ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ ชมเทศกาลพิงค์มอส วัดนาริตะ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
NRT31 : Tokyo Pinkmoss In Love BY XJ

5 วัน 3 คืน

วัดอาชากุสะ เมืองเก่าคาวาโทเอะ ช้อปปิ้งย่านดัง ชินจุกุ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว โกเท็มะอาท์เล็ท กูเขาไฟฟูจิชั้น 5
Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ

Day 2 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ วัดที่ได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งใน กรุงโตเกียว นำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท ศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมทั้ง Street Brand และ Hi-End Brand ที่ยิ่งใหญ่

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ ฟูจิยาม่า ฟูจิซัง หรือ ที่เรารู้จักกันทั่วไปในนามของ ภูเขาไฟฟูจิ นำท่านเดินทางขึ้นสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้นที่ 5 ยังเป็นที่ตั้งของ ศาลเจ้าโคมิตาเคะ จากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว นำท่านเดินทางชมดอกพิ้งค์มอส ที่ Fuji Shibazakura Park มผัสกับความงามเทศกาลที่น่าสนใจและดึงดูดผู้คนจากความสวยงามของดอกพิงค์มอสสีชมพูสวยสดที่ทำการปลูกและดูแลรักษาเป็นอย่างดี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านโอไดบะ นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกที่ท่านสามารถไปชมไปถ่ายรูปได้ เช่น สะพานสายรุ้งเรนโบว์ อนุสาวรีย์เทพีสันติภาพจำลอง และ ช็อปโดเรม่อน หรือ Doraemon Future Department Store

Day 4 : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

Day 5 : นำทุกท่านสู่ วัดนาริตะซัน ชินโชจิ เป็นวัดพุทธเก่าแก่ ขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงมากของเมืองนาริตะ นำท่านเดินทางสู่ อิออน นาริตะ มอลล์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่นิยมในหมู่นักท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น วัดอาซากุสะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน