6 วัน 4 คืน

พักทาคายาม่า1คืน นาโกย่า1คืน ฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ,ชิบะ 1คืน ขอพรวัดดังโตเกียววัดอาซากุสะ ปราสาทมัตสึโมโต้ เสน่ห์กาดำคู่นากาโนะ เยือน Little Kyoto เมืองเก่าซันมาชิซูจิ ทาคายาม่า หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เมืองอินุยา ความงดงามแบบดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น เยือนหมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชมวิวทะเลสาบคาวากุจิโกะและภูเขาไฟฟูจิ แบบพาโนราม่าเที่ยวเมืองใหม่โอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งช้อปปิ้งใจกลางโตเกียวชินจูกุ #เที่ยวเอเชีย #รวมวีซ่าแล้ว

Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-นากาโน่-ปราสาทมัตสึโมโตะ-ที่พักทาคายาม่า
Day 3 : ทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-สะพาน Nakabashi Bridge-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-อินุยามะ-Inuyama walking street -ที่พักนาโกย่า
Day 4 : นาโกย่า-ชิซูโอกะ-ทะเลสาบฮามานาโกะ-นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway- ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ที่พักฟูจิออนเซ็น

Day 5 : สวนโออิชิปาร์ค -ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5-โตเกียว-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-LAOX แหล่งช้อปปลอดภาษี-ช้อปปิ้งชินจูกุ- เข้าที่พักนาริตะ,ชิบะ
Day 6 :
ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง
20.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขาออกชั้น 3 อาคาร1 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X (XJ) มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและติดแท็คกระเป๋า
23.50 น. ออกเดินทางออกสู่ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่  XJ600 (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )

Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-โตเกียว-วัดอาซากุสะ-ถนนนาคามิเซ-นากาโน่-ปราสาทมัตสึโมโตะ-ที่พักทาคายาม่า
08.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ นำทุกท่านเดินทางสู่เข้าสู่โตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจากองค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่เป็นทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต ให้ท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกแขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรือท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดิน ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และร้านขายขนมต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่น Made In Japan แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี เช่น ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า หากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับวิวของหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คของมหานครโตเกียว ท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปวิวได้ซึ่งอยู่ไม่ไกลวัดอาซากุซะ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) Japanese Set
บ่าย พาทุกท่านเดินทางสู่ นากาโน่ (Nagano) จังหวัดในภูมิภาคชูบุ เมืองที่เต็มไปด้วยภูเขาสูงและธรรมชาติสวยอันดับต้นๆของญี่ปุ่น มีเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมคือมัตสึโมโตะ (Matsumoto) ชมปราสาทมัตสึโมโตะ ปราสาทอีกาแห่งนากาโนะเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในห้าปราสาทในญี่ปุ่นที่ถูกกำหนดให้เป็นสมบัติประจำชาติ ตัวปราสาทสร้างขึ้นด้วยไม้โดยไม่ใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียวจุ ดเด่นของปราสาทมัตสึโมโตะอยู่ที่กำแพงสีดำของเท็นชุคาคุ จึงมีชื่อเรียกว่า คาราซุโจ แปลว่า ปราสาทอีกา (ชมด้านนอก) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักทาคายาม่า
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) บุฟเฟ่ต์ชาบูชาบูหมู
ที่พัก : Chisun Grand Takayama,Country Hotel Takayama,Kuretakeso Takayama Ekimae  /ระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนเดินทาง

Day 3 : ทาคายาม่า-ทาคายาม่า จินยะ-ลิตเติ้ลเกียวโต-เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ-สะพาน Nakabashi Bridge-หมู่บ้านชิราคาวาโกะ-นาโกย่า-อินุยามะ-Inuyama walking street -ที่พักนาโกย่า
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3)
นำท่าน เดินทางสู่ ทาคายาม่า จินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปด้านหน้า) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า นำท่านเดินชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) เป็นเขตเมืองเก่าที่มีการอนุรักษ์บ้านเรือนในสมัยเอโดะที่มีอายุกว่า 300 ปีไว้ได้เป็นอย่างดี เป็น 1 ใน ย่านที่เรียกว่าเป็น Old Town ของญี่ปุ่น เมื่อครั้งหนึ่งในอดีตคือในยุคเอโดะที่มีความเฟื่องฟูทางเศรษฐกิจอย่างมากเพราะว่าเป็นย่านศูนย์กลางสำหรับการทำการค้าของเมืองทาคายาม่า จุดเด่นคืออาคารเก่าแก่ส่วนใหญ่ที่มีมาตั้งแต่ยุคเอโดะ เป็นการสร้างบ้านเรือนตามสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ บ้านทั้ง2 ข้างทางจะมีแต่เฉพาะสีน้ำตาลหรือสีดำ อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตา ซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า ให้ท่านถ่ายรูปกับสะพาน Nakabashi Bridge สะพานสีแดงที่ทอดข้ามแม่น้ำมิยากาวะซึงเป็นสัญลักษณ์ของเมืองทาคายาม่าอีกด้วย อิสระเก็บภาพความประทับใจ เดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ เป็นหมู่บ้านชาวนาเล็กๆที่สร้างทอดตัวขนานไปกับแม่น้ำโชคาวะในที่ราบท่ามกลางขุนเขา เป็นหมู่บ้านสวยระดับโลกที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก จุดเด่นคือบ้านทรงกัสโชซึคุริ มีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี ความชันถึง 60 องศาคล้ายกับการพนมมือเข้าหากัน วัสดุในการสร้างบ้านนำมาจากธรรมชาติล้วนๆ ใช้ต้นหญ้าที่ปลูกในหมู่บ้านมาทำหลังคา ตัวบ้านจะไม่มีการตอกตะปู บ้านบางหลังมีอายุยาวนานกว่า 250 ปี ปัจจุบันยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในหมู่บ้านด้วย อิสระเดินเที่ยวชมตามอัธยาศัย
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) Japanese Set
บ่าย เดินทางสู่นาโกย่า เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ และเป็นเมืองหลักของจังหวัดไอจิ นำท่านเที่ยวชมเมืองอินุยา ตั้งอยู่ในจังหวัดไอจิ เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นที่มีทั้งความงามความเก่าแก่แล  ะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติและความดั้งเดิมสไตล์ญี่ปุ่น ให้ท่านเดินเที่ยวชม Inuyama walking street
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) บุฟเฟ่ต์Yakinikuและซูชิ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักนาโกย่า
ที่พัก : Hotel Ikeihan,Cypress Garden หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

Day 4 : นาโกย่า-ชิซูโอกะ-ทะเลสาบฮามานาโกะ-นั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway- ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว-ที่พักฟูจิออนเซ็น
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6)
พาทุกท่าน เดินทางชิซูโอกะ เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของภูเขาฟูจิและมีชื่อเสียงในเรื่องของการปลูกชาเขียวที่ดีที่สุดในญี่ปุ่น แวะถ่ายรูปกับทะเลสาบฮามานาโกะ (Lake Hamanako) ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งแปซิฟิค ทิศตะวันตกของจังหวัดชิซูโอกะ เดิมทีตัวทะเลสาบเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่แยกออกมาจากมหาสมุทร ต่อมาเกิดแผ่นดินไหวในปี 1498 ทำให้น้ำจืดเปลี่ยนเป็นน้ำเค็ม จากนั้นเดินทางต่อไปบริเวณภูเขาไฟฟูจิ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) Japanese Set
บ่าย นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า Kawaguchiko Mt. Fuji Panorama Ropeway ชื่อเดิมคือMt. Kachi Kachi Ropeway เป็นกระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ให้ท่านชมวิวภูเขาไฟฟูจิและวิวทะเ  ลสาบคาวากุจิโกะบนยอดเขาแบบพาโนราม่า 360 อาศา พบกับโฉมใหม่ของร้านค้าบนยอดเขา และห้ามพลาดเมนุยอดนิยม มัทชะ,ขนมดังโงะทานุกิ,ลูกชิ้นทอดรูปฟูจิซัง,โคโร  ะเกะรูปฟูจิซังและอื่นๆอีกมากมาย (ค่าทัวร์รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) จุดไฮไลท์ใหม่ของที่นี่คือนั่งชิงช้าถ่ายรูปกับวิวฟูจิ (ไม่รวมในค่าทัวร์ท่านละ 500 เยน) พาทุกท่านสู่ศูนย์พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ซึ่งได้จำลองเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดแผ่นดินไหวในญี่ปุ่น และสาธิตวิธีป้องกันตัว และท่านยังสามารถเข้าไปทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวในระดับที่แตกต่างกันได้ และให้ท่านเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษ เช่น โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ วิตามิน ครีมต่างๆเป็นต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ที่พักออนเซ็น
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ สัมผัสวัฒนธรรมการอาบน้ำแร่ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในสไตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดดีขึ้น การบรรเทาอาการปวดเมื่อยต่างๆ และช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้พร้อมบำรุงผิวพรรณให้เปล่งปลั่ง
ที่พัก : Fujisan Plaza Hotel, Jirakon no Fuji no Yakata, Fujiyamanakako Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*

Day 5 : สวนโออิชิปาร์ค -ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น5-โตเกียว-โอไดบะ-ห้างไดเวอร์ซิตี้-LAOX แหล่งช้อปปลอดภาษี-ช้อปปิ้งชินจูกุ- เข้าที่พักนาริตะ,ชิบะ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9)
พาทุกท่าน เดินทางสู่ สวนโออิชิ ปาร์ค (Oi  shi Park) เป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะฝั่งเหนือ เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นซึ่งมาพักผ่อนตากอากาศ ชมวิว ดื่มด่ำกับความงามของทิวทัศน์ ในวันที่อากาศแจ่มใส สวนแห่งนี้จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้เกือบทั้งลูกที่สวยงามมาก นำท่านขึ้นภูเขาไฟฟูจิสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นอายอย่างใกล้ชิดที่ สถานีที่ 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขึ้นในกรณีอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือทางขึ้นปิดโดยเปลี่ยนเที่ยวที่หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮักไกแทน) อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความงามของภูเขาไฟแห่งนี้ พร้อมทั้งเลือกชมและซื้อสินค้าพื้นและขนมอร่อยมากมายตามอัธยาศัย
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) Japanese Set
บ่าย  เดินทางกลับสู่โตเกียว เมืองหลวง พาทุกท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองใหม่ โอไดบะ ที่เกิดจากการถมทะเลขึ้นมาเป็นเกาะ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายชนิดที่ห้างไดเวอร์ซิตี้ ซึ่งภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร และแหล่งบันเทิงมากมาย ถ่ายรูปกับกันดั้มตัวใหม่ RX-0 Unicorn ขนาดเท่าของจริงโดยสร้างขึ้นมาตามอัตราส่วน 1:1 เหมือนตัวเดิม ทำให้มีความสูงถึง 19.7 เมตร (ตัวเดิมสูง 18 เมตร) และเพิ่งเปิดตัวเป็นทางการในวันที่ 24 กันยายน 2560ที่ผ่านมา แวะร้าน LAOX แหล่งช้อปปลอดภาษี อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ร้านค้าปลอดภาษี Duty Free ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่น ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า เป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์  และเป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน ให้ท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, นาฬิกา, เสื้อผ้า,รองเท้า และเครื่องสำอางค์แบรนด์ต่างๆมากมายเช่น  KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย หรือร้าน100เยน (อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด หรือเป็นร้านดองกี้ ที่ขายสินค้าราคาถูกสารพัดอย่าง หรือจะเป็นร้านมัตสึโมโต้ที่รวมสินค้า เครื่องใช้เครื่องสำอางค์ ผลิตภัณฑ์ของใช้ไว้อย่างหลากหลาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยต่างๆที่ย่านชินจูกุ เช่นร้านราเมง ร้านซูชิจานหมุน และร้านอร่อยๆอีกมากมาย จนถึงเวลานัดหมาย
นำท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ/ชิบะ
ที่พัก :
Narita/ Chiba Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน 3*
ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง

Day 6 : ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ-ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม หรือบริการแบบกล่อง Obento กรณีที่พักอยู่ห่างจากสนามบิน(มื้อที่11)
เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย
09.15น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย โดยสายการบิน AIR ASIA X  เที่ยวบินที่ XJ601
(ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง บนเครื่องมีจำหน่าย )
15.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 – 08 ส.ค 2565 พุธ - จันทร์ 29,888 FULL
04 – 09 ส.ค 2565 พฤหัส - อังคาร 33,888 FULL
18 – 23 ส.ค 2565 พฤหัส - อังคาร 33,888 FULL
25 – 30 ส.ค 2565 พฤหัส - อังคาร 33,888 FULL
31 ส.ค – 05 ก.ย 2565 พุธ - จันทร์ 33,888

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน