ทัวร์ โครเอเชีย

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์โครเอเชีย นครชาเกรบ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ เมืองเก่าสปลิต by Austrian Airlines 8 วัน 5 คืน
Croatia World Heritage Site 8 DAY BY OS

8 วัน 5 คืน

เที่ยวนครซาเกรบ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ พลิตวิเซ่ ซีเบนิก สปลิต เที่ยวเมืองเก่าสปลิต โทรกีร์ จิบกาแฟยามบ่าย ฟาร์มหอยนางรม สตอน ดูบรอฟนิก เคเบิ้ลคาร์

Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา
Day 2 :เวียนนา – เที่ยวนครซาเกรบ
Day 3 :ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
Day 4 : พลิตวิเซ่ – ซีเบนิก - สปลิต
Day 5 : สปลิต – เที่ยวเมืองเก่าสปลิต – โทรกีร์ จิบกาแฟยามบ่าย
Day 6 :สปลิต - ฟาร์มหอยนางรม - สตอน - ดูบรอฟนิก
Day 7 : ดูบรอฟนิก – เคเบิ้ลคาร์ - เวียนนา –  เดินทางกลับกรุงเทพฯ
Day 8 :คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - สนามบินเวียนนา
21.00 น.   พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ ROW G. สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านกระเป๋าและการเช็คอิน จากนั้นเชิญรอ ณ ห้องพักผู้โดยสารขาออก
23.45 น.   ออกเดินทางสู่กรุงเวียนนา โดยการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  OS 26

Day 2 :เวียนนา – เที่ยวนครซาเกรบ
05.35 น.
ถึงสนามบินกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน
06.15 น. ออกเดินทางโดยออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 681
07.05 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติซาเกรบ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร เข้าสู่ตัวเมืองนครซาเกรบ เมืองหลวงอันเก่าแก่ ศูนย์กลางการปกครอง เศรษฐกิจและวัฒนธรรมของประเทศโครเอเชีย
09.00 น.   นำคณะเที่ยวชมเมือง เริ่มต้นเดินทัวร์จากจัตุรัสมหาวิหารเซนต์สตีเฟน โบสถ์เก่าแก่ที่มีอายุเกือบ 1,000 ปี เห็นได้จากทุกมุมของเมือง หลังจากถูกกองทัพมองโกลทำลายในคริสต์ศตวรรษที่ 13 และแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1880 ก็ได้รับการซ่อมแซมใหม่ให้เป็นรูปแบบนิโอโกธิคดังที่เห็นในปัจจุบัน ชมตลาดโดแลค ตลาดกลางแจ้งที่กล่าวกันว่า เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ชมประตูเมืองเก่าสโตนเกท ประตูเมืองที่ยังหลงเหลือมีรูปพระแม่มารีอยู่ รอดพ้นจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ.1731 เชื่อกันว่าเกิดจากปาฏิหาริย์อันศักดิ์สิทธิ์ เข้าสู่จัตุรัสมหาวิหารเซนต์มาร์ค ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองเก่าซาเกรบ สร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 13 หลังคามุงด้วยกระเบื้องสีต่างๆ ซึ่งเป็นรูปตราสัญลักษณ์ของ ซาเกรบ โครเอเชีย สลาโวเนีย และดาลมาเชีย รอบๆ จัตุรัสเรียงรายไปด้วย ทำเนียบประธานาธิบดีและรัฐสภา บันทึกภาพแบบพาโนรามา ที่จุดชมวิวตัวเมืองเก่าเขตอัพเพอร์ทาวน์ แล้วนั่งรถรางสู่โลเวอร์ทาวน์ เขตชุมชนย่านใจกลางเมือง 
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย   อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเดินเล่นใจกลางเมือง ณ จัตุรัสเยลาซิค ย่านการค้าและศูนย์กลางของเมือง อีกทั้งยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งอันทันสมัยของคนเมือง ร้านค้าและร้านขายของที่ระลึกเรียงราย ให้ท่านได้เพลิดเพลินตามอัธยาศัย
19.00   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Westin hotel Zagreb ***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 3 :ซาเกรบ - อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.   ดินทางสู่เมืองพลิตวิเซ่ (Plitvice) แห่งแคว้น Istria & Kvarner ระหว่างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ และความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่รายล้อมด้วยป่าเขาสลับทุ่งหญ้า ฟาร์มการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์
11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
12.30 น.   นำท่านเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติพลิทวิเซ่ (Plitvice Lakes National Park) ตั้งอยู่ในกลางของประเทศ ถูกค้นพบขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1949 เดินชมธรรมชาติไปตามทางเท้าที่จัดไว้เป็นสัดส่วน ลัดเลาะไปตามทะเลสาบและน้ำตกที่สูงตระหง่าน เป็นอุทยานธารสวรรค์ตามธรรมชาติแห่งยุโรป พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยน้ำ มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้ารวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้ ลัดเลาะระหว่างทะเลสาบและเนินเขา บางช่วงเป็นน้ำตกแบ่งเป็น 2 ระดับ น้ำตกที่สูงที่สุดมีความสูง 639 เมตร ที่ต่ำสุดมีความสูง 503 เมตร นำท่านล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานฯ องค์การยูเนสโก้จึงได้รับเอาไว้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1979 
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารโรงแรม
ที่พัก  Hotel Lyra hotel Plitvice **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 4 : พลิตวิเซ่ – ซีเบนิก - สปลิต
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำชมสถานที่สำคัญที่สุดของเมืองคือ มหาวิหารเซนต์เจมส์ สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1431-ค.ศ.1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรมคือ ดัลเมเชียน (ท้องถิ่น), ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และทัสคานี สถาปนิคทั้ง 3 ท่าน ได้ใช้เทคนิคชั้นสูงในการสร้างห้องโถงสูงใหญ่และโดมครึ่งวงกลม ทั้งวิหารล้วนสร้างด้วยหินทั้งหมด สะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะโกธิค และเรอเนสซองค์ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน โดยยูเนสโก้ยกให้มหาวิหารแห่งนี้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.2000
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 เดินทางสู่เมืองสปลิต (Split) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของโครเอเชีย รองลงมาจากเมืองซาเกรบ ในแคว้นดัลเมเชียน ที่นี่เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเขตชายทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้แวะบันทึกภาพสวยของเมือง พรีโมสเตน เมืองที่ตั้งอยู่บนปลายแหลมของแผ่นดิน มองด้วยตาเปล่าเสมือนเมืองตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆส่วนตัว เป็นภาพบรรยากาศชวนฝัน
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Park – Split ***** (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน


Day 5 : สปลิต – เที่ยวเมืองเก่าสปลิต – โทรกีร์ จิบกาแฟยามบ่าย
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
09.00 น.   เที่ยวเมืองสปลิต (Split) เขตเมืองโบราณสปลิต เป็นที่ตั้งของพระราชวังดิโอคลีเธียน (Diocletian’s Palace) สร้างในราวศตวรรษที่ 3 บนอ่าวอัสพาลาโธส โดยดิโอคลีเธียน จักรพรรดิแห่งโรม ซึ่งพระองค์ทรงพำนักที่พระราชวังแห่งนี้จนสิ้นชีพ ในปี ค.ศ. 305 ชมร่องรอยของพระราชวังที่มีอายุกว่า 1,700 ปี ด้านในเป็นมหาวิหารสร้างในยุคกลาง และป้อมปราการเดิมเพื่อป้องกันข้าศึก UNESCO ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย อิสระให้ท่านพักผ่อนหย่อนใจบน พรอมมินาด ถนนเลียบทะเลที่งดงามของเมือง
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   ชมเมืองเก่าโทรกีร์ (Trogir) เป็นเมืองที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจาก UNESCO ตั้งแต่ปี 1997 เพราะเอกลักษณ์ของอาคารบ้านเรือนที่ถูกสร้างด้วยอิฐเก่า และมีผังเมืองตามแบบฉบับกรีก – โรมัน เป็นเมืองเก่าที่ยังคงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมในอดีตต่างๆ เช่น ป้อมปราการหรือกำแพงเมืองเอาไว้ได้ เมืองนี้แปลกและน่าสนใจตั้งแต่ทำเลที่ตั้ง เพราะเมืองโทรกีร์เป็นเมืองเกาะเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ห่างจากฝั่งเพียงเดินข้ามสะพานแค่ไม่กี่ก้าวเท่านั้น นอกจากนั้น ยังสามารถเดินเล่นรอบเกาะชมทิวทัศน์ของโบสถ์ กำแพงเมือง หรือเดินเล่นในตลาดได้อย่างสบายๆ เพราะเกาะมีขนาดไม่ใหญ่มาก ที่นี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ห้ามพลาด
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก  Hotel Park – Split ***** (พัก 2 คืน) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 6 :สปลิต - ฟาร์มหอยนางรม - สตอน - ดูบรอฟนิก
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
08.00 น.   เดินทางสู่เมืองตอนใต้สุด ผ่านอาณาเขตดินแดนของ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา ที่เมืองเนอุม เข้าสู่เมืองสตอน แหล่งเลี้ยงหอยกว่า 80 สายพันธุ์ และที่นี่ยังมีชื่อเสียงในเรื่องฟาร์มเลี้ยงหอยนางรม นำท่านชมการสาธิตวิธีการเลี้ยงหอย และนำขึ้นมารับประทานแบบสดๆ ก่อนอำลาเมือง บันทึกภาพของเมืองที่มีกำแพงโบราณล้อมรอบตัวเมืองเก่าบนยอดเขา โดยกำแพงเมืองนี้มีความยาว 5.5 กม. โดยมีความยาวเป็นอันดับหนึ่งของยุโรป และเป็นอันดับสองรองจากกำแพงเมืองจีน
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่านสู่เขตเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Dubrovnik) เป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป สมญานามไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติก เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และมีความสู่เจริญรุ่งเรืองทางการค้า จึงได้สร้างความยิ่งใหญ่ให้โดดเด่นด้วยการตกแต่งพระราชวัง, สร้างโบสถ์, วิหาร สร้างจัตุรัสและน้ำพุ บ้านเรือนต่างๆ ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างงดงามตามยุคสมัย
 นำชมเมืองเก่าดูบรอฟนิก (Grad) โดยเริ่มต้นจากประตูหลัก (Pile Gate), น้ำพุโบราณทรงกลม (Onfrio Foutain), โบสถ์ฟรานซิสกัน ในสถาปัตยกรรมโกธิก ภายในมีร้านขายยาที่เก่าแก่ที่สุดของยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1391 ชมสปอนซ่าพาเลซ (The Sponza Palace) พระราชวังเดิม งดงามในสถาปัตยกรรมโกธิกผสมเรอเนซองส์ เป็นหอจดหมายเหตุที่บอกเล่าเรื่อง ราวความเป็นเมืองท่าการค้าขายทางทะเลในอดีต จัตุรัสกลางเมือง (Loggia) ซึ่งเป็นสถานที่นัดพบของชาวเมือง ในอดีตโบสถ์เซนต์เบลซ (St.Blaise) นัก บุญประจำเมือง สร้างในสไตล์โรมาเนสก์เป็ฯแห่งแรกของเมือง เข้าชมเรคเตอร์พาเลซ (Rector’s Palace) อดีตเคยเป็นที่ทำการรัฐบาล นำท่านชมเมืองแบบพาโนรามาวิวบนกำแพงเมืองโบราณ ที่โอบล้อมรอบเมืองเก่ายาวถึง 1,940 เมตร
19.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
ที่พัก  Sheraton Dubrovnik Riviera hotel***** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

Day 7 : ดูบรอฟนิก – เคเบิ้ลคาร์ - เวียนนา –  เดินทางกลับกรุงเทพฯ
08.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
 นำท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่จุดชมวิวบนยอดเขา เสน่ห์ของดูบรอฟนิก อยู่ที่จุดชมวิวของแต่ละแห่งไม่ซ้ำแบบ ขึ้นสู่ยอดเขาบนความสูง 405 เมตร เพื่อชมทัศนียภาพของเมืองแบบพาโนรามา กล่าวกันว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมือง แล้วนำคณะเดินทางสู่เมืองแชฟทัท (Cavtat) เมืองเล็กตากอากาศของผู้ที่รักความสงบเงียบ
13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
17.30 น.   ออกเดินสู่กรุงเวียนนา โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ OS 734
18.55 น.   ถึงท่าอากาศยานกรุงเวียนนา รอเปลี่ยนเที่ยวบิน 
23.20 น.   ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่  OS 25

Day 8 :คณะเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
14.20 น.   
สายการบินออสเตรียน แอร์ไลน์ นำท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
10 – 17 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 115,000
24 – 31 ก.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 115,000
07 – 14 ส.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 115,000
21 – 28 ส.ค 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 115,000
04 – 11 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อาทิตย์ 115,000

ทัวร์โครเอเชีย นครชาเกรบ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมโครเอเชีย ราคาใกล้เคียงกัน