ทัวร์ กรีซ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์กรีซ ลิตเติ้ล เวนิส เกาะซานโตรินี ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ by Turkish Airlines 8 วัน 5 คืน
Beautiful Greeceกรีซ เกาะสวรรค์ แดนหรรษา 8 วัน BY TK

8 วัน 5 คืน

Sea Jet high speed cruise มิโคนอส ย่าน Old Town ลิตเติ้ล เวนิส Windmills มิโคนอส Sea Jet high speed cruise เกาะซานโตรินี หมู่บ้านเอีย เกาะซานโตรินี ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ ฟิร่า ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ไวน์เทสติ้ง อะโครโพลิส วิหารแพนธีออน ย่านปลาก้า

Day 1 : กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (ตุรกี)
Day 2 : กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) – กรุงเอเธนส์ (สาธารณรัฐกรีซ)
Day 3 : กรุงเอเธนส์ – Sea Jet high speed cruise – มิโคนอส - ย่าน Old Town – ลิตเติ้ล เวนิส – Windmills
Day 4 :มิโคนอส – Sea Jet high speed cruise – เกาะซานโตรินี - หมู่บ้านเอีย
Day 5 : เกาะซานโตรินี – ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ - ฟิร่า – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ - ไวน์เทสติ้ง
Day 6 : เกาะซานโตรินี – บินกลับสู่กรุงเอเธนส์
Day 7 :อะโครโพลิส – วิหารแพนธีออน – ย่านปลาก้า - เดินทางกลับ
Day 8 : เดินทางกลับถึงประเทศไทย


---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : กรุงเทพฯ – กรุงอิสตันบูล (ตุรกี)
21.30 น.   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ S สายการบิน Turkish Airlines เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน
23.00 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี) โดยเที่ยวบินที่ TK 069

Day 2 : กรุงอิสตันบูล (ตุรกี) – กรุงเอเธนส์ (สาธารณรัฐกรีซ)
05.10 น.   เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล รอเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางสู่ประเทศกรีซ
07.20 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ ประเทศกรีซ โดยเที่ยวบินที่ TK 1845
08.45 น.   ถึงสนามบินกรุงเอเธนส์ (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว จากนั้นเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมืองเอเธนส์ นำชม Panathenaic Olympic Stadium ซึ่งได้สร้างขึ้นเมื่อปี 1896 ซึ่งเป็นสถานที่จัดโอลิมปิคเกมส์เป็นครั้งแรกในยุคโมเดิร์นของกรีซ แล้วไปชมโบราณสถาน Temple of the Olympian Zeus เดิมวิหารเทพเจ้าซุส มีเสาค้ำยันแบบโครินเธียนทั้งหมด 104 ต้นซึ่งปัจจุบันหลงเหลือให้เห็นเพียง 15 ต้นเท่านั้น ภายในวิหารเคยมีรูปปั้นของเทพเจ้าซุสสร้างด้วยงาช้างและทองคำขนาดยักษ์ประทับอยู่ วิหารแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับซุ้มประตูเฮเดรียน (Hadrian’s Arch) ซึ่งเป็นแนวแบ่งแยกพื้นที่เขตเมืองเก่าออกจากเมืองใหม่ เข้าสู่ ซินตักมาสแควร์ (Syntagma Square หรือ Constitution Square) เพื่อมาที่ดูการเปลี่ยนเวรทหารบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา ซึ่งเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่พลาด ชุดที่ทหารใส่เป็นชุดทหารกรีกโบราณซึ่งมีลักษณะคล้ายชุดของชายชาวสกอตแลนด์คือใส่เป็นกระโปรง และรองเท้าจะมีลักษณะพิเศษคือมีพู่ติดอยู่ที่ปลายเท้า และจุดเด่นั้นอยู่ที่ท่วงท่าการเดินของทหารที่ไม่ซ้ำแบบใคร
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านเข้าที่พักโรงแรมแล้วตามอัธยาศัย จากนั้นให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเมือง หรือ ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ชั้นนำย่านจัตุรัสซินตักมา ตามอัธยาศัย
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                           
ที่พักโรงแรม  Athenaeum Intercontinental Hotel 

Day 3 : กรุงเอเธนส์ – Sea Jet high speed cruise – มิโคนอส - ย่าน Old Town – ลิตเติ้ล เวนิส – Windmills
06.00 น.   ออกเดินทางสู่ท่าเรือ Piraeus เพื่อเดินทางสู่เกาะมิโคนอส
07.00 น.   ออกเดินทางสู่เกาะมิโคนอสด้วยเรือ SEAJETS CHAMPION JET 1 เรือโดยสารขนาดใหญ่สามารถบรรจุผู้โดยสายได้ถึง 1,000 คนภายในมีจำหน่ายอาหารและเครื่องใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.35 ชั่วโมง ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพของทะเลเอเจียน และความสวยงามของหมู่เกาะต่าง ๆ
09.35 น.   เดินทางถึงเกาะมิโคนอส (Mykonos) หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของกรีซ เป็นหนึ่งในหมู่เกาะไซคลาดิส (Cyclades) ในเขตทะเลอีเจียน เป็นสถานที่ที่เหล่าชนชั้นสูงทั่วโลกต่างนิยมล่องเรือยอร์ชมาพักผ่อนตากอากาศ ตลอดจนนางแบบดาราฮอลลีวูด เกาะมิโคนอสแห่งนี้เป็นเกาะที่มีความงามเหนือจินตนาการโดย เต็มไปด้วยร้านขายของพื้นเมือง และแหล่งเริงรมย์อันหรูหราของอ่าวรูปกึ่งวงกลม บ้านรูปทรงก้อนน้ำตาล กังหันลมทาด้วยสีขาวดูสะอาดตา บ้านริมทะเลแบบอีเจียนดั้งเดิมที่ไม่มีสถาปัตยกรรมใดในโลกเสมอเหมือน นับว่าเป็นเอกลักษณ์ของเกาะมิโคนอสอย่างแท้จริง รถรอรับคณะแล้วเข้าสู่ย่าน     มิโคนอสทาวน์ หรือ โชรา CHORA หรือ โฮรา HORA เมืองหลวงของเกาะมิโคนอส โดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณหน้าอ่าวใกล้กับท่าเรือ เป็นจุดรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวไปตามจุดต่าง ๆ มีเรือประมงมากมายจอดเทียบท่าเรียงรายอย่างสวยงาม เป็นเมืองที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “ลิตเติ้ล เวนิส” มีความโดดเด่นและงดงาม อีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีความสวยงามและโรแมนติคที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำชมความงดงามของเหล่าอาคารบ้านเรือนที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวตัดกับประตู หน้าต่างสีฟ้าเข้ม ประดับระเบียงด้วยกระถางดอกไม้สีสันสดใส ช่วยเพิ่มสีสันให้เมืองสีขาวแห่งนี้มีชีวิตชีวามาก    ขึ้นอีกด้วย
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร                           
นำท่านเที่ยวชมเสน่ห์ของเกาะมิโคนอสแห่งนี้ ถ่ายภาพกับกังหันลมแห่งมิโคนอส MYKONOS WINDMILLS ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความงามของเกาะเป็นกังหันลมโบราณที่ตั้งรับลมทะเล ถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 16 โดยสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะที่คล้ายกัน คือ มีอาคารรูปร่างกลมสีขาว และหลังคาแหลม โดยกังหันถูกใช้ในการผลิตแป้งข้าวสาลี และได้ทำการหยุดการผลิตในช่วงกลางศตวรรษที่ 20 ปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่ถูกถ่ายภาพมากที่สุดในทะเลอีเจียน อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวช้อปปิ้งที่ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่มีบรรยากาศและกลิ่นอายที่มีความเป็นเมดิเตอร์เรเนียน ตื่นตาไปกับร้านขายของที่ระลึก ร้านเสื้อผ้า หอศิลป์ ร้านอาหาร และคาเฟ่ เล็ก ๆ ที่น่ารัก บาร์อันทันสมัยมากมาย หรือพักผ่อนแบบชาวกรีก จิบกาแฟรสเข้ม ๆ กับเค้กวาฟเฟิลที่ส่งกลิ่นหอมกรุ่น อิสระให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถได้ตามอัธยาศัย
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม  Hotel Myconian Korali Relais & Châteauxหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 4 :มิโคนอส – Sea Jet high speed cruise – เกาะซานโตรินี - หมู่บ้านเอีย
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.50 น.   ออกเดินทางสู่เกาะซานโตรินี ด้วยเรือ SEAJETS CHAMPION JET 1
11.30 น.   เดินทางถึง เกาะซานโตรินี่ SANTORINI ISLAND เกาะที่ได้รับการยกย่องให้เป็น ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน เพราะโลกชื่นชมในทิวทัศน์ที่สวยงามแปลกตาของเกาะภูเขาไฟแห่งนี้ตั้งอยู่ทางใต้สุดของ หมู่เกาะไคคลาดิส CYCLADES ISLAND ในแถบ ทะเลเอเจียนเกาะแห่งนี้มีขนาดเล็กโดยมีความยาวเพียง 18 กิโลเมตร มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอันดับ 1 ในหมู่เกาะไคคลาดิส มีชาวกรีกอาศัยอยู่บนเกาะไม่ถึงสองหมื่นคน แต่เกาะเต็มไปด้วยความโรแมนติกด้วยกลุ่มบ้านเรือนทรงกระบอกสีขาวสะอาดตา มียอดโบสถ์ทรงโดมรายล้อมรอบด้วยสีฟ้าสดจากทุกทิศประตูหน้ าต่างงดงามดั่งภาพวาดในโปสการ์ด
12.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านเอีย ความงดงามของหมู่บ้านโดดเด่นสะดุดตาถึงขนาดที่ศิลปินหลายคนนำมาเป็นแบบวาดรูปกันเลยทีเดียว อิสระท่านเดินชมสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านเอียนั่นก็คือสถาปัตยกรรมสไตล์ไคคลาดิสอันโดดเด่น ที่มีรูป ทรงเหมือนบ้านชาวกรีกสมัยเก่าในนิยาย ซึ่งเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างเดินทางไปสัมผัสกับความงดงามนี้โดยเฉพาะการได้ออกไปเดินสำรวจตามตรอกซอกซอยเล็ก ๆ ชมความน่ารักน่าชังของตัวอาคารบ้านเรือน ร้านค้า และโบสถ์ ซึ่งทั้งหมดจะสร้างด้วยอิฐทาสีขาวโพลน ตัดกับท้องฟ้าสีคราม ดอกไม้นานาพันธุ์สีสันสวยงามช่างดูสดใสเหลือเกิน แถมยังตั้งลดหลั่นกันตามหน้าผาสูงชัน ยิ่งเพิ่มความน่ามองให้กับหมู่บ้านเอียยิ่งขึ้นไปอีก โปรแกรมที่ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนั้นก็คือสัมผัสบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกของการชมพระอาทิตย์ตกดินที่หมู่บ้านเอีย เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดของเกาะ อิสระให้ชมภาพพระอาทิตย์สีแสด สาดแสงอ่อนอมส้มบริเวณปลายท้องฟ้าสีฟ้าครามมองไกลสุดสายตา ช่างเป็นภาพงดงามเหนือคำบรรยายที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างไว้
19.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม  Andronis Luxury Suites ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 5 : เกาะซานโตรินี – ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ - ฟิร่า – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ - ไวน์เทสติ้ง
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นําท่าน ล่องเรือในทะเลสาบภูเขาไฟ Santorini Volcano ที่สวยงามแปลกตา ซึ่งเกิดจากการระเบิดตัวของภูเขาไฟระเบิดและการยุบตัวของเกาะ โดยเรือจะนําท่านานสู่บริเวณบ่อน้ำพุร้อน เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความงามของน้ำทะเลสีฟ้าสดเหลือบทองแดงแปลกตา ให้ท่านลงไปว่ายน้ำในบ่อน้ำพุร้อน อีกหนึ่งประสบการณ์ที่หาได้ยาก
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่าน แวะชิมไวน์ที่ Santo Winery ที่นี่มีไวน์ให้ท่านได้เลือกชิมหลากหลาย ราคาไม่แพง แถมรสชาตินุ่มลิ้นที่ไม่ควรพลาดลิ้มลอง และซื้อกลับเป็นของฝาก
นําท่านชม เมืองฟิร่า (Fira) เมืองหลวงของซานโตรินี่ ซึ่งออกเสียงได้อีกอย่างว่าธีรา (Thira) นั่งเคเบิ้ลคาร์ชมวิวของเกาะซานโตรินี แบบมุมสูง และให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์สนุกๆ ด้วยการนั่งลา (Donky) หรือ ขี่ลา อันเป็นพาหนะที่โด่งดัง และเก่าแก่ของชาวกรีก
19.30 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม  Andronis Luxury Suites  หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 6 : เกาะซานโตรินี – บินกลับสู่กรุงเอเธนส์
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
11.00 น.   อำลาเกาะซานโตรินี รถรอรับแล้วเดินทางสู่สนามบิน
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.55 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเอเธนส์ โดยสายการบิน Aegean Airlines เที่ยวบินที่ A3359
15.40 น.   เดินทางกลับถึงกรุงเอเธนส์ รถรอรับท่านแล้วเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม
19.00 น.   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
ที่พักโรงแรม  Athenaeum Intercontinental Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 7 :อะโครโพลิส – วิหารแพนธีออน – ย่านปลาก้า - เดินทางกลับ
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเข้าชม อะโครโพลิส (Acropolis) โบราณสถานอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง เชื่อกันว่าบนเนินเขาแห่งนี้เป็นที่สถิตของเทพีอธีนา ซึ่งต่อมาองค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศให้เป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม ในปี ค.ศ.1987  นำชม วิหารพาร์เธนอน (Parthenon) วิหารศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง รายล้อมด้วยเสาหินแบบดอริคซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาปัตยกรรมชิ้นเอกของโลก สร้างขึ้นในโลกยุคคลาสสิคหรือยุคทองของกรีซ ช่วงประมาณ 450-300 ปีก่อนคริสตกาล และทั่วโลกต่างยอมรับกันว่าเป็นวิหารแบบดอริคที่ใหญ่ และสมบูรณ์แบบที่สุดในโลกศิลปะของกรีซ ผ่านชมสถานที่สำคัญในสภาพซากปรักหักพังต่างๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของชุมชนในอดีตพิพิธภัณฑ์อะโครโพลิส (Acropolis Museum) รวบรวมสิ่งของมีค่ามากมาย
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นท่านเดินทางสู่ย่านเก่าแก่ บริเวณเชิงเขาที่เรียกว่า พลาก้า (Plaka) แหล่งรวมนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก ถนนหนทางตรอกซอกซอยเต็มไปด้วย ร้านค้า บาร์ภัตตาคาร คึกคัก พลุกพล่านไปด้วยผู้คน ทั้งกลางวันและยามค่ำคืน ถนนคนเดินที่เป็นระเบียบสวยงาม แล้วนำท่านไปช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet Athens ร้านค้าแบรนด์ worldwide กว่า 100 ร้านค้าให้ท่านได้เลือกซื้อหา และท่านสามารถขอรับคืนภาษีนักท่องเที่ยวได้
22.10 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินกรุงอิสตันบูล (สาธารณรัฐตุรกี) โดยเที่ยวบินที่ TK 1844
23.40 น.   
ถึงสนามบินกรุงอิสตันบูล รอเปลี่ยนเที่ยวบินเพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทย

Day 8 : เดินทางกลับถึงประเทศไทย
01.45 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเทพ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ TK 068
15.25 น.   นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
14 – 21 พ.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 135,000 -
28 พ.ค – 04 มิ.ย 2565 เสาร์ - เสาร์ 145,000 -
09 – 16 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 145,000
23 – 30 ก.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 145,000
06 – 13 ส.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 145,000
08 – 15 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 135,000
22 – 29 ต.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 135,000

ทัวร์กรีซ ลิตเติ้ล อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมกรีซ ราคาใกล้เคียงกัน