ทัวร์ ในประเทศ


นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เที่ยวภาคใต้ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) - วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 20042
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร by VietJet Air 3 วัน 2 คืน
นครศรีธรรมราช BY VJ

3 วัน 2 คืน

เที่ยวภาคใต้ วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) - วัดยางใหญ่(ตาพรานบุญ) - วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

Day 1 :
18.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย
19.00 น. ออกเดินทางสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช
ค่ำ แวะจุดพักรถ พักผ่อนบนรถบัสปรับอากาศ

Day 2 :
เช้า เดินทางถึง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช รับประทานอาหารเช้า หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสักการะ ไอ้ไข่วัดเจดีย์ ภายในวัดกว้างใหญ่และมีกิจกรรมมากมาย เราจะให้เวลาท่านมากเป็นพิเศษภายในวัดแห่งนี้
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย เดินทางไปยัง วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักษ์ใต้นับถือ โด่งดังในเรื่องโชคลาภเงินทอง,เสน่ห์ จากนั้นพาท่านเข้าสู่โรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ โรงแรมทวิน โลตัส หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

Day 3 :
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากรับประทานอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีจุดเด่นที่ยอดเจดีย์ ซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้ และเป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น
บ่าย นำท่านเที่ยวชมและช้อปปิ้ง ร้านของฝาก และเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Aug 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
18 – 20 พ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 8,555 -
19 – 21 พ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 6,555 -
20 – 22 พ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,555 -
21 – 23 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,555 -
22 – 24 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อังคาร 10,555 -
23 – 25 พ.ย 2563 จันทร์ - พุธ 10,555 -
24 – 26 พ.ย 2563 อังคาร - พฤหัส 10,555 -
25 – 27 พ.ย 2563 พุธ - ศุกร์ 6,555 -
26 – 28 พ.ย 2563 พฤหัส - เสาร์ 6,555 -
27 – 29 พ.ย 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 6,555 -
28 – 30 พ.ย 2563 เสาร์ - จันทร์ 6,555 -
29 พ.ย – 01 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 6,555 -
01 – 03 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 6,555 -
02 – 04 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 6,555 -
03 – 05 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 6,555 -
04 – 06 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,555 -
05 – 07 ธ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,555 -
07 – 09 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 8,555 -
08 – 10 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 8,555 -
09 – 11 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 8,555 -
10 – 12 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,555 -
11 – 13 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,555 -
12 – 14 ธ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,555 -
13 – 15 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 6,555 -
14 – 16 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 6,555 -
15 – 17 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 6,555 -
16 – 18 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 6,555 -
17 – 19 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 6,555 -
18 – 20 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 8,555 -
19 – 21 ธ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 8,555 -
20 – 22 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 6,555 -
21 – 23 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 6,555 -
22 – 24 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 6,555 -
23 – 25 ธ.ค 2563 พุธ - ศุกร์ 6,555 -
24 – 26 ธ.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,555 -
25 – 27 ธ.ค 2563 ศุกร์ - อาทิตย์ 10,555 -
26 – 28 ธ.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 10,555 -
27 – 29 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อังคาร 10,555 -
28 – 30 ธ.ค 2563 จันทร์ - พุธ 10,555 -
29 – 31 ธ.ค 2563 อังคาร - พฤหัส 10,555 -
30 ธ.ค 2563 – 01 ม.ค 2564 พุธ - ศุกร์ 10,555 -

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน