ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ นั่งรถไฟสายโรแมนติกซากาโนะ ปราสาทโอซาก้า by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ792 : โอซาก้า นารา เกียวโต โกเบ BY XJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ โอซาก้า สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่เมืองนารา Nara เป็นเมืองที่อยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองโอซาก้า นำท่านไปชมวัดโทไดจิ Todaiji เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า เป็นสัญลักษณ์อันโดดเด่นของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โกเบ นำท่านไป ย่านโกเบ ฮาร์เบอร์แลนด์ นำท่านเดินทางสู่ ย่านชินเซไก Shinsekai เป็นเสมือนแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า

Day 3 : นำท่านเดินทางไปสู่ เกียวโต อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ของญี่ปุ่น ซึ่งมามีอายุยาวนานกว่า 1,000 ปี นำท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก Sagano Romantic Train ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หากมาในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีท่านจะได้ชมสีสันของใบไม้ที่สวยงาม นำทุกท่านเดินทางชมป่าไผ่ นำท่านเดินทางไปชม ศาลเจ้าเฮอัน จากนั้นนำท่านชมโชว์ซามูไร เกียวโต สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ ชมเสาโทริอิ นำท่านเดินทางสู่โอซาก้า จากนั้นนำท่านไปช้อปปิ้งที่ ร้าน JTC Duty free จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งย่านชินไชบาชิ มีทั้งร้านค้าเก่าแก่ และทันสมัยปะปนกัน

Day 4 : อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือซื้อบัตรเข้า USJ

Day 5 : นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน