ทัวร์ อเมริกา


ทัวร์สุขภาพ นิวยอร์ก น้ำตกไนแองการ่า วอชิงตัน ดีซี อเมริกา นิวยอร์ก น้ำตกไนแองการ่า ตึกเอ็มไพร์สเตท โรงงานช็อคโกแล็ต วอชิงตัน ดีซี
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 21827
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์อเมริกา ทัวร์สุขภาพ นิวยอร์ก น้ำตกไนแองการ่า วอชิงตัน ดีซี by Qatar Airways 12 วัน 8 คืน
New York Medical Trip Health & Fun BY QR

12 วัน 8 คืน

อเมริกา นิวยอร์ก น้ำตกไนแองการ่า ตึกเอ็มไพร์สเตท โรงงานช็อคโกแล็ต วอชิงตัน ดีซี

Day 1 :
16.30 น.         ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินการ์ต้า แถว Q ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวก

 

20.55 น.         ออกเดินทางสู่กรุงโดฮา ประเทศการ์ต้า โดยเที่ยวบินที่ QR833

Day 2 :
00.05 น.         เดินทางถึงโดฮา ประเทศการ์ต้า เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
01.55 น.         ออกเดินทางสู่ นครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา โดยเที่ยวบินที่  QR703
08.40 น.         เดินทางถึง นครนิวยอร์ค (NEW YORK) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
                      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ จุดลงทะเบียนรับวัคซีน (ทางบริษัทฯ เป็นผู้ประสานงานนัดหมายไว้ให้ทุกท่าน)
เที่ยง              บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
                      นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนหลังจากเดินทางไกล
*** อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ***
พักที่: Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรือที่พักระดับใกล้เคียง           

Day 3 :
เช้า             บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
                  นำท่านเดินทางสู่มหานครนิวยอร์ค นำท่านออกเดินทางสู่นครนิวยอร์ค โดยผ่านเส้นทางชม “สะพานบรูคลิน” (Brooklyn Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และย่านบรูคลิน
เที่ยง          บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย            จากนั้นผ่านชม “ตึกเอ็มไพร์สเตท” (EMPIRE STATE BUILDING) ตึกที่เคยเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลก ปัจจุบันสูงเป็นอันดับ 14 ของโลก มีทั้งหมด 102 ชั้น ตึกนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของฮอลลีวู้ดหลายเรื่องมาใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำฉากสำคัญ ๆ อาทิ SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG เป็นต้น (***หมายเหตุ หากมีเวลาท่านสามารถเลือกซื้อตั๋วขึ้นชมวิวบน ราคาทัวร์จะไม่รวมค่าขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท  มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านล่ะ ประมาณ 40 USD***)  นำชมตัวมหานครนิวยอร์ค ชมเขตแมนแฮตตัน ซึ่ง  เป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่าง ๆ อาทิ ย่านวอลล์สตรีท Wall St. เป็นชื่อของถนนในเกาะแมนแฮตตันถนนเส้นนี้เป็นถนนเก่าแก่เส้นหนึ่งของเมือง ซึ่งเป็นศูนย์กลางทางการเงินแห่งหนึ่ง และตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ค เริ่มตั้งต้นอยู่ บนถนนสายนี้ ผ่านชมย่าน “เรดิโอ ซิตี้ มิวสิค ฮอลล์” (RADIO CITY MUSIC HALL) โรงภาพยนตร์และโรงคอนเสิร์ต จุที่นั่งได้ 6,500 ที่นั่ง นำท่านสู่ย่าน “ฟิฟธ์ อเวนิว” (FIFTH AVENUE) ย่านที่เป็นศูนย์รวมของสินค้า ยี่ห้อชั้นนำและแฟชั่นทันสมัย อีกทั้งยังมีห้างสรรพสินค้าชื่อดัง MACY นำท่านออกเดินทางสู่มหาวิหารเซนต์แพททริค” (Patrick' Cathedral) เป็นมหาวิหารที่เก่าแก่ เริ่มสร้างขึ้นเมื่อปี 1858โดยถูกสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอ-โกธิค ตัวโบสถ์ทำจากหินอ่อนสีขาว มียอดแหลมสูงประมาณ 100 เมตร ประตูของโบสถ์มีรูปปั้นสัมฤทธิ์ของนักบุญทั้งหลาย ถูกออกแบบโดยสถาปนิกชื่อ James Renwick  กล่าวว่าใช้เงินในการสร้งมหาวิหารแห่งนี้ประมาณ 850,000 เหรียญ มหาวิหารแห่งนี้ ได้รับการประกาศให้เป็นสถานที่สำคัญ
                    ทางประวัติศาสตร์แห่งชาติ ในปี ค.ศ.1976 อีกหนึ่งแลนด์มาร์คของนิวยอร์กที่ควรค่าแก่การมาเยือน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ย่าน “ร็อคกี้เฟลเลอร์ เซ็นเตอร์” (Rockefeller Center) เดิมชื่อว่า General Electric ตึกแห่งนี้สร้างขึ้นโดย John D. Rockefeller Jr และเปิดอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1933 เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มีศูนย์การค้าส่วนตัวของตัวเองประกอบไปด้วยตึก 19 ตึก ที่มีความสวยงามน่าประทับใจ โดยเริ่มต้นการทาโครงการ ทางธุรกิจแบบผสมผสาน มีทั้งสวน ร้านอาหารและแหล่งช้อปปิ้ง ด้วยพื้นที่สานักงาน ซึ่งทั้งหมดถูกตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยศิลปะสไตล์ลเด็คโค่ (DECO) ปัจจุบันที่ศูนย์ แห่งนี้เป็นสถานที่จัดงานทางด้านวัฒนธรรมและบันเทิงกลางเมืองนิวยอร์ก ซึ่งจัดงานคอนเสิร์ต และนิทรรศการต่างๆ ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ               บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรือที่พักระดับใกล้เคียง        

Day 4 :
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านล่องเรือชมเกาะลิเบอร์ตี้ ชมรูปั้นเทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) เดิมมีชื่อว่า Liberty Enlightening The World ตั้งอยู่ ณ เกาะเบคโล ปากอ่าวฮัดสัน เป็นของขวัญที่ชาวฝรั่งเศสมอบ เป็นของขวัญแก่ชาวอเมริกัน ในวันที่อเมริกาเ  ฉลิมฉลองวันชาติครบ 100 ปีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม ปี 1876  โดยส่งมอบอย่างเป็นทางการ โดยมีประธานาธิบดีโกรเวอร์ คลิฟ  แลนด์เป็นผู้รับมอบในวันที่ 28 ตุลาคม 1886 “เทพีเสรีภาพ” เป็นประติมากรรมโลหะสำริด รูปเทพีห่มเสื้อคลุม มือขวาชูคบเพลิง มือซ้ายถือแผ่นจารึกคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี 1984 จากนั้นนำท่านเดินทางกลับฝั่ง นำท่านผ่านชม “GROUND ZERO” สถานที่ ๆ เคยเป็นที่ตั้งของ “ตึกเวิร์ดเทรด” ถูกเรียกทันทีที่สิ้นสุดการวินาศกรรมในครั้งนั้น หน่วยงานภาครัฐของสหรัฐอเมริกา และหน่วยงานของเอกชนร่วมกันดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นสถานที่ระลึกถึงเหยื่อจากวินาศกรรม 911
เที่ยง
           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ย่าน 'กรีนวิช วิลเลจ'  (Greenwich Village) ตั้งอยู่ในย่านแมนฮัตตันของนิวยอร์ก ในอดีตครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นเขตอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญอย่างมากของสหรัฐฯ เป็นเมืองที่ตกเป็นเมืองขึ้นของชาวโบฮีเมียน บีทนิกส์ ปัจจุบันนี้  Greenwich Village ถือได้ว่าเป็น ศูนย์กลางแห่งวัฒนธรรมสไตล์โบฮีเมียนแห่งสหรัฐฯ และยังมีมนต์เสน่ห์อันน่าค้นหาอยู่ในตัวเอง อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการเคลื่อนไหวด้านสิทธิของกลมคนรักร่วมเพศ สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนเป็นแรงดึงดูดชั้นดีที่ทำให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลงใหล เข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้ กลายเป็นเมืองแห่งงานศิลปะ แค่มองดูตึกรามบ้านช่องบริเวณ โดยรอบก็สามารถสัมผัสได้ถึงงานศิลปะที่มีมาตั้งแต่ยุคอดีต เป็นผลงานที่ยังไมเลือนหายไปตามกาลเวลา Greenwich Village ส่วนใหญ่จะเป็นตรอกซอกซอยเยอะ มีร้าน ขายสินค้าที่ระลึก ร้านอาหาร ตั้งอยู่เรียงราย มีสถานที่โดดเด่นอย่างสวนสาธารณะวอชิงตัน ท่านจะได้พบกับ Washington Square Arch ที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของ Greenwich Village นำท่านชม “ฮัดสัน ยาร์ด” (HUDSON YARDS) หรือรู้จักในนาม VESSEL สิ่งก่อสร้างแห่งใหม่และเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในมหานครนิวยอร์ก เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ แหล่งช้อปปิ้งและร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังเป็นจุดชมเมืองอีกจุดนึง ที่ประกอบด้วยขั้นบันไดที่เชื่อมต่อกันอย่างมากมาย    อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ              บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Holiday Inn Manhattan 6th Ave  หรือที่พักระดับใกล้เคียง           

Day 5 :
เช้า             บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “เมืองซีราคิวส์” เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลางมีกีฬาระดับวิทยาลัย แสงอาทิตย์ช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาวที่เต็มไปด้วยหิมะเหมาะต่อการทำกิจกรรมในร่มและกลางแจ้งตลอดทั้งปีเพลิดเพลินได้ทั้งวันกับกิจกรรมกลางแจ้ง ช้อปปิ้ง และสถานที่ทางวัฒนธรรมในใจกลางรัฐนิวยอร์ก แต่เดิมซีราคิวส์เป็นเมืองหลักในการผลิตเกลือให้กับสหรัฐอเมริกา เมื่อมีมหาวิทยาลัยซีราคิวส์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ก็ทำให้เมืองนี้กระฉับกระเฉงจากพลังของหนุ่มสาวคุณสามารถเริ่มต้นการท่องเที่ยวนี่ด้วย
เที่ยง             บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่ “บัฟฟาโล” Buffalo เป็นเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก อยู่ติดกับทะเลสาบอีรีและแม่น้ำไนแอการา บัฟฟาโลเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองในรัฐรองลงมาจากนครนิวยอร์ก จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่  “อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า” (ฝั่งอเมริกา) ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน น้ำตกไนแองการ่าเกิดจากบริมาณน้ำ ที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา
ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Holiday Inn Niagara Falls-Scenic Downtown หรือที่พักระดับใกล้เคียง           

Day 6 :
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านชม “น้ำตกไนแองการ่า”  (ฝั่งอเมริกา) น้ำตกไนแอการาประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (Horseshoe Falls บางครั้งก็เรียก น้ำตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil เดินทางถึงน้ำตกไนแองการ่า นำท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ได้อย่างเต็มที่ นำท่านล่องเรือ “MAID OF THE MIST” เพื่อชมน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด สัมผัสกระแสน้ำปริมาณมหาศาลที่ทิ้งตัวจากทะเลสาบอีรี่ เป็นจุดที่ทำให้ท่านได้อยู่ใกล้กับน้ำตกมากที่สุด สัมผัสได้กับความสวยงามพร้อมกับความน่ากลัวกับปริมาณน้ำ 6 แสนแกลอนต่อวินาทีที่ตกลงกระทบกัน ทำให้เกิดเสียงดังกึกก้องไปนับพันไมล์ และมีละอองน้ำปกคลุมไปทั่วบริเวณทอดผ่านด้วยสายรุ้งโค้งรับกับน้ำตกขนาดมหึมา สร้างความสวยงามและความประทับใจเป็นอย่างมาก มีเวลาพอสมควรให้ท่านได้อิสระตามอัธยาศัย…
เที่ยง                บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ท่านสามารถซื้อทัวร์นั่งเฮลิคอปเตอร์*** (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า ในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาส ในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์นี้จะเริ่มต้  นด้วยการชมโรงผลิตไฟฟ้า จากพลังงานน้ำ (The Sir Adam Beck Generating Plant), The Niagara Parks Commission School of Horticulture,
****หมายเหตุ...การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 170 USD ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น***
                     จากนั้นนำท่านสู่ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท (Fashion Outlets of Niagara Falls USA) อิสระทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย https://www.fashionoutletsniagara.com/Directory
ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Holiday Inn Niagara Falls-Scenic Downtown หรือที่พักระดับใกล้เคียง           

Day 7 :
เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ “เมืองวิลเลี่ยมสปอร์ต” พื้นที่นี้เป็นที่อาศัยของชาวอินเดียนแดง ก่อนการมาถึงของชาวยุโรป นิคมนี้ได้รับการตั้งชื่อตามวิลเลียมรัสเซลซึ่งมีเรือจอดอยู่ในแม่น้ำ ที่นี่กลายเป็นศูนย์กลางการตัดไม้ในช่วงทศวรรษที่ 1860 “สงครามขี้เลื่อย” ปะทุขึ้น เมื่อคนงานหาวั  นทำงานที่สั้นลง แต่สุดท้ายก็ได้สงบลง เมื่อความต้องการไม้ลดลงและ เศรษฐกิจก็มีความหลากหลายรวมถึงผลิตภัณฑ์โลหะและเครื่องหนังเฟอร์นิเจอร์อาหารแปรรูปและสิ่งทอได้เข้ามาทดแทนมากขึ้น
เที่ยง             บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย             หลังอาหารนำท่าน นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองแฮร์ริสเบิร์ก”  (HARRISBURG) นำท่านแวะชม “โรงงานช็อคโกแล็ตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ที่มีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโดงดังว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า “MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลาท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.” (Washington D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา
ค่ำ                 บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Holiday Inn Washington D.C.-Greenbelt MD หรือที่พักระดับใกล้เคียง          

Day 8 :
เช้า               บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                    นำท่านออกเดินทางเข้าสู่ “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.” (Washington D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตัวกันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดีจอร์จวอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ และเป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงา นรัฐบาลที่สำคัญๆ โดย กรุงวอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์ จิเนียและรัฐแมรีแลนด์ อยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER)แวะถ่ายรูปกับ “ทำเนียบขาว” (The White House) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นำท่านชมและถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์วอชิงตัน” (WASHINGTON MONUMENT) ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็น  เกียรติแก่จอรจ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ จากนั้นเข้าชม “อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น” (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี  ลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม” (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกำแพงสีดำ มีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี” (KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL) เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร ชม “อนุสรณ์สถานธอมัส เจฟเฟอร์สัน” (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้นของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยู่ด้านใน
เที่ยง             บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สถาบันสมิธโซเนียน” (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัย  ก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAM  ES SMITHSON)   ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาท ก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถ “เพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้” ให้แก่มนุษยชาติ เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน”  (National Air and Space Museum) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง Kitty Hawk Flyer เครื่องบินลำแรกของโลกของพี่น้องตระกูลไรน์ ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์ ชม “พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ (National Museum of Natural History)เพลิดเพลินกับการชมหุ่น  สตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ มีโครงกระดูกไดโนเสาร์ ยืนตระหง่านอยู่  ในพิพิธภัณฐ์แห่งนี้ยังมีไฮไลท์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ “เพชรโฮ้ป” (Hope Diamond) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติอยู่ว่าเพชรอันนี้ นำแต่ความเคราะห์ร้ายมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเสมอ จนกระทั่งเจ้าของคนสุดท้ายจึงจำต้องส่งต่อมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน
ค่ำ                บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่: Holiday Inn Washington D.C.-Greenbelt MD หรือที่พักระดับใกล้เคียง          

Day 9 :
เช้า              บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                   นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย” มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านชม “ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์”  จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อ  ประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวาลหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซึ่ง สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็น ระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้  กอบกู้อิสรภาพทุกๆคน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ทำให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุด จากนั้นนำท่านชม “อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ
เที่ยง           บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ Philadelphia Premium Outletsซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 250  ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อาทิ BURBERRY, GUCCI, CHANNEL, DIOR, COACH, DIESEL, G-STAR, MISS SIXTY, ENERGY, NIKE, VERSACE, POLO, A/X, EMPORIO ARMANI และอื่นๆอีกมากมาย มีเวลาให้ท่านได้อิสระกับการเดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้ / ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก
*** อิสระอาหารมื้อค่ำเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***
พักที่: New York LaGuardia Airport Marriott หรือที่พักระดับใกล้เคียง         

Day 10 :
เช้า            บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
                 นำท่านเดินทางสู่ย่าน “ไทม์ สแควร์ (Time Square) อิสระทุกท่านเดินเล่นเก็บภาพมหานคนิวยอร์กหรือช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆตามอัธยาศัย...  
16.00 น.     นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนิวยอร์ก(JFK)
20.55 น.     ออกเดินทางสู่โดฮา โดยเที่ยวบินที่ QR702

Day 11 :
16.25 น.     เดินทางถึงโดฮา เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน
20.15 น.     ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ QR830

Day 12 :
07.05 น.     เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์อเมริกา ทัวร์สุขภาพ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมอเมริกา ราคาใกล้เคียงกัน