โรงแรม


กระบี่ เเพ็คเกจที่พัก2คืนพร้อมตั๋วเครื่องบิน ที่ยวภาคใต้ จังหวัดกระบี่ เลือกพักโรงแรมตามใจ+ทริปดำน้ำ พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ
#เราเที่ยวด้วยกัน
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสแพ็คเกจ : 21154
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสแพ็คเกจ..ทุกครั้งที่สอบถาม

โรงแรมในประเทศ สุดยอดโปรที่พักกระบี่+ทริปดำน้ำ พร้อมตั๋วเครื่องบิน Vietjet Air (VZ) กระบี่ เเพ็คเกจที่พัก2คืนพร้อมตั๋วเครื่องบิน

3 วัน 2 คืน

ที่ยวภาคใต้ จังหวัดกระบี่ เลือกพักโรงแรมตามใจ+ทริปดำน้ำ พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ #เราเที่ยวด้วยกัน

เงื่อนไขการใช้บริการ 1. อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการเริ่มต้นต่อท่านเท่านั้น ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตั๋วเครื่องบิน ท่านผู้ใช้บริการกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเช็คตั๋วก่อนการจองและโอนเงินเท่านั้น 2. อัตราค่าบริการนี้เป็นอัตราค่าบริการที่รวมตั๋วเครื่องบินขาไป - ขากลับ (BKK : สุวรรณภูมิ - KBV : กระบี่ - BKK : สุวรรณภูมิ) และที่พักตามที่ท่านผู้ใช้บริการเลือก 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า 3. อัตราค่าบริการนี้รวมน้ำหนักกระเป๋าสำหรับถือขึ้นเครื่อง (Carry On) ท่านละ 7 Kg. เท่านั้นยังไม่รวมค่าน้ำหนักกระเป๋าสำหรับโหลดใต้เครื่อง สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อเพิ่มได้ 4. หากที่พักที่ท่านผู้ใช้บริการเข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” จะต้องชำระผ่าน APPLICATION “เป๋าตุง” เท่านั้น 5. ระยะเวลาการใช้บริการแต่ละสถานที่มีกำหนดแตกต่างกัน กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง หรืออ่านได้ในช่องหมายเหตุของแต่ละสถานที่นั้นๆ 6. อัตราค่าบริการนี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการ ใบกำกับภาษี) 7. ไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณี


ส่ง Email ให้เพื่อน

โรงแรมในประเทศ กระบี่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน