ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ วัดคิโยมิสึ สวนสนุก Universal Studios Japan by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
ZKIX01 : ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า นารา [เลทส์โก กิโมโนซากุระ] BY XJ

5 วัน 3 คืน

นารา วัดโทไดจิ สวนกวางนารา ปราสาทโอชาก ศาลเจ้าซูมิโยชิ ริงกุเอาท์เล็ก ปราสาททอง
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง

Day 2 : เหิรฟ้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า นำท่านเดินทางสู่ เมืองนารา เป็นเมืองหลวงแห่งแรกของญี่ปุ่น นำท่านชม วัดโทไดจิ เป็นวัดที่มีความสำคัญที่สุดในเมืองนารา และอีกหนึ่งมนต์สน่ห์ของวัดโทไดจินั่นคือ กวางที่อาศัยอยู่ใน สวนกวางนารา นำท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าซูมิโยชิ จากนั้นนำท่านสู่ ริงกุ เอาท์เล็ต

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ โรงกษาปณ์โอซาก้า ถือว่าเป็นอีกหนึ่จุดชมซากุระที่สวยงามอีกหนึ่งแห่ง นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง จากนั้นนำท่านชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับร้านค้าญี่ปุ่นตบแต่งตามสมัยเอโดะที่มีชื่อเรียกว่า ถนนสายกาน้ำชา นำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ย่าน ชินไซบาชิ

Day 4 : อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย

Day 5 : เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ ถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมซากุระ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน