ทัวร์ ในประเทศ


รหัสโปรแกรม : 21497
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุเรณู by รถตู้ปรับอากาศ 2 วัน 1 คืน
PTL-EP01 : นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุเรณู พระธาตุมหาชัย สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่3

2 วัน 1 คืน

เที่ยวภาคอีสาน นครพนม วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร วัดพระธาตุเรณู วัดพระธาตุท่าอุเทน ลานพญาศรีสัตตนาคราช Jungle Space Cafe & Bistro ถนนคนเดินนครพนม สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่3 วัดธาตุมหาชัย

DAY 1 :
XX.XX น. รับคณะ ณ สนามบินนครพนม จังหวัดนครพนม
XX.XX น. นำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารพระธาตุประจำปีเกิดของปีวอกและผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ถึงคราวพระราชพิธีราชาภิเษกทุกรัชกาล จะต้องนำน้ำจากสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ไปร่วมพิธีด้วยเพื่อประกอบพิธีมุรธาภิเษก เชื่อว่ากันว่าถ้าใครได้มานมัสการพระธาตุครบ 7 ครั้ง จะถือว่าเป็น “ลูกพระธาตุ” เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและจะมีความเจริญรุ่งเรือง หรือแม้แต่การได้มากราบพระธาตุพนม 1 ครั้ง ก็ถือ เป็นมงคลแก่ชีวิตนำท่านเดินทางไปสักการะ วัดพระธาตุเรณูพระธาตุประจำวันจันทร์ องค์พระธาตุจำลองมาจากองค์พระธาตุพนมองค์เดิม แต่มีขนาดเล็กกว่า ภายในเป็นโพรงบรรจุพระไตรปิฎก พระพุทธรูปทองคำ พระพุทธรูปเงิน ของมีค่า และเครื่องกกุธภัณฑ์ของพระยาและเจ้าเมือง นอกจากนี้ภาย ในโบสถ์ยังประดิษฐานพระองค์แสน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทองคำศิลปะแบบลาวปางสมาธิพระคู่บ้านของอำเภอเรณูนคร “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุเรณูจะได้รับอานิสงส์ส่งผลให้มีวรรณะงดงาม ผุดผ่องดังแสงจันทร์”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร
นำท่านเดินทางสู่ วัดพระธาตุท่าอุเทน พระธาตุประจำวันศุกร์ พระธาตุท่าอุเทนมีลักษณะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูนอยู่ในผังสี่เหลี่ยม กล่าวกันว่าตัวเจดีย์จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม แต่มีสัดส่วนขององค์ธาตุที่เล็กกว่า ภายในบรรจุพระสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากพม่า นอกจากนั้นบริเวณท่าอุเทนยังเป็นถิ่นฐานของชาวไทยญ้อ ซึ่งอพยพมาจากเมืองหงสา แขวงไชยบุรีของประเทศลาวหรือจังหวัดล้านช้างของไทยในสมัยก่อนอีกด้วย“เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุท่าอุเทน จะได้รับอานิสงส์ให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์เปรียบเสมือนพระอาทิตย์ขึ้นยาม”รุ่งอรุณ”นำท่านเดินทางไปยัง ลานพญาศรีสัตตนาคราช สัญลักษณ์ใหม่ใจกลางเมืองนครพนม เป็นรูปหล่อองค์พญานาคทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดของภาคอีสาน หล่อด้วยทองเหลืองมีน้าหนักรวม 9,000 กิโลกรัม เป็นรูปพญานาคขดหาง 7 เศียร มีลำตัวเดียวขนาดใหญ่ประดิษฐานบนแท่นฐานแปดเหลี่ยม กว้าง 6 เมตร ความสูงทั้งหมดรวมฐาน 15 เมตร สามารถพ่นน้ำได้ แสดงถึงความเชื่อความศรัทธาต่อเรื่องพญานาคของชาวไทย และชาวลาวที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโข
พาท่านแวะถ่ายรูปกับคาเฟ่สุดชิค บรรยากาศสุดชิล คือ Jungle Space  Cafe & Bistro ท่ามกลางบรรยากาศสุดธรรมชาติคาเฟ่สไตล์แคมป์ปิ้ง สุดชิค สุดคูล มีมุมถ่ายรูปกับแปลงดอกไม้ และบันไดสวรรค์ (ค่าอาหารและเครื่องดื่มภายในร้าน ไม่รวมกับราคาทัวร์)
นำท่าน  Check-in พักผ่อนตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางไปยังถนนคนเดินนครพนม (ริมฝั่งโขง) อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง เริ่มตั้งแต่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์เป็นแหล่งช้อปปิ้งและอาหารริมแม่น้ำโขง อยู่ไม่ไกลจากตลาดอินโดจีน ให้ท่านได้ ชอปปิ้ง ชิม อาหารท้องถิ่น เดินเล่นช่วงค่ำซึมซับบรรยากาศสโลไลฟ์ และเพลินเพลินกับบรรยากาศริมโขงช่วงค่ำ
เย็น  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
พักที่  โรงแรมนครพนมหรือเทียบเท่า


DAY 2 :
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก
นำท่านเดินทางไปยัง สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 เป็นสะพานที่มีความ สวยงาม มากอีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีวิวข้างหลังเป็นภาพภูเขาหินปูนของประเทศไทยลาวลูกน้อยใหญ่ที่เรียงรายสลับซับซ้อน  บริเวณด้านล่างสะพานมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นสะพานได้จากข้างล่าง ตั้งอยู่ริมฝั่งโขงสามารถมาเดินเล่นพักผ่อนรับลมเย็น ที่พัดมาจากฝั่งลาวนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดธาตุมหาชัยพระธาตุประจำวันพุธ เป็นที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันต์ สารีริกธาตุ ภายในพระอุโบสถวัดโฆษดารามนอกจากพระประธานคือ พระพุทธไชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสะเดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภาพเขียนบนฝาผนังอุโบสถแสดงพุทธประวัติมีลวดลายศิลปกรรมที่งดงามหาดูได้ยากยิ่งในภาคอีสาน “เชื่อกันว่าผู้ที่ได้นมัสการพระธาตุมหาชัย จะประสบแต่ชัยชนะในชีวิต จะเป็นนักประสานสิบทิศ โอภาปราศรัยดีค้าขายคล่อง พูดจามีคนเชื่อถือ การกราบไหว้ช่วยเสริมบารมีค้าขาย ร่ำรวย จะประสบชัยชนะในชีวิต”
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร 
นำท่านเดินทางสู่ ร้านขายของฝากให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าท้องถิ่นตามอัธยาศัยเมื่อถึงเวลาอันสมควรนำท่านไปยัง ณ  สนามบินนครพนมโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

รายการทัวร์สามารถสลับ-ปรับเปลี่ยน หรืองดไปบางรายการได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เหตุการณ์ทางธรรมชาติ เหตุการทางการเมือง สภาพการจราจร ทั้งนี้จะคำนึงถึงความปลอดภัย ความเป็นไปได้ และผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ ทางผู้เดินทางจะไม่ฟ้องร้องใด อันเนื่องมาจากได้รับทราบเงื่อนไขก่อนการเดินทางแล้ว
หมายเหตุ : ก่อนจอง กรุณาสอบถามห้องว่างกับพนักงานขายอีกครั้ง

 

 


ส่ง Email ให้เพื่อน

ทัวร์ในประเทศ นครพนม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน