ทัวร์ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ยอดเขาทิตลิส หอไอเฟล หมู่บ้านกีธูร์น อัมสเตอร์ดัม by Emirates 10 วัน 7 คืน
EURO43 : ฝรั่งเศส สวิส เยอรมัน เนเธอร์แลนด์ BY EK

10 วัน 7 คืน

ราคารวมค่าวีซ่า พานั่งรถไฟ TGV ขึ้นยอดเขาTiTLIS ชมจัตุรัสทรอคาเดโร ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน์ ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี หมู่บ้านกังหันลม #เที่ยวยุโรป

Day 1 : สุวรรณภูมิ
Day 2 : สุวรรณภูมิ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
Day 3 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ  
Day 4 : ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
Day 5 : ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
Day 6 : ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
Day 7 : โคโลญจน์  - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
Day 8 : อัมสเตอร์ดัม  - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลม - อัมสเตอร์ดัม
Day 9 : อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย
Day 10 : ประเทศไทย

---อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม---

Day 1 : สุวรรณภูมิ
22.00 น.   
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK)   เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

Day 2 : สุวรรณภูมิ - ปารีส (ฝรั่งเศส) - ชมเมือง
01.45 น.   ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส โดยเที่ยวบินที่  EK385/EK073 *.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ : 04.55-08.20 *.*.*.
13.30 น.   (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินกรุงปารีส (PARIS) ประเทศฝรั่งเศส หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
บ่าย   นำท่านชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต ...ชมจัตุรัสทรอคาเดโร  ชมและถ่ายภาพหอไอเฟิล ...
ค่ำ   
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ เมนูหอยเอสคาโกร์
ที่พัก   MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า

Day 3 : ปารีส - พระราชวังแวร์ซายส์ - ชมเมือง - ช้อปปิ้ง - ล่องเรือ  
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   นำท่าน ถ่ายรูปด้านหน้ากับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์....อิสระช้อปปิ้งสินค้า DUTY ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ เพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
...อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
ที่พัก   MERCURE PARIS หรือเทียบเท่า

Day 4 : ปารีส - TGV - ดีจอง - ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศฝรั่งเศสมุ่งหน้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) ประเทศฝรั่งเศส (314 กม.) เมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี  *.*.*. โดยรถไฟด่วน TGV *.*.*.
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (352 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
ค่ำ   รับปะทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
ที่พัก   Lucerne HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 5 : ลูเซิรน์ - แองเกิลเบิร์ก - ยอดเขาทิตลิส - ลูเซิร์น
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (ENGELBERG) (37 กม.) นำท่านนั่งกระเช้าเพื่อเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิต  (Mount Titlis) ยอดเขาที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเลถึง 3,020 เมตร ..อิสระให้ท่านได้เล่นหิมะ  บนยอดเขา ไกลสุดหูสุดตา ...
เที่ยง   รับปะทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา
บ่าย   นำท่านลงสู่ยอดเขาเพื่อเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)...นำท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญญาลักษณ์ของทหารสวิส และถ่ายรูปกับสะพานไม้โบราณคาเปลและทะเลสาบลูเซิร์นให้ท่านได้อิสระกับการเลือกซื้อสินค้าสวิสฯอาทิเช่น นาฬิกาแบรนด์เนมชื่อดังมีดพับ, ช็อคโกแลตฯลฯและเดินเล่นถ่ายภาพกับบรรยากาศอันโรแมนติก
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูฟองดูร์ 
ที่พัก   Lucerne HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 6 : ลูเซิร์น - ไฮเดลเบิร์ก - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (HELDELBERG) (337 กม.) เมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่ในรัฐบาเดน-เวิร์ทเทมแบร์ก บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งเป็นรัฐทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเยอรมนี โดยที่เมืองหลวงของรัฐนี้คือเมืองสตุ๊ดการ์ท เมืองไฮเดลเบิร์กมีความน่าสนใจมากทั้งประวัติศาสตร์ของเมือง อีกทั้งยังเป็นเมืองมรดกโลก ซึ่งในอดีตเมืองแห่งนี้เคยเป้นศูนย์กลางการศึกษาที่สําคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี้ทำให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแห่งนี้….
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  *พิเศษเมนูขาหมูเยอรมัน*
บ่าย   นำท่าน ชม (ภายนอก) ปราสาทไฮเดลเบิร์ก ซึ่งสร้างอยู่บนเชิวเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ ตัวปราสาทสร้างด้วยหินทราบสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี…
ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (KOLN) (250 กม.) เมืองที่เคยถูกทำลายอย่างราบคาบตอนสงครามโลกครั้งที่ 2 .... นำท่าน ชมมหาวิหารแห่ง โคโลญจน์  (มรดกโลก) (Unesco World Heritage 1996) สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิกดังเดิมขนานแท้ ที่มีความสูงถึง 157.38 เมตรสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี  จากนั้นท่านสามารถเดินเที่ยวชมเขตเมืองเก่าโคโลญจน์ พร้อมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง, ของที่ระลึก น้ำหอมโคโลญจน์4711 ตลอดจนสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังนานาชนิดบนถนน Walking Street รอบมหาวิหาร
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   KOLN HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 7 : โคโลญจน์  - หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (GIETHOORN  VILLAGE) (257 กม.) เยือนเวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์ หมู่บ้านเล็กๆน่ารักที่ไม่มีถนนแม้แต่สายเดียวในหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้าน UNSEEN ในเนเธอร์แลนด์
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย   จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม  (AMSTERDAM)  (117 กม.) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล (AMSTEL) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์
จากนั้นนำท่าน ล่องเรือกระจกชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วยและมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง
จากนั้นนำท่าน แวะชมโรงงานเจียรนัยเพชรและอัญมณี ซึ่งเป็นงานฝีมือลือชื่อของเนเธอร์แลนด์มานานพร้อมกันนั้นท่านจะมีโอกาสเลือกซื้อเพชรเม็ดงามในราคาเป็นกันเองจากโรงงานอีกด้วย
จากนั้น อิสระช้อปปิ้งที่ ถนนกาลเวอร์สตราท (KALVERSTRAAT) ถนนช้อปปิ้งสายสําคัญของอัมสเตอร์ดัมอยู่ติดกับจัตุรัสดัมสแควร์ ซึ่งรายล้อมไปด้วยร้านรวงของ BRAND NAME และสินค้าของที่ระลึกต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อหาเป็นของขวัญของฝากอย่างมากมาย
ค่ำ   *.*.*. อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย *.*.*. เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง
ที่พัก   AMSTERDAM HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 8 : อัมสเตอร์ดัม  - หมู่บ้านประมงโวเลนดัม - หมู่บ้านกังหันลม - อัมสเตอร์ดัม
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (Volendam) (21 กม.) เมืองไข่มุกแห่งซุยเดอร์ ซี เมืองที่มีพื้นที่ที่ต่ำกว่าน้ำทะเล  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีประมงและเกษตรกร  อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษเมนูปลาแฮร์ลิ่ง
บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ZAANSE SCHANS) (26 กม.) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัว ... ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม อิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้….
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม ...ชมเมืองอัมสเตอร์ดัมประกอบไปด้วย จตุรัสดัมสแควร์ (DAM SQUARE) อนุสาวรีย์แห่งเสรีภาพ (NATIONAL MONUMENT)..อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย
ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก   GALILEI HOTEL หรือเทียบเท่า

Day 9 : อัมสเตอร์ดัม - ดูไบ - ประเทศไทย
เช้า   
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย
15.20 น.   ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK148/EK384
*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ 23.59-03.50 *.*.*.

Day 10 : ประเทศไทย
12.05 น.   
(เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

 

 

 

 

 

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 10 พ.ค 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900 FULL
13 – 22 พ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 83,900 FULL
29 พ.ค – 07 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900 -
03 – 12 มิ.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 83,900 -
19 – 28 มิ.ย 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900 -
08 – 17 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 83,900
22 – 31 ก.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 83,900
07 – 16 ส.ค 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900
12 – 21 ส.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 83,900
04 – 13 ก.ย 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900
09 – 18 ก.ย 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 83,900
25 ก.ย – 04 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900
09 – 18 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900
16 – 25 ต.ค 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900
23 ต.ค – 01 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900
06 – 15 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900
20 – 29 พ.ย 2565 อาทิตย์ - อังคาร 83,900
02 – 11 ธ.ค 2565 ศุกร์ - อาทิตย์ 83,900
08 – 17 ธ.ค 2565 พฤหัส - เสาร์ 83,900
25 ธ.ค 2565 – 03 ม.ค 2566 อาทิตย์ - อังคาร 93,900
30 ธ.ค 2565 – 08 ม.ค 2566 ศุกร์ - อาทิตย์ 93,900

ทัวร์ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ยอดเขาทิตลิส อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี ราคาใกล้เคียงกัน