ทัวร์ ในประเทศ

 

สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ วัดพระธาตุดอยคำ วัดพระธาตุดอยสุเทพ by รถตู้ 4 วัน 2 คืน
UNICNX02 : มนต์เมืองเหนือ …ไปเต๊อะ ไปแอ่ว เจียงใหม่บ้านเฮา

4 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคเหนือ เชียงใหม่ ทำบุญเสริมบารมี
Day 1 : 21.00 น. คณะผู้เดินทางพบกัน ณ จุดนัดหมาย __________________ เจ้าหน้าที่คนขับรถตู้ คอยช่วยอำนวยความสะดวก และให้การต้อนรับทุกท่าน มีการพ่นยาฆ่าเชื้อในรถก่อนนำรถมาบริการ เช็คอุณหภูมิร่างกาย และมีบริการแจกหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ *** ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง ***

Day 2 : 07.00 น. เดินทางถึง จังหวัดเชียงใหม่ เมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขา ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย เมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่เป็นความภาคภูมิใจมายาวน านนับเจ็ดร้อยกว่าปีมาแล้ว และเป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แตกต่างกับจังหวัดอื่น ๆ ทั้งด้านประเพณีและวัฒนธรรมรวมทั้งธรรมชาติอันงดงาม
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม POONPETCH HOTEL
จากนั้นนำคณะ นมัสการหลวงพ่อทันใจที่วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำยังมีลานชมวิว ที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์รอบเมืองเชียงใหม่ ที่สวยงามดั่งสวรรค์บนดินได้อีกจุดหนึ่ง
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. จากนั้นสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ผ่าน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิต วัดพระธาตุดอยสุเทพ พระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อีกทั้งยังเป็นหนึ่งในเจดีย์ประจำปีเกิดของคนเกิดปีมะแม (ไม่รวมค่ารถรางขึ้น-ลง พระธาตุ)
15.00 น. จากนั้นนำท่านเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ในตัวเมือง วัน นิมมาน ย่านความชิคที่รวมเอาวิถีชีวิตร่วมสมัยและร้านค้าสุดสร้างสรรค์ไว้ด้วยกัน ตั้งอยู่กลางย่านนิมมานเหมินทร์ ย่านเดินเท้าช้อปปิ้งสินค้าไลฟ์สไตล์ แหล่งรวมคาเฟ่ และงานออกแบบศิลปะสุดเก๋ ภายในวัน นิมมานก็ตกแต่งด้วยประติมากรรมของศิลปินร่วมสมัย ทำให้วัน นิมมานเป็นสถานที่ที่โดดเด่นหากแต่กลมกลืนไปกับเชียงใหม่ได้อย่างมีสไตล์
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม >เมนูขันโตก<

Day 3 : 06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
07.00 น. นำท่านออกเดินทางสู่ ดอยม่อนแจ่ม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย ม่อนแจ่มมีอากาศเย็นสบายตลอดปี มีหมอกยามเช้า สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบ มองเห็นทิวเขาสลับกันไป ไกลสุดลูกหูลูกตา อีกด้านก็จะเป็นไร่ปลูกพืชต่างๆ ของโครงการหลวง สามารถเดินชมความงดงามได้จนทั่วอย่างสบาย สิ่งที่น่าสนใจซึ่งเป็นไฮไลต์ของการมาเที่ยวม่อนแจ่ม คือ ได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ชมวิว ชมแปลงพืชผักและผลไม้เมืองหนาว ที่นี่ มีร้านค้า ร้านอาหารไว้คอยให้บริการ ที่อยู่ติดริมเขาได้บรรยากาศดีมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่จุดเช็คอินแห่งใหม่ ณ คาเฟ่กลางทุ่งนา น่า นั่งที่สุดในเชียงใหม่ ในบรรยากาศผ่อนคลาย สบาย สบาย อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปอย่างจุใจ
กลางวัน รับประทานอาหาร ณ ห้องอาหาร ณ โรงแรม CHAPULIN HOTEL
14.00 น. จากนั้นนำคณะท่านชม วัดอุโมงค์ ถูกสร้างขึ้นในสมัยพญามังรายราวๆ ปี พ.ศ.1839 ซึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็ราวๆ 700 กว่าปีแล้ว ต่อมาพญากือนา ทรงสร้างอุโมงค์ขึ้นที่นี่เพื่อให้พระมหาเถระจันทร์ใช้เป็นที่วิปัสสนากรรมฐานค่ะ กำแพงภายในจึงเป็นหลายช่องทางเดินทะลุกันได้ รวมถึงยังมีภาพวาดจิตรกรรมผาผนังที่มีความเก่าแก่อยู่ภายในอุโมงค์อีกด้วย
15.00 น. จากนั้นนำคณะท่านชม วัดโลกโมฬี วัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุมากกว่าห้าร้อยปี ไม่มีหลักฐานปรากฏอย่างแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในสมัยใด เจดีย์ของวัดโลกโมฬีในปัจจุบันเป็นเจดีย์ที่สร้างปลาย พุทธศตวรรษที่ 21 ตำน านระบุว่าสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลพระเมืองเกศเกล้า เมื่อ พ.ศ. 2071 เป็นเจดีย์ทรงปราสาท ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง
16.00 น. จากนั้นนำคณะท่านชม วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา พระพุทธรูปเป็นศิลปะ เชียงแสนรู้จักกันในชื่อ 'เชียงแสนสิงห์หนึ่ง วัดพระสิงห์ มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามเป็นที่รู้จักและ คุ้นชื่อกันอย่างดี อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีมะโรง หากได้มานมัสการอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งแล้ว จะเป็นมงคลสูงสุดทำให้อายุมั่นขวัญยืน มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป
17.00 น. อิสระเดินเที่ยวชม ตลาดกลางคืน ถนนคนเดิน จังหวัดเชียงใหม่
- ถนนวัวลาย เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลา 17.00 - 22.00 น. มาถึงเชียงใหม่กันทั้งที ห้ามพลาดที่จะเดินถนนคนเดินวัวลาย เพราะบอกเลยว่าสินค้าท้องถิ่นเด็ดๆ จะมารวมกันที่นี่!! สินค้าจากฝีมือชาวเขามากมายที่นำลงมาจำหน่ายด้านล่าง เช่น กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องเงิน เครื่องสานต่างๆ ซึ่งขายในราคาที่ไม่แพง รวมถึงเป็นพื้นที่ให้พ่อค้า แม่ค้าสาย Handmade มารวมกันด้วยจ้า ส่วนสายกินก็ไม่ต้องผิดหวังไป เพราะมีสตรีทฟู้ดมากมายรอท่านอยู่
- ถนนคนเดินท่าแพ ทุกวันอาทิตย์ 17.00 – 22.00 น. เป็นถนนคนเดินยุคแรกๆ และยังเป็นถนนคนเดินที่ใหญ่ที่สุดในเชียงใหม่อีกด้วย ตั้งอยู่แถวประตูเมืองท่าแพ ร้านค้า และสินค้าที่ขายกันก็จะคล้ายๆ กับถนนคนเดินวัวลาย แต่มีบรรยากาศที่แตกต่างกัน มีสินค้าพื้นเมือง เสื้อผ้า ของที่ระลึกต่างๆ มีโชว์ดนตรี การแสดงเล็กๆ ตามสองข้างทางบ้าง ใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้ว ยังไม่ได้ไปเดินถนนคนเดินท่าแพ ถือว่ามาไม่ถึงนะจะบอกให้!!
- กาดหน้ามอ หรือกาดมาลิน เปิดทุกวันเวลา 17.00 – 23.00 น. แหล่งรวมของกินแบบจัดหนัด จัดเต็ม! ทั้งของคาว ของหวาน อาหารนา นาชนิด รวมถึงเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นต่างๆ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หูววว ละลานตาไปหมด ที่สำคัญคือเปิดทุกวัน ใครที่ไม่รู้จะไปเดินเล่นที่ไหน หรือไม่รู้จะไปกินอะไรดี แนะนำให้มาเดินที่นี่เลยจ้า รับรองว่าตอบโจทย์ทุกวัยแน่นอน
ค่ำ อิสระในการรับประทานอาหารค่ำ เพื่อไม่ให้รบกวนเวลาในการช้อปปิ้ง และเดินเที่ยวชม
สมควรแก่เวลาเดินทางเข้าสู่ที่พัก CHAPULIN HOTEL, INSDA HOTEL, LAVANA HOTEL แล้วแต่โรงแรมใดว่าง

Day 4 : เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นนำคณะท่านไปช้อปป้งที่ร้านขายของฝาก วนัสนันท์ ร้านขายของฝากยอดนิยมในจังหวัดเชียงใหม่ จำหน่ายอาหารพื้นเมืองและอาหารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรภาคเหนือ มีชื่อเสียงจากผลิตภัณฑ์ 'แหนมไบโอเทค' ที่ผ่านกระบวนการหมักแบบพิเศษ สามารถรับประทานได้ทันที และยังมีอาหารเหนือสำเร็จรูป ทั้งน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง ตำขนุน แกงฮังเลหมูหรือไก่ ลาบหมูเชียงใหม่ ตำขนุน ฯลฯ
จากนั้น นำคณะท่านแวะไหว้พระที่ วัดพระธาตุลำปางหลวง วัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำน านกล่าวว่ามีมา ตั้งแต่สมัย พระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลายเป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ มากมาย พระธาตุลำปางหลวง เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีฉลู ด้วยเริ่มสร้างในปีฉลูและเสร็จในปีฉลู เช่นกัน
กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ… (ใช้เวลาเดินทางอีกประมาณ 8 ชั่วโมง)

ทัวร์ในประเทศ เชียงใหม่ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน