ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เลย พระธาตุศรีสองรัก วัดโพนชัย by Air Asia 3 วัน 2 คืน
THAI01 : ภูเรือ เชียงคาน ภูลมโล BY FD

3 วัน 2 คืน

รวมตั๋วเครื่องบิน รถนำเที่ยว ไกด์นำเที่ยว ชวนเที่ยว ภูเรือ เชียงคาน ภูลมโล #เที่ยวภาคเหนือ

Day 1 : ดอนเมือง - ท่าอากาศยานเลย - วัดป่าห้วยลาด - Cafe' De Mena - ถ่ายรูปเทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ - เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ
Day 2 : อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์เมืองด่านซ้ายผีตาโขน – Sky Walk เชียงคาน – พระใหญ่ภูคกงิ้ว - ถนนคนเดินเชียงคาน
Day 3 : ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน – ร้านกาแฟบ้านสวน- ปลาคาร์ฟKoi Coffee - ท่าอากาศยานเลย - ท่าอากาศยานดอนเมือง

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : ดอนเมือง - ท่าอากาศยานเลย - วัดป่าห้วยลาด - Cafe' De Mena - ถ่ายรูปเทอร์โมมิเตอร์ยักษ์ - เทศกาลต้นคริสต์มาสภูเรือ
08.00 น.   
พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคาร 2 ชั้น 3 ผู้โดยสารขาออกในประเทศเคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประตู 9-10
10.30 น.   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลยโดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD3542
11.45 น.   ถึงท่าอากาศยานเลยรับสัมภาระให้เรียบร้อย  ....นำท่านขึ้นรถตู้ปรับ อากาศเดินทางเพื่อทานอาหารกลางวัน
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่วัดป่าห้วยลาดเดิมคือสำนักสงฆ์ห้วยลาดก่อตั้งขึ้นโดย หลวงปู่ชอบ ฐานสโมภายในอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระสัพพัญญู เป็นพระประธานสีขาว หรือหลวงพ่อขาวองค์ขนาดใหญ่สวยงามด้านบน จะเป็นที่ตั้ง ของ วิหารสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทรงไทยประยุกต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร ใช้ปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ และประกอบพิธี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา
นำท่านเดินทางสู่ Cafe DE MENA ร้านกาแฟวิวสวยบรรยากาศดี มีมุมยอดนิยมสามารถถ่ายรูปเก๋ๆ ได้บนสะพานไม้ที่ทอดยาวอยู่บนทุ่งนากว้างท่ามกลางแสงแดดและสายลม อิสระให้ท่านเลือกซื้อและลิ้มรสเครื่องดื่มร้อน เย็น ตามอัธยาศัยแวะถ่ายรูปกับเทอร์โมมิเตอร์ยักษ์จุดไฮไลท์ที่สามารถยืนยันว่าคุณไปเยือนภูเรือมาแล้วนำท่านสู่ งานเทศกาลต้นคริสต์มาส อำเภอภูเรือ ครั้งที่ 9 ชมความสวยงามของทุ่งดอกคริสต์มาส ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นสบาย การแสดงดนตรีในสวนคริสต์มาส บริเวณกังหันลม , การแสดงศิลปินวัฒนธรรมท้องถิ่น,  การออกร้านจำหน่วยสินค้าและผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สนุกกับการถ่ายภาพภายในบริเวณลานคริสต์มาส (งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 พ.ย.2563 – 31 ม.ค. 2564)
เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)
สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักภูเรือหรืออำเภอใกล้เคียงกัน
ที่พัก   โรงแรมภูเรือมันตรา หรือ บีคูลบูทีคโฮเต็ล หรือที่พักระดับเทียบเท่า(ระดับ3ดาว) (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3ท่าน TRP อาจเป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม

Day 2 : อุทยานแห่งชาติภูเรือ - พระธาตุศรีสองรัก - ภูลมโล ชมซากุระเมืองไทย - วัดโพนชัย - พิพิธภัณฑ์เมืองด่านซ้ายผีตาโขน – Sky Walk เชียงคาน – พระใหญ่ภูคกงิ้ว - ถนนคนเดินเชียงคาน
04.30 น.   
นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติภูเรือ ใช้รถท้องถิ่นให้ท่านชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าที่ผาโหล่นน้อย จะสามารถมองเห็นภูหลวงและทะเลภูเขาสลับซับซ้อน สามารถเดินเลียบหน้าผา ผ่านป่าไม้ที่ มีอากาศเย็นสบาย จนถึง ยอดภูเรือ สามารถมองเห็นแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงได้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปนาวาบรรพต หากท่านใดสนใจจะเดินไปยังทุ่งกวางตาย และลานหินขันหมาก ระหว่างทางจะมีดอกไม้ป่า เช่น กระเจียว กระดุมเงิน เปราะภู เอื้องนวลจันทร์ ชมสวนหินพาลี ซึ่งมีหินรูปร่างประหลาดมากมาย ชมหินศิวะ หินเต่า ผาซำทอง ซึ่งมีไลเคน สีทองปกคลุม และจุดชมวิวเดโช อิสระถ่ายภาพกันตามอัธยาศัย
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)
เดินทางสู่ อำเภอด่านซ้ายนำท่านชม พระธาตุศรีสองรักปูชนียสถานสำคัญของเมืองด่านซ้าย นำท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุศรีสองรักไม่ชอบสีแดงตามความเชื่อของชาวบ้าน ดังนั้นในตลอด 400 ปีที่ผ่านมา พิธีฉลองสมโภชพระธาตุศรีสองรักจึงไม่มีการฆ่าสัตว์บริเวณองค์พระธาตุ ทุกคนที่เข้าสักการะต้องไม่สวมเสื้อผ้าอาภรณ์'สีแดง' เข้าไปในเขตพระองค์ธาตุเนื่องจากสีแดงเป็นสีแห่งการเข่นฆ่า หมายเหตุ:ห้ามสวมเสื้อผ้าที่มีสีแดงทั้งภายในและนอกนำท่านเดินทางสู่ ตำบลกกสะท้อน(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1ชั่วโมง) นำท่านเปลี่ยนรถท้องถิ่น ขึ้นสู่ ยอดภูลมโลมีความสูง 1,680 เมตร จากระดับน้ำทะเล อากาศจึงเย็นสบายตลอดปี อุณหภูมิเฉลี่ย 5-20 องศาตั้งอยู่ที่บ้านร่องกล้า ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า บนรอยต่อของสามจังหวัด คือ เลย เพชรบูรณ์ และพิษณุโลกเดิมเป็นพื้นที่ปลูกกะหล่ำปลี ทำไร่เลื่อนลอยของชาวเขาเผ่าม้ง ต่อมาทางอุทยานได้ทำข้อตกลงกับชาวม้งให้อาศัยอยู่และทำเกษตรกรรมในพื้นที่อุทยานได้ แต่ต้องปลูกต้นนางพญาเสือโคร่งไปด้วย แต่ปัจจุบันต้นกะหล่ำปลีไม่ได้มีแล้วเหลือเพียงต้นพญาเสือโคร่งบานสะพรั่งสวยงาม บนพื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยหุบเขาสีชมพูที่ปกคลุมไปด้วยต้นซากุระเมืองไทยหรือต้นพญาเสือโคร่งที่ออกดอกบานสะพรั่งเต็มทั่วพื้นที่
หมายเหตุ: ดอกพญาเสือโคร่งจะบานเต็มที่ช่วง เดือน ม.ค.- ก.พ.ของทุกปี *(ช่วงปลายมกรา ก.พ. ดอกพญาเสือโคร่งอาจจะโร่ยหมดแล้ว ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)*
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่วัดโพนชัยวัดคู่เมืองของอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย สร้างขึ้นพร้อมกับ พระธาตุศรีสองรัก ในปี พ.ศ. 2103 เป็นวัดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 400 ปีนำท่านชม พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองด่านซ้ายและผีตาโขนจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของเมืองด่านซ้าย นิทรรศการผีตาโขน การสาธิตทำหน้ากากผีตาโขนและสินค้าของที่ระลึกผีตาโขนในรูปแบบต่างๆ
นำท่านชม สกายวอล์คเชียงคาน(ไม่รวมค่าถุงรองเท้า)แลนด์มาร์คแห่งใหม่เมืองเลย ให้ท่านได้ท่องเที่ยวสัมผัสความสวยงามและความเสียวจากมุมสูงมีความสูงกว่าระดับแม่น้ำโขง 80 เมตร หรือเท่ากับตึก 30 ชั้น มีทางเดินพื้นกระจก 2 เมตร ความยาว 80 เมตร มองเห็นแม่น้ำเหืองที่ไหลผ่านมาบรรจบแม่น้ำโขง ที่กั้นพรมแดนไทย-ลาวและให้ท่านได้กราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระใหญ่ภูคกงิ้วเป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทานพร สูงกว่า 19 เมตร อยู่ใกล้บริเวณสกายวอล์คเชียงคานนำท่านสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้ว เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า พระพุทธนวมินทรมงคลลีลาทวินคราภิรักษ์ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาบริเวณปากลำน้ำเหืองจรดกับแม่น้ำโขง เป็นพระพุทธรูปปางลีลาประทาน พร หล่อด้วยไฟเบอร์ผสมเรซิ่นสีทองทั้งองค์ สูง 19 เมตร ตัวฐานกว้าง 7.2 เมตร สร้างขึ้นโดยกองทัพภาคที่ 2 และประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรม ราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ และในมหา มงคลแห่งราชพิธีราชาภิเษก ครบ 50 ปีเดินทางสู่ถนนคนเดินเชียงคาน อยู่บริเวณถนนสายล่าง ในตัวอำเภอเมืองเชียงคาน ซึ่งเป็นถนนที่เลียบไปกับแม่น้ำโขง หรือที่เรียกว่า 'ถนนชายโขง' ถนนเส้นนี้มีเสน่ห์ที่บ้านเรือนไม้ในบรรยากาศเก่าๆที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดผู้คนให้มาเยือน ปัจจุบันจัดให้มีการปิดถนนทำเป็นถนนคนเดินเชียงคาน ในเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์​ ตั้งแต่หน้าวัดท่าครก(เชียงคานซอย20) เรื่อยไปจนถึงวัดศรีคุนเมือง(เชียงคานซอย6) ส่วนวันอื่นๆนั้นไม่ได้ปิดถนนอย่างเป็นทางการรถสามารถวิ่งได้ แต่จะเป็นการวิ่งรถแบบ one way และร้านค้า ร้านขายของที่ระลึก ส่วนใหญ่เปิดให้บริการกันตามปกติ บนถนนคนเดินเชียงคาน จะเต็มไปด้วย ที่พัก รีสอร์ท โฮมสเตย์ จำนวนมากตลอดแนวถนน มีร้านอาหาร และร้านกาแฟน่ารักหลายร้านเปิดให้บริการอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
เย็น   รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 5)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักเชียงคานหรืออำเภอใกล้เคียงกัน
ที่พัก   เชียงคาน บูติคหรือที่พักระดับเทียบเท่า (ระดับ3ดาว)
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
กรณีห้องพักคู่แบบ TWN เต็ม หรือไม่มี ทางบริษัทขอปรับพักแบบเตียงเดี่ยว DBL แทน และ ห้องพัก 3
ท่าน TRP อาจเป็นเตียงเสริม หรือฟูกที่นอนเสริมขึ้นอยู่กับแบบที่พักของโรงแรม

Day 3 : ตักบาตรข้าวเหนียว - ภูทอก - แก่งคุดคู้ - วัดพระพุทธบาทภูควายเงิน – ร้านกาแฟบ้านสวน- ปลาคาร์ฟKoi Coffee - ท่าอากาศยานเลย - ท่าอากาศยานดอนเมือง
05.30น.   
นำท่านร่วม ตักบาตรข้าวเหนียว เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง ของเมืองเชียงคาน ในยามเช้า นักท่องเที่ยวจะมานั่งรอใส่บาตร ข้าวเหนียวนึ่งร้อนๆ เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานของวิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย
เช้า   รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)
เดินทางสู่ ภูทอกจุดชมวิวทะเลหมอก ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวเชียงคาน มีลักษณะเป็นภูเขาสูง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง บนยอดภูเป็นที่ตั้งของสถานีโทรคมนาคมเชียงคาน และเป็นจุดชมวิวทิวทิวทัศน์ที่สวยงามของอำเภอเชียงคานและลำน้ำโขงได้โดยรอบ นอกจากนี้ยังเป็นจุดชมวิว ชมความงามของแม่น้ำโขง เมืองสานะคาม และแก่งคุดคู้ได้อย่างชัดเจน ส่วนทะเลหมอกนั้นจะเจอมากน้อยหรืออาจจะไม่เจอเลยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย เดินทางสู่ แก่งคุดคู้แก่งขนาดใหญ่ที่เกิดจากการทอดตัวของแนวหิน ลงใน แม่น้ำโขง ประกอบด้วย หินก้อนใหญ่ ๆ เป็นจำนวนมากจากการที่หินเหล่านี้อยู่ใต้น้ำเป็นเวลานาน ทำให้หินเหล่านี้มีสีสันสวยงาม ตัวแก่งกว้างใหญ่เกือบจรด สองฝั่งแม่น้ำโขง มีกระแสน้ำไหลผ่านไป เพียงช่องแคบ ๆ ใกล้ฝั่งไทยเท่านั้นเอง ซึ่งกระแสน้ำเชี่ยวกราก เวลาที่เหมาะจะชม แก่งคุดคู้ที่สุดคือ เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ซึ่งเป็นเวลาที่น้ำแห้ง มองเห็นเกาะแก่งชัดเจน และสามารถเดินลงไปเพื่อสัมผัส บรรยากาศ ของริมน้ำโขงได้อย่างใกล้ชิดได้ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นหาดทรายกว้างและหินก้อนกลมเงาเรียงรายกันนับร้อยนับพันก้อน
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 7)
บ่าย   เดินทางสู่ วัดพระพุทธบาทภูควายเงินสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท นอกจากนี้ยังมีพระเจ้าใหญ่พุทธฉัพรรณรังสี พระพุทธรูปปูนปั้นสีขาวองค์ใหญ่ซึ่งชาวบ้านเคารพศรัทธาเป็นอันมากเดินทางสู่ร้านกาแฟบ้านสวนปลาคาร์ฟ Koi Coffeeร้านกาแฟสุดชิค มีบ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟหลากสีสันเวียนว่าย ให้บรรยากาศเสมือนนั่งอยู่ที่บ้าน อิสระให้ท่านเลือกซื้อเครื่องดื่มร้อนและเย็นได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเลยเพื่อเช็คอินเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
18.00 น.   เดินทางสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดยสายการบินแอร์เอเชีย (FD) เที่ยวบินที่FD3549
18.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
08 – 10 ม.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
15 – 17 ม.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
22 – 24 ม.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
29 – 31 ม.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
05 – 07 ก.พ 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
12 – 14 ก.พ 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
19 – 21 ก.พ 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
26 – 28 ก.พ 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
05 – 07 มี.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
12 – 14 มี.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
19 – 21 มี.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -
26 – 28 มี.ค 2565 เสาร์ - จันทร์ 10,900 -

ทัวร์ในประเทศ เลย อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน