ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ ปราสาทโอซาก้า by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
XJ791 : โอซาก้า เกียวโต เจแปนแอลป์ ชิราคาวาโกะ BY XJ

6 วัน 4 คืน

Day 1 :พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางไป เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี นำท่านชม วัดคินคะคุจิ เดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงที่เป็นสัญลักษณ์ของศาลเจ้าที่มีมากกว่าร้อยต้นทอดตัวยาวตามเส้นทางของไหล่เขาลดหลั่นกันบนเส้นทางยาวถึง 4 กิโลเมตร นำท่านไปช้อปปิ้งสินค้าแบรนเนมด์ MITSUI OUTLET PARK SHIGA RYUO

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโกเมื่อปี ค.ศ.1995 นำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า จินยะ จากนั้นนำท่านเดิมชม หมู่บ้าน Little Kyoto หรือ เขตเมืองเก่าซันมาชิซูจิ Sanmachi-Suji ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัย เอโดะกว่า 300 ปีก่อน

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ เจแปนแอลป์ ทาเตยามะ-คุโรเบะ นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ เส้นทางเจแปนแอลป์ทาเทยามะ คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ นำท่านนั่งเคเบิ้ลคาร์ลอดภูเขา สู่ สถานีไดกันไบ เป็นจุดชมวิวบนเขื่อน สถานีรถไฟ ให้ท่านได้ชมความงามบนสถานีได้จากชั้น2 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สถานีมูโรโดะ โดยรถบัสไฟฟ้า นำท่านชม ยอดเขาทาเทยาม่า มีความสูง 3,015 เมตร ให้ทุกท่านได้เดินบนเส้นทางที่สองข้างทางเป็นกำแพงหิมะสูงชัน SNOW WALL สูงกว่าสิบเมตร

Day 5 : ท่านเดินทางสู่โอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก นำท่านเดินทางไปช้อปปิ้งที่ ร้าน JTC Duty free จากนั้นให้ท่านได้ อปปิ้งย่านชินไชบาชิ มีทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน มีสินค้ามากมายทั้งถูกและแพง ทั้งสินค้าแฟชั่นล่าสุด ขนมเค้กแสนอร่อย

Day 6 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน