ทัวร์ ในประเทศ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ ยะลา เบตง หาดใหญ่ สวนหมื่นบุปผา by Thai Lion Air 3 วัน 2 คืน
PTL30-SL : Pro เบตง By SL

3 วัน 2 คืน

ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - แช่บ่อน้ำร้อนเบตง - เช็คอินโอเคเบตง

Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกรือเซะ-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก-หอนาฬิกาสตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคนเดินเมืองเบตง
Day 2 : ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง-ป้ายใต้สุดแดนสยาม-อินเตอร์รังนก-จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำร้อนเบตง
Day 3 : ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง

****อ่านรายละเอียด****

Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินหาดใหญ่-ปัตตานี-ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว-มัสยิดกรือเซะ-จุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง-ตู้ไปรษณีย์ใหญ่ที่สุดในโลก-หอนาฬิกาสตรีทอาร์ตเบตง-ถนนคนเดินเมืองเบตง
04.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION AIR  (SL)
โดยท่านจะพบกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์และหัวหน้าทัวร์ ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ แจกเอกสารการเดินทาง และอำนวยความสะดวกท่าน ขณะเช็คอินและโหลดสัมภาระ 
เนื่องจากตั๋วเครื่องบินของคณะเป็นตั๋วกรุ๊ประบบ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ที่นั่งอาจจะไม่ได้นั่งติดกัน และไม่สามารถเลือกช่วงที่นั่งบนเครื่องบินได้ในคณะซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของสายการบิน และขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟท์บินและสายการบิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงไฟท์บินขึ้นอยู่กับสายการบิน
06.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยสายบิน THAI LION AIR  (SL) เที่ยวบินที่ SL702
(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.35 ชั่วโมง)
ราคาทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องท่านละ 10 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม       
07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่
จากนั้น นำท่านเดินทางท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ทำท่านสักการะ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นศาลเจ้าเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของ จ.ปัตตานี ตั้งอยู่ที่ถนนอาเนาะรู อ.เมืองปัตตานี เดิมศาลเจ้านี้มีชื่อเรียกว่า 'ศาลเจ้าซูก๋ง' ตามหลักฐานที่จารึกอยู่ในศาลเจ้า ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช 2117 ในรัชสมัยของสมเด็จพระมหาธรรมราชาแห่งกรุงศรีอยุธยา แม้ศาลเจ้านี้จะตั้งมาเก่าแก่นับได้หลายศตวรรษ แต่ด้วยบุญญาภินิหารของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้านี้จึงมีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ศรัทธาของสาธุชน จากนั้นพาชม มัสยิดกรือเซะ หรือ มัสยิดสุลต่านมูซัฟฟาร์ชาห์   เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า 200 ปีในจังหวัดปัตตานี สันนิษฐานได้ว่าเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 22 ร่วมสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า มัสยิดปิตูกรือบัน ชื่อนี้เรียกตามรูปทรงของประตูมัสยิด ซึ่งมีลักษณะเป็นวงโค้งแหลมแบบกอทิกของชาวยุโรป และแบบสถาปัตยกรรมของชาวตะวันออกกลาง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (1)
จากนั้น นำท่านเดินทางไปจุดชมวิวสะพานข้ามเขื่อนบางลาง เป็นสถานที่สำหรับการพักผ่อนและชมวิวภูเขาที่โอบล้อมเขื่อนบางลาง กั้นแม่น้ำปัตตานีที่บริเวณบ้านบางลาง จังหวัดยะลา ช่วงเช้าบางวันจะสามารถเห็นหมอกบางๆ บรรยากาศดี โอโซนสูญให้เต็มปลอด จากนั้นนำท่านชมตู้ไปรษณีย์โบราณตั้งอยู่ที่บริเวณสี่แยกหอนาฬิกาใจกลางเมืองเบตง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2467 ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ลักษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีเส้นวงรอบของตู้ประมาณ 140 เซนติเมตร มีความสูง 290 เซนติเมตร ด้านบนของตู้ได้บรรจุลำโพงไว้ข้างในและเจาะรูกลมๆไว้รอบๆ เพื่อกระจายเสียงรายงานข่าวสารของทางราชการ มีอายุรวม 86 ปี จากนั้นนำท่านชมวงเวียนหอนาฬิกาเบตงซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างเก่าแก่อยู่คียงคู่กับเมืองเบตงมาช้านาน หอนาฬิกาแห่งนี้สร้างเป็นสัญลักษณ์จุดศูนย์กลางของเมือง ณ บริเวณจุดตัดของถนนสุขยางค์กับถนนรัตนกิจ ด้วยหินอ่อนขาวนวลอันเลื่องชื่อจากยะลา จากนั้นชม สตรีทอาร์ตเบตง (Street Art Betong ) แลนด์มาร์กใหม่ของเบตง เป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและให้ท่านได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ภาพที่เขียนส่วนใหญ่ จะเป็นภาพที่บอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิต ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาวเบตง รวมไปถึงสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่จริงใน อ.เบตง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินเบตง อิสระให้ท่านเดินช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหรือลิ้มลองอาหารตามอัธยาศัย
เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกในการท่องเที่ยว
พักที่ BETONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 2 : ชมสนามบินแห่งใหม่เบตง-ป้ายใต้สุดแดนสยาม-อินเตอร์รังนก-จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง-อุโมงค์ปิยะมิตร-สวนหมื่นบุปผา-บ่อน้ำร้อนเบตง
เช้า รับประทานอาหารเช้า เมนูติ่มซำ (2)
แวะชมและถ่ายรูปด้านนอกอาคารสนามบินเบตง ชมสถาปัตยกรรมที่ตกแต่งด้วยไม้ไผ่ แวะร้านอินเตอร์รังนกของฝาก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากจากท้องถิ่น เช่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้าน สินค้า OTOP,รังนก,ยาจีน,หมี่เหลืองเบตง,ซีอิ้วเบตง ส้มโชกุน, เสื้อยืดสกรีน OK BETONG เป็นต้นให้ท่านได้อิสระซื้อเป็นของฝาก จากนั้นแวะ จุดเช็คอินป้ายโอเคเบตง เป็นจุดเช็คอินแรกที่คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวก่อนเข้าสู่ “เมืองในหมอก ดอกไม้งาม ใต้สุดสยาม เมืองงามชายแดน” สำหรับบันทึกภาพไว้เป็นที่ระลึก สถานที่ตั้ง ทางเข้าตัวเมืองเบตง เส้นทางสาย 410 ถนนสายหลักในการเข้า-อ  อกตัวเมืองเบตง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณร้านอาหาร (3)
สวนหมื่นบุปผา หรือ สวนดอกไม้เมืองหนาว ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านปิยะมิตร 2 สวนดอกไม้นี้อยู่ท่ามกลางภูเขา สวนนี้เกิดขึ้นจากโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานนามสวนแห่งนี้ว่า ว่านฮัวหยวน หรือ แปลเป็นไทยว่า สวนหมื่นบุปผา อุโมงค์ปิยะมิตร สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่ในอดีตเป็นฐานเคลื่อนไหวทางการทหารของพรรคคอมมิวนิสต์มลา ภายในอุโมงค์มีโรงพยาบาลสนาม ห้องส่งสัญญาณวิทยุระยะไกล ห้องปฏิบัติงานวางแผน ในส่วนของพื้นผิวด้านบนของอุโมงค์มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมหนา
นำท่านเดินทางไปยัง บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส ซึ่งตรงจุดที่มีน้ำเดือดนี้ สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที ทางจังหวัดยะลาได้ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบบ่อน้ำร้อน ให้มีความสวยงาม แต่ยังคงความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (4)
พักที่ BETONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

Day 3 : ชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง-สะพานแขวนแตปูซู-วัดช้างให้-ตลาดกิมหยง-สนามบินหาดใหญ่-สนามบินดอนเมือง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร (5)
05.00 น. นำท่านขึ้นสกายวอล์คชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ขึ้นชื่อในเรื่องของการชมพระอาทิตย์ขึ้น ควบคู่ไปกับการชมทะเลหมอกอันสวยงาม จุดเด่น คือ ไม่ว่าคุณจะมาฤดูไหน หรือช่วงเวลาไหน ท่านก็มีโอกาสที่จะได้เห็นวิวทิวทัศน์เบื้องหน้าที่เป็นทะเลหมอกตลอดทั้งปี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนแตปูซู แวะถ่ายรูปกับสะพานไม้ สะพานแขวนแห่งนี้ใช้งานมาหลายสิบปี วัตถุประสงค์หลักที่สร้างขึ้นนั้น ในอดีตชาวบ้านใช้ขนถ่ายสินค้าทางการเกษตร เช่น ผลไม้ ยางพารา และใช้สัญจรของชาวสวนในพื้นที่ จากนั้นพาท่านขอพร วัดช้างให้ หรือ วัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วกว่า 300 ปี ตามตำนานกล่าวว่า พระยาแก้มดำเจ้าเมืองไทรบุรี ต้องการหาชัยภูมิสำหรับสร้างเมืองใหม่ให้กับน้องสาว จึงได้เสี่ยงอธิฐาน ปล่อยช้างให้ออกเดินทางไปในป่า โดยมีเจ้าเมืองและไพร่พลเดินติดตามไป จนมาถึงวันหนึ่ง ช้างได้หยุดอยู่ ณ ที่แห่งหนึ่ง แล้วร้องขึ้นสามครั้ง พระยาแก้มดำจึงได้ถือเป็นนิมิตที่ดี จะใช้บริเวณนั้นสร้างเมือง แต่น้องสาวไม่ชอบ พระยาแก้มคำจึงให้สร้างวัด ณ บริเวณดังกล่าวแทน แล้วให้ชื่อว่า วัดช้างไห้
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (6)
หลังอาหารกลางวัน อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดกิมหยง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากอาทิเช่น อาหารแห้ง กาแฟ ขนมขบเคี้ยว ถั่วต่างๆ เครื่องสำอาง และเครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น อิสระอาหารตามอัธยาศัย
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอาศยานหาดใหญ่
20.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสายบิน THAI LION AIR (SL)เที่ยวบินที่ SL721 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)
22.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง/ท่านอากาศสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
28 – 30 มิ.ย 2565 อังคาร - พฤหัส 5,999 -
01 – 03 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,555 -
04 – 06 ก.ค 2565 จันทร์ - พุธ 5,999 -
06 – 08 ก.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 5,999
07 – 09 ก.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 5,999 FULL
19 – 21 ก.ค 2565 อังคาร - พฤหัส 5,999
20 – 22 ก.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 5,999
22 – 24 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,555
03 – 05 ส.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 5,999
04 – 06 ส.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 5,999
05 – 07 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,555
08 – 10 ส.ค 2565 จันทร์ - พุธ 5,999
16 – 18 ส.ค 2565 อังคาร - พฤหัส 5,999
18 – 20 ส.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 5,999
19 – 21 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,555
24 – 26 ส.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 5,999
26 – 28 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,555
29 – 31 ส.ค 2565 จันทร์ - พุธ 5,999
01 – 03 ก.ย 2565 พฤหัส - เสาร์ 5,999
07 – 09 ก.ย 2565 พุธ - ศุกร์ 5,999
12 – 14 ก.ย 2565 จันทร์ - พุธ 5,999
16 – 18 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,555
19 – 21 ก.ย 2565 จันทร์ - พุธ 5,999
22 – 24 ก.ย 2565 พฤหัส - เสาร์ 5,999
26 – 28 ก.ย 2565 จันทร์ - พุธ 5,999
28 – 30 ก.ย 2565 พุธ - ศุกร์ 6,555
01 – 03 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 7,555
03 – 05 ต.ค 2565 จันทร์ - พุธ 6,555
06 – 08 ต.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 6,555
08 – 10 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 7,555
18 – 20 ต.ค 2565 อังคาร - พฤหัส 6,555
26 – 28 ต.ค 2565 พุธ - ศุกร์ 6,555
28 – 30 ต.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 7,555
29 – 31 ต.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 7,555

ทัวร์ในประเทศ ยะลา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน