ทัวร์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ปารีส โคโลญจน์ อัมสเตอร์ดัม บรัสเซล by Emirates 8 วัน 5 คืน
BENELUX001 : ฝรั่งเศส-เบลเยี่ยม-เยอรมัน-เนเธอร์แลนด์ BY EK

8 วัน 5 คืน

ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซนน์ - หอไอเฟล - บรัสเซล - โคโลญจน์ - Shopping Outlet หมู่บ้านกีร์ธอร์น(ไร้ถนน) - หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) อัมสเตอร์ดัม - ล่องเรือหลังคากระจก - โรงงานเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียง - โวเลนดัม #เที่ยวยุโรป

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส          
Day 2 : ปารีส  
Day 3 : ปารีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)  
Day 4 :
บรัสเซล  - OUTLET  - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
Day 5 : โคโลญจน์ -  หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์)
Day 6 : อัมสเตอร์ดัม
Day 7 :
หมู่บ้านโวเลดัม         
Day 8 :
สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย)

****อ่านรายละเอียด****

Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ปารีส
17.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ T สายการบิน เอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง
20.35 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373/EK71*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0050-0405 *.*.*.

Day 2 : ปารีส  
08.00 น.  (เวลาท้องถิ่น) ถึงสนามบินเมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเชิญท่านเดินทางต่อโดย...รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองปารีส (PARIS) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอไห้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม และบ้านเรือนร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ ตลอดสองข้างทางจน...ถึงเมืองปารีส
นำท่าน  ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมวิวทิวทัศน์ของเกาะอิล เดอ ฟรองซ์ท่ามกลางแสง สี และสถาปัตยกรรม  สถานที่ราชการและอาคารอันสำคัญของปารีส ซึ่งต่างอนุรักษ์ความงดงามคลาสลิคไว้ได้อย่างงดงามน่าประทับใจ
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย  จากนั้นนำท่าน ชมเมืองปารีส มหาราชินีแห่งเมืองหลวงของโลก ..ถ่ายรูปคู่กับประตูชัย (Arc de Triomphe) ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส เช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ
ค่ำ  *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*.
ที่พัก mercure cdg airport หรือเทียบเท่า 

Day 3 : ปารีส - บรัสเซล (เบลเยี่ยม)     
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน  ชมหอไอเฟล (EIFFEL TOWER) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงปารีส เลิศหรู อลังการ โรแมนติค มหัศจรรย์ ด้วยความสูง 984 ฟุต สร้างด้วยโครงเหล็กทั้งหมด…ถนนชองเชลิเช (Champs-Elysees) ถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทางอย่างน่าเดินเล่น ต้นแบบถนนราชดำเนิน ปล็าชเดอลา ค็องคอร์ด (Place de la Concorde) จัตุรัสแห่งความสามัคคี โบสถ์แมดดิแลน ที่สร้างแบบกรีกโบราณ ถ่ายรูปกับปิระมิดหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรืออดีตพระราชวังลุฟว์       
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
บ่าย  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองบรัสเซล (Brussels) ประเทศเบลเยี่ยม ...ชมอโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร …ชมจัตุรัสลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลางเป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้ และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่าง ๆ คุณภาพดีสำหรับนักท่องเที่ยว ผ่านชมรูปปั้นเด็กชายผมหยิก (MANNEKKENPIS) สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลังปัสสาวะ (ซึ่งเป็นน้ำพุ)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก GRESHAM BELSON Hotel หรือเทียบเท่า

Day 4 : บรัสเซล  - OUTLET  - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน  เดินทางสู่ OUTLET เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมในราคาถูกๆ ตามอัธยาศัย
เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ ...ชมมหาวิหารแห่งโคโลญจน์ (cologne cathedral) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกในช่วงศตวรรษที่ 14 ภายในเป็นที่เก็บรักษาหีบทองคำบรรจุอัฐิของกษัตริย์เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบสร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 และครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897 และที่มหาวิหารแห่งนี้ที่แม้ในปัจจุบันก็ยังมีการขุดพบซากเมืองโรมันโบราณข้างใต้และข้างๆ มหาวิหารทำให้ทราบว่าชีวิตและอารยะธรรมของคนโคโลญจน์ไม่เคยแยกจากไกลจากมหาวิหารแห่งนี้เลย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ  ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก BESTWESTERN LEVERKUSEN Hotel หรือเทียบเท่า

Day 5 : โคโลญจน์ -  หมู่บ้านกีรย์ธอร์น - อัมสเตอร์ดัม(เนเธอร์แลนด์)
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้น  เดินทางต่อสู่ เมืองกีรย์ธอร์น เมืองที่สวยงามมากๆ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ใช้การสัญจรไปมาโดยการใช้เรือ ที่เรียกกล่าวขานกันว่า หมู่บ้านไร้ถนน  *.*.*. ไม่รวมค่าล่องเรือ *.*.*.
นำท่าน  เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
บ่าย  จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ เมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่าเวนิสแห่งทะเลเหนือ
ค่ำ  *.*.*. อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย *.*.*.
ที่พัก  Princess Hotel Amersfoort hotel หรือเทียบเท่า

Day 6 : อัมสเตอร์ดัม
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน  ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด ...ชมการสาธิตการเจียระไนเพชร ชมย่านแหล่งเพศพาณิชย์ ชมบริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่าและอนุสาวรีย์ทหารหาญ
เที่ยง  *.*.*. อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย *.*.*.
บ่าย  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านดัมสแควร์ ตามอัธยาศัย 14 เมษายน เป็นต้นไปเข้างาน พืชสวนโลกฟลอริเอดค่าเข้างาน ประมาณ 25 ยูโรไม่รวมในรายการทัวร์
ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก Princess Hotel Amersfoort hotel หรือเทียบเท่า

Day 7 : หมู่บ้านโวเลดัม        
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน  เดินทางสู่ หมู่บ้านโวเลดัม ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สวยสดงดงาม บนถนน HEAVEN STREET ท่านจะได้รู้ว่าสวยงามสมชื่อกับถนนขนาดไหน ...*** เดือนมีนาคมรวมเข้าสวนดอกทิวลิปเคอเค่นฮอฟด้วยแล้ว ***
นำท่าน  เดินทางสู่สนามบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
14.30 น.  ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK148/EK384

Day 8 : สุวรรณภูมิ บางพลี (ประเทศไทย)
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ  *.*.*.
12.05 น.  (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
05 – 12 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900 -
19 – 26 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900 -
26 มิ.ย – 03 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900 -
10 – 17 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
17 – 24 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
24 – 31 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
07 – 14 ส.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
21 – 28 ส.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
28 ส.ค – 04 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
04 – 11 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
18 – 25 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
25 ก.ย – 02 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
02 – 09 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
09 – 16 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
16 – 23 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
23 – 30 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
06 – 13 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
20 – 27 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
04 – 11 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
11 – 18 ธ.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 57,900
25 ธ.ค 2565 – 01 ม.ค 2566 อาทิตย์ - อาทิตย์ 67,900
27 ธ.ค 2565 – 03 ม.ค 2566 อังคาร - อังคาร 67,900

ทัวร์ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เยอรมนี ปารีส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรีย เยอรมนี ราคาใกล้เคียงกัน