ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง by THAI Airways 5 วัน 4 คืน
HNT-TPE01 : ไต้หวัน เน้นๆๆ BY TG

5 วัน 4 คืน

หนันโถว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดกวนดู-เมืองเจียอี้ อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน-นั่งรถไฟโบราณ-ซิมชา-ไถจง-เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต -หมู่บ้านสายรุ้ง-ไทเป-อนุสรณ์สถานเจียง ได เช็ก-ตึกไทเป101-วัตหลง-ซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง ร้านพายสับปะรต-อุทยานย์หลิว-หมู่บ้านโบราณจี๋วเฟิน-ตลาตกลางคืนชื่อหลืน - กลอเรีย เอาท์เลต #เที่ยวเต็มไม่มีวันอิสระ #ฟรีวีซ่า
Day 1 : คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่ ไต้หวัน ถึงท่าอากาศสนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติประเทศไต้หวัน พาท่านเดินทางสู่เมืองหนันโถวซึ่งเป็นที่ตั้งของทะเลสาบสุริยันจันทรา หนันโถวมณฑลที่ใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวัน นำทุกท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น 'สวิสเซอร์แลนด์แห่งไต้หวัน' จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนอู หรือวัดเหวินหวู่

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอาหลี่ซาน ตั้งอยู่ในเขตเมืองเจียอี้ นำท่านชม ป่าสนพันปี บริเวณแนวทิวสนแห่งนี้จะได้พบกับสนหลากหลายนานาพันธุ์ นั่งรถไฟโบราณ เพื่อชมความงามทางธรรมชาติสองข้างที่มีความสมบูรณ์อยู่มาก เดินทางสู่เมืองไถจง เมืองใหญ่ติดอันดับ 3 ของไต้หวัน พร้อมนําท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้งกลางคืน ตลาดเฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต

Day 3 : นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสายรุ้ง หรือ เรนโบว์ วิลเลจ เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ แต่มากเสน่ห์ของเมืองไถจง นำทุกท่านเข้าชม อนุสรณ์สถานเจียง ไค เช็ก สัญลักษณ์แห่งไต้หวัน จากนั้นนำทุกท่านชม ตึกไทเป 101 สัญลักษณ์เด่นกลางเมือง เป็นอาคารสูงที่สุดของกรุงไทเป ประเทศไต้หวัน มีความสูงถึง 508 ม. หลังจากนั้นพาท่านเดินทางสู่ วัดหลงซาน พาทุกท่านช้อปปิ้ง ซีเหมินติง

Day 4 : ให้ทุกท่านเลือกซื้อของฝากซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิว นำทุกท่านเที่ยวชม หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิน หลังจากนั้นนำทุกท่านช้อปปิ้ง ตลาดกลางคืนซื่อหลิน ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน

Day 5 : นำทุกท่านช้อปปิ้งที่ กลอเรียเอาท์เลต ห้างนี้ประกอบด้วยร้านขายสินค้าแบรนด์ดังมากกว่า100ยี่ห้อ นำทุกท่านเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน ไต้หวัน ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
13 – 17 เม.ย 2563 จันทร์ - ศุกร์ 31,900 -

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน