ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น สวนอูเอะโนะ เทศกาลประดับไฟนาบานะ โนะ ซาโตะ ปราสาทโอซาก้า by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
HON-01-4 : Sakura Honshu โตเกียว เกียวโต โอซาก้า BY TG

6 วัน 4 คืน

สวยอูเอะโนะ วัดอาซากุสะ ชินจูกุ ภูเขาไฟภูจิชั้น5 เก็บสตรอเบอร์รี่ เทศกาลประดับไฟนาบานะโนะซาโตะ เกียวโต วัดคินคาคุจิ วัดคิโยมิสึ ปราสาทนิโจ้ ปราสาทโอซาก้า(ด้านนอก) เอออน พลาซ่า อิสระท่องเที่ยว1วัน
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

Day 2 : ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่นนำท่านเข้าชม “สวนอูเอะโนะ” สวนซากุระอันดับหนึ่งในโตเกียว นำท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง “ชินจูกุ” ท่านจะได้พบกับห้างสรรพสินค้า และร้านขายของนับเป็นพันๆ ร้าน

Day 3 : นำท่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วย ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล นำท่านชม “สวนสตรอเบอร์รี่” ขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆ นำท่านเดินทางสู่ “เมืองนาโกย่า” นำท่านเที่ยวชมเทศกาลประดับไฟ “นาบานะ โนะ ซาโตะ” ซึ่งทั่วบริเวณสวนแห่งนี้จะถูกประดับประดาด้วยหลอดไฟหลอดเล็กหลอดน้อยมากมายสีสันกว่า 4 ล้านดวง

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อน เพื่อนำท่านเข้าชม “วัดคิคาคุจิ” หรือ “วัดปราสาททอง” นำท่านเข้าชม “วัดคิโยมิซึ” จากนั้นนำท่านชม “ปราสาทนิโจ้” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก

Day 5 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือเลือกซื้อทัวร์เสริม

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่น สวนอูเอะโนะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน