ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด คลองโอตารุ ศาลเจ้าฮอกไกโด by Air Asia X 3 วัน 1 คืน
HJH-XJ31-C02 : Happy Hokkaido Show Wow BY XJ

3 วัน 1 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเชะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินชิโตเซะเกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ เดินทางสู่เมืองโอตารุ” “คลองโอตารุ” หรือ “โอตารุอุนงะ” มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโอตารุ จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีโอตารุเป็น!!!ไฮไลท์ หนึ่งในร้านค้าที่ใหญ่ที่สุดของพิพิธภัณฑ์กล่องดนตรีในญี่ปุ่น จากนั่นเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด นำท่านสู่ DUTY FREE ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีและการชงชา ต่างๆ ตามอัธยาศัย นำท่านช้อปปิ้ง“ ถนนทานุกิโคจิ เป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร

Day 3 : ออกเดินทางจากสนามบินชิโตเซะ สู่สนามบินนานาชาติดอนเมือง เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน