ทัวร์ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ อัมเตอร์ดัม ลิสเซ่ รอตเตอร์ดัม บรัสเซลส์ งานฟลอริเอด เอ็กซ์โป 2022 by Emirates 8 วัน 5 คืน
BT-EUR02_EK : มหัศจรรย์ Europe เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส BY EK

8 วัน 5 คืน

ล่องเรือแม่น้ำแซน ชมมรดกโลกบรูสก์-เก้นท์ กังหันลมซานดัม #พัก4ดาว #รวมวีซ่าแล้ว #รวมทิปไกด์ #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ

Day 1 : สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ • ดูไบ
Day 2 : ดูไบ • อัมเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก  • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์
Day 3 : หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • งานฟลอริเอด เอ็กซ์โป 2022 (ครึ่งวัน)
Day 4 : เมืองลิสเซ่ • สวนเคอเคนฮอฟ (ครึ่งวัน) • รอตเตอร์ดัม • บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส • บรัสเซลส์
Day 5 : บรูกส์ • เก้นต์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ • เมเนเก้นพีส
Day 6 : ปารีส • LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  • ล่องเรือแม่น้ำแซน
Day 7 : เที่ยวชมเมืองปารีส • จัตุรัสคองคอร์ด • จัตุรัสทรอกาเดโร • หอไอไฟล • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
Day 8 : สนามบินดูไบ • สุวรรณภูมิ

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ • กรุงเทพฯ • ดูไบ
22.30 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตต์ Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน

Day 2 : ดูไบ • อัมเตอร์ดัม • ล่องเรือหลังคากระจก  • สถาบันสอนการเจียระไนเพชร • จัตุรัสดัมสแควร์
01.15 น.
ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 3785 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
04.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง)
08.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงอัมเตอร์ดัม ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ EK 147 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
13.15 น. ถึง ท่าอากาศยานสคิปโฮลอัมสเตอร์ดัม (Schiphol) ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง)
นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลองสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำท่านเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชร ที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ พร้อมกันนั้นยังได้มีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาโรงงานและท่านสามารถเลือกชมสินค้าอื่น อย่างนาฬิกายี่ห้อดังมากมาย อาทิ เช่น ROLEX, PANERAI, TAG HEUERIWC, PIAGET, LONGINES, OMEGA, TISSOT, CARTIER, BREITLING, CHOPARD รวมไปถึงนาฬิกาแฟชั่นอย่าง GUCCI, DIESEL, DKNY, CHANEL, ICE , EMPORIO ARMANI, SWATCH,MICHEAL KORS, TOMMY HILFIGER
จากนั้น นำท่านเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่บริเวณ จัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่หลุยส์ โบนาปาร์ตเคยใช้เป็นพระราชวังหลวงในช่วงที่จักรพรรดินโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรืองอำนาจ อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ณ ห้างสรรพสินค้าใจกลางจัตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1)
ที่พัก Park Plaza Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )

Day 3 : หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ • หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม • งานฟลอริเอด เอ็กซ์โป 2022 (ครึ่งวัน)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)
นำท่านสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์(Zaanse Schans) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์กังหันลมและบ้านเรือนดั้งเดิมของฮอลแลนด์ซึ่งปัจจุบันเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวดัชต์ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 โดยทำหน้าที่ผลิตน้ำมันจากดอกมัสตาร์ดกระดาษงานไม้ นอกจากนี้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมียังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส ทำขนม ทำรองเท้าไม้ ที่น่าสนใจ
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงโวเลนดัม(Volendam) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของเมืองชาวประมงที่เรียงรายไปด้วยอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ รวมไปถึงท่าเรืออันแสนคึกคักของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ยังคงอนุรักษ์อนุรักษ์วัฒนธรรมการแต่งกายแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์ไว้ที่เมืองนี้อิสระให้ท่านได้ชมเมืองและเลือกซื้อขอวงฝากของที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 3)
พาท่านเข้าชม ฟลอริเอด เอ็กซ์โป 2022 (Floriade EXPO 2022) (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เทศกาลจัดแสดงพืชพันธุ์นานาชาติสุดยิ่งใหญ่ ที่ 10 ปี มีเพียงแค่ครั้งเดียว!! โดยภายในงานมีส่วนจัดแสดงกว่า 40 ประเทศ ทั้งวัฒนธรรม พันธุ์พืช ดอกไม้ และนวัตกรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวกับเมืองสีเขียว สำหรับประเทศไทยก็จะมีการเข้าร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย โดยทางไทยนั้นจะนำเสนอภายใต้แนวคิด“TRUST Thailand” ให้ท่านได้เต็มอิ่มตลอดช่วงบ่าย
ค่ำ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
ที่พัก Park Plaza Amsterdam Airport หรือเทียบเท่า 4 ดาว

(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล)

Day 4 : เมืองลิสเซ่ • สวนเคอเคนฮอฟ (ครึ่งวัน) • รอตเตอร์ดัม • บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส • บรัสเซลส์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4)
พาท่านเดินทางสู่ เมืองลิสเซ่ (Lisse) (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) อันเป็นที่ตั้งงของ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) อันโด่งดังของเนเธอร์แลนด์ เข้าชมภายในสวน โดยสวนดอกไม้แห่งนี้ถูกแต่งเต็มความสวยงามของไม้ประดับเต็มพื้นที่กว่า 200 ไร่ โดยไฮไลท์อยู่ที่ เทศกาลสวนทิวลิป ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 10 พ.ค. เพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น การันตีความสวยงามจากสถิติผู้เข้าร่วมงานกว่า 1.55 ล้านคนในปี 2019 สวนเคอเคนฮอฟจะใช้ดอกทิวลิปในการตกแต่งกว่า 7 ล้านดอก จาก 800 สายพันธุ์ ซึ่งถือว่ามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
มากไปกว่านั้น ที่ยังจัดแสดงดอกทิวลิปสีเหลืองนวล ที่นายกลาส คูไดค์ เกษตรกรชาวดัตช์ได้ ซึ่งได้รับความประทับใจมาจากครั้งเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ในวาระที่ล้นเกล้ารัชกาลที่ 9 เสด็จครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พสกนิกรชาวไทยได้ร่วมใจใส่เสื้อสีเหลืองเฝ้ารับเสด็จฯ จากในวันนั้นนายกลาส จึงได้พัฒนาสายพันธุ์และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตั้งชื่อดอกทิวลิปสายพันธุ์ใหม่ที่นามว่า “คิงภูมิพล” (King Bhumibol)
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 5)
นำท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เมืองท่าหลัก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ เมืองนี้ได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นเมืองแห่งสถาปัตยกรรม นำท่านถ่ายรูปกับ บ้านลูกเต๋า ไคก์คูมูส (Kiji kubus The Cubic Houses) กลุ่ม อาคารเหลืองขาวทรงลูกเต๋า 39 หลังซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสาขาประหยัดพลังงาน โดยสถาปนิกนาม Piet Bloem
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยียม สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษด้วยเมนูหอยแมลงภู่อบซอส (มื้อที่ 6)
ที่พัก The Gresham Belson Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )

Day 5 : บรูกส์ • เก้นต์ • อนุสรณ์อะโตเมี่ยม • จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ • เมเนเก้นพีส
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 7)
เดินทางสู่ประเทศเบลเยี่ยม สู่เมือง เมืองบรูกส์ (Brugge) (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองริมชายฝั่งทะเลที่มีชื่อเสียงของประเทศ โดยได้รับเลือกให้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ในปี 2000 สมญานามว่าเวนิสแห่งยุโรปเหนือ เพราะเป็นเมืองที่มีการใช้ลำคลองในการสัญจรรอบๆ เมือง ลักษณะของเมืองนี้ล้อมรอบด้วยคูเมืองสองชั้นและมี อาคาร โบสถ์ บ้านเรือน ถนนที่สะอาดสวยงาม ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นสถาปัตยกรรมแบบ เฟลมมิชและแบบเรเนซองค์
นำชม จัตุรัสใจกลางเมือง (Market Square) ซึ่งมีหอระฆังเก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนานและมีประติมากรรมที่งดงาม ที่ชื่อว่า Madonna and Child ซึ่งเป็นประติมากรรมที่อยู่ภายในโบสถ์พระแม่มารี มีลักษณะเป็นหินอ่อนที่มีการแกะสลัก โดย ไมเคิลแอน เจโล ซึ่งในปัจจุบันได้รับการยกย่องว่าเป็น ยอดศิลปินเอกของโลกชาวอิตาเลียน
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 8)
จากนั้น เดินทางต่อไปยังอีก 1 เมืองงาม กับ เมืองเก้นต์ (Ghent) (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ที่หลายท่านมักเลยผ่าน โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสมัยใหม่กับสมัยกลางที่เข้ากันอย่างลงตัว พาท่านเดินผ่านชมตัวเมืองที่มีสิ่งปลูกสร้างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ปราสาทกราเวนสตีน (Gravensteen) ที่เคยเป็นดั่งศูนย์กลางของเมือง เด่นตระหง่านอยู่ราวกับเทพนิยาย ทั้งยังมี อาสนวิหารเซ็นท์บาโว (Saint Bavo's Cathedral) และ โบสถ์เซนต์นิโคลัส (St.Nicholas’s Church) 2 สถานสถานที่เป็นดั่งศูนย์รวมใจของชาวเมือง ที่ยืนหยัดผ่านกาลเวลามานานหลายศตวรรษ
กลับเข้าสู่บรัสเซลส์ นำท่านชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ อนุสรณ์อะโตเมี่ยม (Atomium) (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าโลก“เอ็กซ์โป” เมื่อปี ค.ศ.1958 ถูกสร้างขึ้นโดยจำลองโลหะในลักษณะใสเหมือนคริสตัล โดยขนาดใหญ่กว่าโมเลกุลของจริงถึง 1.65 แสนล้านเท่า
จากนั้น เข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง จัตุรัสกรองด์ปลาสต์ (Grand Place) (ใช้เวลาประมาณ 15 นาที) ที่มีชื่อเสียงกล่าวขานกันว่าเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ชมศาลาว่าการเมืองและอาคารที่สวยงามโดยรอบจัตุรัส นอกเหนือจากนั้นยังมีสินค้าต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของที่ระลึก แบรนด์เนม ขนม สินค้าแฮนเมด และอีกมากมายให้ท่านได้เลือกสรร
นำชมและถ่ายรูปกับ เมเนเก้นพีส (Manneken pis) ซึ่งเป็นประติมากรรมเด็กชายตัวเล็กๆกำลังยืนแอ่นตัวปัสสาวะอย่างน่ารัก เมเนเก้นพีสผู้สร้างประวัติศาสตร์และตำนานพื้นเมืองของชาวเบลเยี่ยมซึ่งมีการเล่าขานกันมาหลากหลายตำนาน เช่น มีเด็กชายชื่อจูเลียนสกี มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ ชาวเมืองจึงทำรูปแกะสลักนี้ เพื่อระลึกถึงความกล้าหาญ
จุดเด่นของรูปปั้นเมเนเก้นพีส คือแต่ละวัน หนูน้อยคนนี้ก็จะแต่งตัวไม่เหมือนกัน บางทีเป็นชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ บางทีเป็นชุดเทศกาลนั้นๆ ต้องมาลุ้นกันวันที่เดินทางว่าจะได้รูปกับหนูน้อยในชุดไหนกัน !!!!!!
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมเมนูของหวาน เบลเยี่ยมวาฟเฟิล (มื้อที่ 9)
ที่พัก The Gresham Belson Hotel หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )

Day 6 :ปารีส • LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  • ล่องเรือแม่น้ำแซน
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 10)
นำท่านสู่ มหานครปารีส (Paris) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชม.) เมื่องหลวงสุดโรแมนติกของประเทศฝรั่งเศส หนึ่งในจุดหมายปลายทางในฝันของใครหลายๆ คน ที่มีครบทั้ง สถาปัตยกรรม ศิลปะ อาหาร และแหล่งช้อปปิ้ง ที่มีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างอัดแน่น
จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 70 ร้าน เช่น CELINE, KENZO, LONGCHAMP, POLO, BLANC BLEU, FRANCOIS GIRBAUD, ETC. และสินค้าท้องถิ่นของที่ระลึกและอื่นๆ ตลอดจนร้านกาแฟสตาร์บัค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น AUCHAN, CENER COMMERCIAL VAL DE EUROPE ให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างจุใจ
เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน
นำคณะเข้ารับการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST เพื่อใช้ออกเอกสารในการเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
**ค่าตรวจรวมอยู่ในราคาทัวร์เรียบร้อยแล้ว**
พิเศษ !! พาท่านล่องเรือแม่น้ำแซน ชมบรรยากาศรอบเมืองปารีส เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น 1 ใน เมืองที่โรแมนติกที่สุดของโลกในอีกมุมหนึ่งโดยในระหว่างทางนั้นจะผ่านสถานที่สำคัญๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น สะพาน Pont de l'alma สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 พิพิธภัณฑ์ออร์แซ และอีกมากมายถือเป็นอีก 1 กิจกรรมที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาปารีส
ค่ำ บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 11)
ที่พัก MERCURE SAINT OUEN หรือเทียบเท่า 4 ดาว
(โรงแรมที่นำเสนอเป็นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนที่พัก ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณีติดงานแฟร์หรือมีเทศกาล )

Day 7 : เที่ยวชมเมืองปารีส • จัตุรัสคองคอร์ด • จัตุรัสทรอกาเดโร • หอไอไฟล • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ • มหาวิหารซาเคร-เกอร์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ • ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 12)
ชมจุดถ่ายรูป จัตุรัสทรอกาเดโร (Trocadéro) แต่เดิมบริเวณนี้เคยใช้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญๆ ของประเทศอยู่หลายครั้ง แต่โด่งดังด้วยเพราะทัศนียภาพที่ท่านจะสามารถเห็น หอไอไฟล (Eiffel) ได้อย่างไม่มีอะไรมาบดบัง โดยหอส่งสัญญาณสูง 324 เมตรแห่งนี้ ในอดีตด้วยลักษณะที่แปลกตา สร้างความไม่คุ้นเคยต่อชาวปารีส ถึงขนาดมีการเรียกร้องให้รื้อทิ้ง แต่หอไอเฟลก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและลบคำสบประหม่า จนกลายเป็นสถานที่แรกๆ ที่เมื่อมีคนพูดถึงปารีส
แวะถ่ายรูปบริเวณ จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) โดดเด่นด้วยเสาโอบีลิกส์ที่นำมาจากเมืองลักเซอร์ ประเทศอียิปต์ สถานที่แห่งนี้นั้นมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โดยเคยเป็นลานประหารชีวิตบุคคลสำคัญโดยเครื่องกีร์โยตินในช่วงปฏิวัติฝรั่งเศส รวมไปถึงพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และ พระนางมารีย์ อองตวนเน็ต
จากนั้น พาท่านถ่ายรูปกับ ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ (Arc de Triomphe) วงเวียนที่เชื่อมถนน 12 เส้นของปารีสไว้ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นสดุดีทหารฝรั่งเศสที่ร่วมรบในสงครามต่างๆ โดยเฉพาะในสงครามนโปเลียน เนื่องจากเริ่มสร้างในรัชสมัยของพระองค์หลังได้รับชัยชนะในสงครามยุทธการที่เอาสเทอร์ลิทซ์ ในปี 1805 นอกเหนือจากนั้น ประตูชัยแห่งนี้ก็ยังเป็นที่ฝังศพทหารนิรนามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 อีกด้วย
ถัดไปไม่ไกลนั่นคือ ถนนช็องเซลีเซ (Champs-Élysées) ถนนที่ได้ชื่อมาจากสวนสวรรค์ของเหล่าเทพปกรนัมกรีก ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของการขยายพื้นที่สวยหย่อมของพระราชวังตุยเลอรี โดยเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสยุโรป ทรงมีพระราชดำรัสให้นำรูปแบบถนนช็องเซลีเซ มาสร้างเป็นถนนพระราชดำเนินกลางในกรุงเทพมหานคร ว่ากันว่าอัตราค่าเช่าพื้นที่บนถนนแห่งนี้มีมูลค่าสูงที่สุดในยุโรป ให้ท่านได้ใช้เวลาช้อปปิ้ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมพิเศษ หอยเอสคาโก้ ต้นตำหรับฝรั่งเศส (มื้อที่ 13)
พาท่าน แวะถ่ายรูปด้านหน้ากับ มหาวิหารซาเคร-เกอร์ (Sacre-Coeur Bacilica) ตั้งอยู่ที่ย่านมงมาร์ท เป็นอีก 1 สถาปัตยกรรมที่ถือว่าแปลกตาจากสิ่งปลุกสร้างอื่นๆ ในเมืองน้ำหอมแห่งนี้ โดยตัวอาคารสร้างขึ้นด้วยหินปูนในแบบโรมัน-ไบแซนไทน์ มหาวิหารแห่งนี้ว่า ในครั้งที่นักบุญเดนิสถูกประหารชีวิตด้วยการตัดหัว ณ บริเวณวิหารแห่งนี้ เดนิสได้หยิบศีรษะของตนขึ้นมา และเทศนาตลอดทางถึง 6 ไมล์
แวะถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารน็อทร์-ดามแห่งปารีส (Notre Dame Cathedral) ตั้งอยู่บนเกาะเอลเดอลา ซีเตร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างมหานครปารีสโดยถือเป็นสิ่งปลูกสร้างแรกที่สร้างในลักษณะโกธิก อาสนวิหารแห่งนี้เริ่มก่อสร้าวในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่ 7 และได้รับการบูรณะมาอย่างต่อเนื่อง แม้ในปัจจุบันส่วนหลังคาที่เป็นโครงสร้างไม้ในยุคแรกจะพังทลายลงจากอุบัติเหตุในวันที่ 15 เมษายน 2019 แต่ส่วนหน้าขออาคารก็ยังคงสูงเด่นตระหง่านอยู่เช่นเดิม บริเวณโดยรอบท่านยังสามารถเลือกซื้อของฝากได้อีกมากมาย
จากนั้น แวะถ่ายรูปด้านหน้า พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (Musée du Louvre) อดีตพระราชวังหลวงที่ปัจจุบันเป็นสถานที่เก็บและจัดแสดงสมบัติล้ำค่ากว่า 35,000 ชิ้น เช่น ภาพวาดโมนาลิซ่า, มาดอนน่า ออฟ เดอะ ร๊อค, ภาพวาดพระราชพิธีปราดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน, รูปปั้นเทพไนกี้ และรูปปั้นเทพวินัสแห่งมิโล เป็นต้น จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นั้นคือพีระมิดแก้วที่เป็นทางเข้าด้านหน้า ที่ออกแบบโดย ไอ.เอ็ม.เป. สถาปนิกชื่อดังชาวจีน-อเมริกัน
จากนั้น พาท่านสู่ที่ ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) ห้างใหญ่สุดหรูที่มีพื้นที่กว่า 70,000 ตารางเมตร ตกแต่งอย่างสวยงามราวกับพระราชวัง ประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า 3,500 ร้านค้า ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, LONGCHAMP, PRADA, YVES SAINT LAURENT, VERSACE, SWAROVSKI, SWATCH, SAMSONITE ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทำการคืนภาษี (Vat Refund)                    
21.55 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตต์ เที่ยวบินที่ EK 076 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

Day 8 : สนามบินดูไบ • สุวรรณภูมิ
06.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อทำการเปลี่ยนเครื่อง)
09.40 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ EK 372
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืมระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
12 – 19 เม.ย 2565 อังคาร - อังคาร 79,999 FULL
13 – 20 เม.ย 2565 พุธ - พุธ 79,999 -
30 เม.ย – 07 พ.ค 2565 เสาร์ - เสาร์ 79,999 -
09 – 16 พ.ค 2565 จันทร์ - จันทร์ 79,999 -

ทัวร์ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ อัมเตอร์ดัม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ราคาใกล้เคียงกัน