ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ ชิราคาวาโกะ เทศกาลชมดอกทิวลิป by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
HON-01-2 : Japan Alps Tulip โตเกียว โทยาม่า เกียวโต โอซาก้า BY TG

6 วัน 4 คืน

วัดอาชากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ ทุ่งพังค์มอส เทือกเขาเจแปน แอลป์ (ชมกำแพงหิมะ) เทศกาลชมดอกทิวลิป หมู่บ้านมรตกโลกชิราคาวาโกะ เอออน พลาซ่า เกี่ยวโต ปราสาหนิโจ้ วัดคิโยสิมี โอชาก้าซ้อปปิ้งชินไชบาชิ ปราสาทโอชาก้า (ด้านนอก) ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ

Day 2 : ถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านชม “วัดเซ็นโซจิ” หรือ “วัดอาซากุสะ” วัดที่เหล่าโชกุนและซามูไรให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก นำท่านชม “ภูเขาไฟฟูจิ” ตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วย ความสูง 3,776 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านเที่ยวชม “ทุ่งพิ้งค์มอส” หรือที่คนญี่ปุ่นเรียกกันว่า Shibazakura ที่จะเบ่งบานตั้งแต่เดือนเมษายนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่จุดเริ่มต้นของเส้นทาง “เจแปน แอลป์” นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติ สู่ ยอดดอยมุโรโด นำท่านนั่งรถรางไฟฟ้ารูปขั้นบันไดสู่ที่ราบสูงบิโจไดร่าเพื่อเปลี่ยนรถโค้ชสายธรรมชาติ สู่ ยอดดอยมุโรโด นำท่านโดยสารกระเช้า ข้ามเหวลึก จากนั้นนำท่านโดยสารรถกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันได้อีกครั้งเพื่อลดระดับลงสู่สัน เขื่อนคุโรเบะ

Day 4 : นำท่านเดินทางชม “เทศกาลดอกทิวลิป” ณ สวนโทนามิ เป็นเทศกาลชมดอกทิวลิปที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น นำท่านเดินทางเข้าชมความงดงามและเป็นเอกลักษณ์ของ “หมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เอออน พลาซ่า” ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมาย

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ “เมืองเกียวโต” เกียวโตเคยเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นมาก่อน เพื่อนำท่านเข้าชม “ปราสาทนิโจ้” นำท่านเข้าชม “วัดคิโยมิซึ” วัดที่สร้างขึ้นบนเนินเขาโดยการใช้ท่อนซุงนำมาวางเรียงกันและได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกอีกแห่งหนึ่ง นำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และดื่ม “น้ำศักดิ์สิทธิ์สามสาย”

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทโอซาก้า” ) ปราสาทโอซาก้าเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองโอซาก้า ถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “ริงกุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต” สวรรค์ของบรรดานักช้อปทุกคน นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ ออกเดินทางจากสนามบินคันไซ ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่น ชมกำแพงหิมะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน