ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ สมุทรสงคราม อัมพวา ตลาดร่มหุบ นั่งเรือชมหิงห้อย วิหารแม่พระบังเกิด วัดบางกะพ้อม by รถตู้ 1 วัน
GWH0602 : อัมพวา พาเพลิน (วันเดย์ ทริป)

1 วัน

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตลาดร่มหุบ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย
ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศVIPรุ่นใหม่ 9 ที่นั่งเดินทางสู่จ.สมุทรสงคราม

06.00 น. จุดนัดพบที่ 1 : ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)

07.00 น. ออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทางพิเศษ บริการอาหารเช้าบนรถ พร้อมน้ำดื่ม

09.30 น. นำท่านเดินทางถึง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือที่เราเรียกกันว่า 'วัดบ้านแหลม' เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน หลังจากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดร่มหุบ ตลาดที่ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟสายแม่กลอง-บ้านแหลม

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกะพ้อม สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีโบราณสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย

11.10 น. พาท่านชม โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลินิธิชัยพัฒนานำที่ดินของคุณประยงค์ นาคะวะรังค์ มาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) พิเศษ...เสิร์ฟปูทะเลไข่นึ่งนมสด

13.00 น. นำท่านชม อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ มีอายุมากกว่า 100 ปี

13.50 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสมุทรสงครามที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สิ่งที่โดดเด่นมาก ๆ ของวัดแห่งนี้ ก็คือ 'โบสถ์ปรกโพธิ์' ความมหัศจรรย์ของโบสถ์วัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นโพธิ์, ต้นไทร, ต้นไกร และต้นกร่างขนาดใหญ่ จนทำให้วัดบางกุ้งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand

14.30 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ขนมไทย ภายในเต็มไปด้วยขนมไทยต่างๆ ที่จำลองขึ้นมาให้เหมือนกับของจริงชวนน้ำลายสอ

16.00 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยอดฮิตแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อทั้งคนไทยและต่างชาติ นอกเหนือไปจากการเดินเที่ยว ช้อปและชิมกันรัว ๆ แล้ว ยังจะได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตริมน้ำ
อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารมากมาย

18.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย ในระหว่างทางที่ล่องเรือนักท่องเที่ยวจะได้พบกับต้นลำพูอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยเรียงรายตลอดสองข้างทาง พร้อมกับได้ชมหิ่งห้อยตัวน้อยใหญ่ส่องแสงสวยงามไปทั่วบริเวณ ได้เวลาอันสมควรนำท่าน นำท่านเดินทางกลับจุดหมายปลายทาง

21.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ในประเทศ สมุทรสงคราม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน