ทัวร์ ในประเทศ

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ในประเทศ สมุทรสงคราม อัมพวา ตลาดร่มหุบ นั่งเรือชมหิงห้อย วิหารแม่พระบังเกิด วัดบางกะพ้อม by รถตู้ 1 วัน
GWH0602 : อัมพวา พาเพลิน (วันเดย์ ทริป)

1 วัน

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตลาดร่มหุบ โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ ตลาดน้ำอัมพวา ล่องเรือชมหิ่งห้อย
ออกเดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศVIPรุ่นใหม่ 9 ที่นั่งเดินทางสู่จ.สมุทรสงคราม

06.00 น. จุดนัดพบที่ 1 : ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้า)

07.00 น. ออกเดินทางพร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทางพิเศษ บริการอาหารเช้าบนรถ พร้อมน้ำดื่ม

09.30 น. นำท่านเดินทางถึง วัดเพชรสมุทรวรวิหาร หรือที่เราเรียกกันว่า 'วัดบ้านแหลม' เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน หลังจากนั้นนำท่านเดินชม ตลาดร่มหุบ ตลาดที่ตั้งขายอยู่ริมทางรถไฟสายแม่กลอง-บ้านแหลม

10.30 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกะพ้อม สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในวัดมีโบราณสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญมากมาย

11.10 น. พาท่านชม โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำริให้สำนักงานมูลินิธิชัยพัฒนานำที่ดินของคุณประยงค์ นาคะวะรังค์ มาดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนอัมพวา

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 2) พิเศษ...เสิร์ฟปูทะเลไข่นึ่งนมสด

13.00 น. นำท่านชม อาสนวิหารแม่พระบังเกิด ศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสต์ มีอายุมากกว่า 100 ปี

13.50 น. นำท่านเดินทางสู่ วัดบางกุ้ง แหล่งท่องเที่ยวสมุทรสงครามที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สิ่งที่โดดเด่นมาก ๆ ของวัดแห่งนี้ ก็คือ 'โบสถ์ปรกโพธิ์' ความมหัศจรรย์ของโบสถ์วัดจะถูกปกคลุมด้วยต้นโพธิ์, ต้นไทร, ต้นไกร และต้นกร่างขนาดใหญ่ จนทำให้วัดบางกุ้งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน Unseen Thailand

14.30 น. นำท่านชม พิพิธภัณฑ์ขนมไทย ภายในเต็มไปด้วยขนมไทยต่างๆ ที่จำลองขึ้นมาให้เหมือนกับของจริงชวนน้ำลายสอ

16.00 น. นำท่านเที่ยวชม ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยอดฮิตแห่งจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อทั้งคนไทยและต่างชาติ นอกเหนือไปจากการเดินเที่ยว ช้อปและชิมกันรัว ๆ แล้ว ยังจะได้สัมผัสธรรมชาติของวิถีชีวิตริมน้ำ
อิสระอาหารเย็น ให้ท่านได้เลือกรับประทานอาหารมากมาย

18.30 น. หลังจากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมหิ่งห้อย ในระหว่างทางที่ล่องเรือนักท่องเที่ยวจะได้พบกับต้นลำพูอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหิ่งห้อยเรียงรายตลอดสองข้างทาง พร้อมกับได้ชมหิ่งห้อยตัวน้อยใหญ่ส่องแสงสวยงามไปทั่วบริเวณ ได้เวลาอันสมควรนำท่าน นำท่านเดินทางกลับจุดหมายปลายทาง

21.30 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
03 มิ.ย 2563 พุธ - พุธ 2,590 FULL
06 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
07 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
13 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
20 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
21 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
27 มิ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
28 มิ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
04 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
05 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
06 ก.ค 2563 จันทร์ - จันทร์ 2,590 FULL
11 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
12 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
18 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
19 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
25 ก.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
26 ก.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
28 ก.ค 2563 อังคาร - อังคาร 2,590 FULL
01 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
02 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
08 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
09 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
12 ส.ค 2563 พุธ - พุธ 2,590 FULL
15 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
16 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
22 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
23 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
29 ส.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
30 ส.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
05 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
06 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
12 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
13 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
19 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
20 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
26 ก.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
27 ก.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
03 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
04 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
10 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
11 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
17 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
18 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
24 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
25 ต.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
31 ต.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
01 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
07 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
08 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
14 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
15 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
21 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
22 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
28 พ.ย 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
29 พ.ย 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
05 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
06 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
07 ธ.ค 2563 จันทร์ - จันทร์ 2,590 FULL
10 ธ.ค 2563 พฤหัส - พฤหัส 2,590 FULL
12 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
13 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
19 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
20 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL
26 ธ.ค 2563 เสาร์ - เสาร์ 2,590 FULL
27 ธ.ค 2563 อาทิตย์ - อาทิตย์ 2,590 FULL

ทัวร์ในประเทศ สมุทรสงคราม อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมในประเทศ ราคาใกล้เคียงกัน