ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ สวนคาวาชิฟูจิ (ชมดอกวิสทีเรีย) หมู่บ้านยูฟูอิน ศาลเจ้าดาไซฟุ by THAI Airways 6 วัน 4 คืน
FUK-02 : Flower Kyushu ฟุกุโอกะ เบปปุ คุมาโมโตะ นางาซากิ BY TG

6 วัน 4 คืน

วัดนั้นโซอิน สวนคาวาชิฟูจิ(ชมดอกวิสที่เรีย) ชมบ่อน้ำร้อน จิโกกุ หมู่บ้านยูฟูอิน ภูเขาไฟอะโสะ (ผ่านชม) ช้อปปิ้งย่านชิโมโตริ นั่งเรือเฟอร์รี่ สู่ นางาซากิ สวนสันติภาพ ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ สวนเครื่องปั้นดินเผาอะริตะ ศาลเจ้าดาไซฟุ ชอปปิ้งเทนจิน
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 2 : ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ ถึงสนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ “วัดนันโซอิน” นำท่านชมความสวยงามของดอกวิสทีเรีย ณ “สวนคาวาชิฟูจิ” จุดเด่นภายในสวนแห่งนี้คืออุโมงค์ดอกวิสทีเรียกว่า 200 ต้น สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “เมืองเบบปุ” เมืองที่มีชื่อในเรื่องของบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติ

Day 3 : นำท่านชม “จิโกกุ เมกุริ”นำเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “อุทยานแห่งชาติอะโซะคุจุ” เพื่อนำท่านผ่านชม “ภูเขาไฟอะโสะ” ที่มีปากปล่องภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก ภูเขาไฟแห่งนี้มีความสูง 1,592 เมตร นำท่านเดินทางสู่ “คุมาโมโต้” เพื่อนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง “ชิโมโทริ” ย่านศูนย์รวมการค้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของเมืองคุมาโมโต้

Day 4 : นำท่านสู่ “ท่าเรือคุมาโมโต้” เพื่อนำท่านเปลี่ยนอริยาบถขึ้น “เรือเฟอร์รี่” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “สวนสันติภาพ” นำท่านเดินทางสู่ “ศาลเจ้ายูโทกุ อินาริ” ศาลเจ้ายิ่งใหญ่แห่งเมืองซากะ จากนั้นนําท่านสู่ “เมืองอาริตะ” เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงโด่งดังด้านเครื่องปั่นดินเผา

Day 5 : นำท่านเดินสู่ “ศาลเจ้าดาไซฟุ”เป็นศาลเจ้าในลัทธิชินโต ซึ่งคนญี่ปุ่นเชื่อว่าเป็นศาลเจ้าที่ให้พรในเรื่องการศึกษาเล่าเรียน นำท่านเดินทางสู่ “ย่านเทนจิน” ย่านธุรกิจและย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดในเกาะคิวชู

Day 6 : เดินทางจากสนามบินฟุกุโอกะ ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน