ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

PJP77(A) : Pro Sakura Fukuoka Beppu BY SL

5 วัน 3 คืน

บินตรงสู่ฟุกุโอกะโดยสายการบินTHAILIONAIR บริการน้ำหนักกระเป๋า20KGและบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ ชมซากุระณปราสาทโคคุระ+สวนโอซาดะOsadaPark ชมซากุระณซากปราสาทฟุกุโอกะและสวนมาอิซูรุ ศาลเจ้าแดงริมหาดโมโตโนสุมิอินาริMotonosumiInari ชมบ่อนรก(สีฟ้า)เบปปุจิโกกุ-แช่ออนเซ็นเมืองเบปปุ WIFIFREEONBUSน้ำดื่มบริการวันละ1ขวด
บินตรงสู่ ฟุกุโอกะ โดยสายการบิน THAI LION AIR
บริการน้ำหนักกระเป๋า 20 KG และบริการอาหารบนเครื่องทั้งไป-กลับ
ชมซากุระ ณ ปราสาทโคคุระ + สวนโอซาดะ Osada Park
ชมซากุระ ณ ซากปราสาทฟุกุโอกะและสวนมาอิซูรุ
ศาลเจ้าแดงริมหาด โมโตโนสุมิ อินาริ Motonosumi Inari
ชมบ่อนรก (สีฟ้า) เบปปุจิโกกุ - แช่ออนเซ็นเมืองเบปปุ
WIFI FREE ON BUS  น้ำดื่มบริการวันละ 1 ขวด

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน