ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช เกาะสมุย เจดีย์ตาไข่ by Bangkok Airways 5 วัน 4 คืน
WPG0105SOM : เกาะสมุย นครศรีธรรมราช ByPG

5 วัน 4 คืน

เที่ยวภาคใต้ เกาะสุมย เจดีย์ตาไข่ ไหว้ตาพรานบุญ

Day 1 :
06.30 น.
       สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินบางกอก แอร์เวย์ (เคาเตอร์ F ) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยดูแลเช็คสัมภาระและบัตรที่นั่งบนเครื่อง
08.10 น.       ออกเดินทางสู่หมู่เกาะสมุย โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 123
09.15 น.       เดินทางถึงสนามบินหมู่เกาะสมุย นำท่านเดินทางถึงเกาะสมุย เกาะท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศไทย นำท่านชม “โชว์ลิง” ณ ศูนย์ฝึกลิงตำบลลิปะน้อย ซึ่งเป็นสัตว์ที่ใช้ชีวิตร่วมกับชาวสมุยมายาวนาน ลิงที่ได้รับการฝึกแล้ว ใช้สำหรับเก็บมะพร้าวและทำการแสดง ท่านจะเพลิดเพลินไปกับการแสดงของลิงตัวน้อยน่ารัก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ศาลเทพเจ้ากวนอู” เกาะสมุย เป็นศาลเจ้าของเจ้าพ่อกวนอูที่คนสมุยสักการะบูชา ให้ท่านได้ขอโชคขอลาภขอพรกับองค์เจ้าพ่อกวนอู เพื่อเป็นศิริมงคล จากนั้นได้เวลาอันสมควร
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ “น้ำตกหน้าเมือง” น้ำตกธรรมชาติที่สวยงามของเกาะสมุย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนหย่อนใจกับน้ำตกแสนสวย (ท่านที่ประสงค์จะเล่นน้ำตกกรุณาเตรียมเสื้อผ้าแยกใส่กระเป๋าเล็ก) ได้เวลาอันสมควรหลังจากใช้เวลาที่น้ำตก นำท่านเดินทางสู่ คาเฟ่โคโค่ แทมส์ (COCO TAM’S) คาเฟ่ชื่อดังที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะสมุย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย (ค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่รวมในค่าทัวร์ ท่านสามารถชำระได้โดยตรงกับคาเฟ่) นำท่านเข้าเช็คอินโรงแรมที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย…
ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
ที่พัก:         CENTARA VILLAS SAMUI ระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

Day 2 :
06.30 น.  
     รับประทานอาหารมื้อเช้า ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
07.30 น.       นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือปลายแหลม
09.00 น.       ออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือ Speed Boat มุ่งหน้าสู่ “เกาะเต่า” เป็นเกาะที่อยู่ในเขตพื้นที่ อ.เกาะพะงัน ของ จ.สุราษฎร์ธานี ลักษณะรูปร่างคล้ายเมล็ดถั่ว ประกอบไปด้วย 11 อ่าว 10 แหลม บนพื้นที่ 12,936 ไร่ ด้วยความที่ตัวเกาะอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง จึงทำให้ในอดีตบริเวณชายหาดนี้เต็มไปด้วยเต่าตัวน้อยตัวใหญ่ที่มาหาแหล่งวางไข่เป็นจำนวนมาก เกาะเต่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ใหญ่เป็น อันดับ2 ของโลก รองจากออสเตรเลีย นั่งเรือไปยังจุดดำน้ำรอบๆ เกาะเต่า จุดดำน้ำ 2 จุด คือ อ่าวหินวง และ อ่าวไวท์เฮ้าส์ จะได้พบเห็นปลาตัวเล็กหลากหลายสีสันตามแนวปะการัง  กิจกรรมดำน้ำตื้น ราคารวมอยู่ในแพคเก็จท่องเที่ยวแล้ว แพคเกจประกอบด้วย กิจกรรมดำน้ำ ชูชีพ หน้ากากดำน้ำ อาหาร 1 มื้อ เครื่องดื่ม เจ้าหน้าที่เรือคอยอำนวยความสะดวก หากท่านทำอุปกรณ์สูญหายอาจมีค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องรับผิดชอบ)
จุดที่ 1          เกาะนางยวน บนเกาะมีกิจกรรมให้ท่านได้สนุกกับการดำน้ำตื้น ชมปลาทะเลหลากสีและปะการังแสนสวยมากมาย ท่านจะเห็นเหล่าฝูงปลาแหวกว่ายไปมา
จุดที่ 2          เกาะเต่า ให้ท่านได้สนุกกับการชมปลา และ ปะการังแสนสวย อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูป ณ จุดชมวิวยอดนิยมบนเกาะเต่า
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ จุดบริการอาหาร บนเกาะเต่า (บริการอาหารแบบบุฟเฟต์)
จุดที่ 3          อ่าวม่วง ให้ท่านได้สนุกกับการดูสัตว์น้ำแปลกตา ไม่ว่าจะเป็นเหล่าปลาทะเล ดอกไม้ทะเล ท่านจะได้เห็นสัตว์น้ำที่น่ารักเหล่านี้ อาศัยอยู่แบบธรรมชาติ
จุดที่ 4          อ่าวหินวง หรือ เจเปญนิส เป็นจุดที่ท่านจะเห็นเหล่าปลาน้อยหลบซ่อนตามแนวปะการังและอีกทั้งหินหน้าตาแปลกใต้น้ำอีกด้วย
15.30 น.       นำท่านออกเดินทางจากท่าเรือกลับสู่เกาะสมุย หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย     
ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก:         CENTARA VILLAS SAMUI ระดับ 4 ดาว / หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

Day 3 :
เช้า  
            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือหน้าทอน จากนั้นนำท่านขึ้นเรือเฟอรร์รี่ข้ามฝากสู่ท่าเรือดอนสัก จากนั้น  นำท่านเดินทางสู่ “สวนตาสรรค์” ตั้งอยู่ที่ อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช  มีพื้นที่ประมาณ 40 กว่าไร่ แบ่งเป็นสวนผลไม้ สวนยางพารา สวนปาล์ม และลำธารน้ำใสเป็นแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ  ที่เปิดให้บริการเล่นน้ำและทำฟิชสปา หรือ ปลาตอดเท้า โดยนักท่องเที่ยวสามารถนั่งเล่นให้ปลาตอดเท้า ทำความสะอาดเท้าแบบธรรมชาติ แบบสนุกสนานเพลิดเพลินปนจั๊กจี้หน่อยๆ ไปกับฝูงปลาที่มารุมตอดเท้า ถือเป็นการนวดและสปาเท้าไปในตัว โดยพื้นที่ดังกล่าวมีลำธารตามธรรมชาติจากคลองโฉไหลผ่านท่ามกลางต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นปกคลุมทำให้ร่มรื่นเย็นสบาย มีฝูงปลาในลำธารแหวกว่ายจำนวนมาก เรียกว่ายังคงความเป็นธรรมชาติแบบเดิมไว้อย่างครบถ้วน
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย             หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ “จุดชมวิวเขาพลายดำ” แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งทะเลใต้ สมญานามว่า “มังกรทะเลใต้” เป็นเขาที่มีลักษณะเป็นภูเขาที่ติดทะเลตรงแนวรอยต่อเขตอำเภอขนอมและอำเภอสิชล ประกอบด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทาง ธรรมชาติหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น หาดทราย โขดหินชายทะเล ป่า ภูเขา และน้ำตก จากนั้น นำท่านสู่ “จุดชมวิวเนินเทวดา” และเนินนางฟ้า เป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในพื้นที่ได้จัดระเบียงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าคราม ที่รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบกว้างไกล อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามตามอัธยาศัย  ได้เวลาอันสมควร  นำท่านออกเดินทางสู่ “วัดเจดีย์ไอ้ไข่” (ตาไข่) (50 กม.) จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอ  ย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า “ขอได้ ไหว้รับ” โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บน บานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนันหรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ตามอัธยาศัย ( ความเชื่อส่วนบุคคล)
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
ที่พัก:           โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

Day 4 :
เช้า  
            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “วัดยางใหญ่”  (ตาพรานบุญ) วัดสีชมพูแห่งเมืองนคร เป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ แต่เดิม ชื่อ “วัดคงคาล้อม” ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยาแล้วขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูป คือ หลวงพ่อพระประธาน เลยบูรณะหลวงพ่อวัดยางใหญ่และด้วยความโด่งดังของพรานบุญจึงได้มีการบูรณะวัดอีกจนเป็นวัดที่สวยงาม นำท่าน สักการะ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือและเชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้งปวง บูชาแล้วมีโชคลาภเงินทอง ส่วนใหญ่ผู้คนนิยมขอความปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ และยังมีโชคลาภ เสน่ห์เมตตามหานิยม เหมาะสำหรับคนค้าขาย คนทำงาน ให้มีกินมีใช้ ถ้าหากท่านไหนที่สมหวัง เชื่อกันว่าเมื่อสมหวังตามที่ขอแล้ว ให้กลับมาบริจาคทำบุญเพื่อช่วยทำนุบำรุงวัดยางใหญ่ ก็จะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง
ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านคีรีวง” หมู่บ้านเล็กๆ ที่ได้รับการยอมรับว่ามีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย ด้วยโลเคชั่นที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา และมีธารตกไหลผ่านกลางหมู่บ้าน อากาศจึงปราศจากมลพิษใดๆ ตั้งอยู่ที่ อำเภอลานสกา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ตำบลกำโลน อันเป็นเส้นทางเดินขึ้นสู่ยอดเขาหลวง ชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่สงบสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลัก คือการทำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า “สวนสมรม” เช่น มังคุด เงาะ ทุเรียน สะตอ ให้ท่านได้ชมธรรมชาติสวยงามและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพานบ้านคีรีวง” เป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรูปกับสะพานนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงบ้านคีรีวง
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ร้านท้องถิ่น
บ่าย             ให้ท่านได้ชมธรรมชาติสวยงามและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน ได้รับการจัดให้เป็นแหล่งอากาศดีที่สุดในประเทศไทย จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวง ก็คือ ทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ เพราะคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ป่าไม้และสายน้ำจุดถ่ายรูปโดดเด่นคือ “สะพานบ้านคีรีวง” เป็นจุดแลนด์มาร์กสำคัญที่ไม่ว่าใครก็ต้องมาถ่ายรูป เหมือนกับว่าถ้าใครไม่ได้มาถ่ายรูปกับสะพานนี้ก็เหมือนมาไม่ถึงบ้านคีรีวง ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางมุ่งหน้าสู่ “น้ำตกพรหมโลก” น้ำตกพรหมโลกเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีชั้นน้ำตกประมาณ 50 ชั้นเปิดบริการให้ท่องเที่ยว ได้เพียง 4 ชั้น คือ หนานวังน้ำวน หนานวังไม้ปัก หนานวังหัวบัว และหนานวังอ้ายแล ในปี พ.ศ. 2502 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จประพาสน้ำตกแห่งนี้ และทรงจารึกพระปรมาภิไธยย่อ 'ภปร' และ 'สก' ไว้ที่หน้าผาน้ำตกชั้น ที่ 1 นำท่านแวะถ่ายรูป “กำแพงเมืองเก่า” เป็นกำแพงเมืองที่เคยปกป้องเมืองนครศรีธรรมราชจากข้าศึก เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดแสดงถึงความเก่าแก่ ความแข็งแกร่ง ความเจริญรุ่งเรือง และประวัติศาสตร์อันยาวนาน ปัจจุบันได้รับการบูรณะใหม่ให้แข็งแรงและสวยงาม เพื่อพัฒนาเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีที่ตั้งอยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ที่เหลือให้ชม คือ กำแพงเมืองด้านทิศเหนือ อยู่ริมคลอง หน้าเมือง ถนนมุมป้อม  
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
ที่พัก:           โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน นครศรีธรรมราช หรือเทียบเท่าระดับมาตรฐานเดียวกัน

Day 5 :
06.00 น.
       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านออกเดินทางสู่ “ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช” สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายเชิญสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นนำท่านไปไหว้ขอพร “พระบรมธาตุเมืองนคร” หรือชื่อเต็มๆ “วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร”  เพื่อเป็นสิริมงคล พระบรมธาตุเมืองนคร ตามตำนานเล่ากันว่าสร้างมากว่า 1,700 ปี โดยเจ้าชายทนทกุมารและพระนางเหมชาลา จากนั้นผ่านการบูรณะมาหลายยุคหลายสมัยและเป็นพระบรมธาตุเจดีย์ ที่อยู่คู่กับเมืองนครศรีธรรมราชมาตั้งแต่โบราณจนถึงวันนี้ จากนั้น นำท่านเข้าชม “บ้านหนังตะลุงสุชาติ”  ทรัพย์สิน  เป็นศิลปินหนังตะลุงและช่างทารูป หนังตะลุงฝีมือดีเยี่ยมของเมืองนครศรีธรรมราช ที่ริเริ่มและสืบทอดวัฒนธรรมการทาตัวหนังตะลุง รวมไปถึงการเชิดหนังตะลุงจนเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ บ้านหนังตะลุงสุชาติเป็นแหล่งผลิตและจาหน่ายตัวหนังตะลุงและหนังใหญ่ อีกทั้งยัง มีการแสดงในลักษณะสาธิตในบริเวณบ้านหนังตะลุง นอกจากนี้ยังได้แบ่งพื้นที่เพื่อจัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงเครื่องมือเครื่องใช้พื้นบ้าน และพิพิธภัณฑ์หนังตะลุงนานาชาติ
เที่ยง            บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ห้องอาหารท้องถิ่น
บ่าย              หลังรับประทานอาหาร ได้เวลาอันสมควร นำท่านออกเดินทางมุ่งหน้าสู่สนามบินนครศรีธรรมราช
14.30 น.       จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
15.00 น.       ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ WE 234
16.25 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

 

 

 

 ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
01 – 05 ต.ค 2564 ศุกร์ - อังคาร 21,990 -
06 – 10 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
13 – 17 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
20 – 24 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 25,990 -
21 – 25 ต.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 25,990 -
22 – 26 ต.ค 2564 ศุกร์ - อังคาร 25,990 -
27 – 31 ต.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
03 – 07 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
10 – 14 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
17 – 21 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
24 – 28 พ.ย 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
01 – 05 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 25,990 -
02 – 06 ธ.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 25,990 -
03 – 07 ธ.ค 2564 ศุกร์ - อังคาร 25,990 -
06 – 10 ธ.ค 2564 จันทร์ - ศุกร์ 25,990 -
08 – 12 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 25,990 -
09 – 13 ธ.ค 2564 พฤหัส - จันทร์ 25,990 -
15 – 19 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
22 – 26 ธ.ค 2564 พุธ - อาทิตย์ 25,990 -
05 – 09 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
12 – 16 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
19 – 23 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
26 – 30 ม.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
02 – 06 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
09 – 13 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
16 – 20 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 25,990 -
23 – 27 ก.พ 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
02 – 06 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
09 – 13 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
16 – 20 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -
23 – 27 มี.ค 2565 พุธ - อาทิตย์ 22,990 -

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน