ทัวร์ เวียดนาม

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ จ่างอาน ขึ้นกระเช้า by THAI Airways 4 วัน 3 คืน
PVN15 : เวียดนามเหนือ-ฮานอย-ซาปา-ฟานซีปัน-นิงห์บิงห์-จ่างอาน BY TG

4 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เดินทางถึงสนามบินเมืองฮานอย นำท่านเดินทางสู่เมืองฮานอย นำท่านสู่ จัตุรัสบาดิงห์ ที่แห่งนี้เป็นสถานที่ๆท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของประเทศเวียดนาม จากนั้นนำท่านชม สุสานโฮจิมินห์ ภายในบรรจุศพของโฮจิมินห์อยู่ในโลงแก้ว จากนั้นนำท่านชม ทำเนียบประธานาธิบดี ปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง สามารถถ่ายรูปได้ในระยะไกล และชมบ้านพักโฮจิมินห์ จากนั้นนำท่าน ชมวัดเจดีย์เสาเดียว เรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ ตลาดLove Market

Day 2 : นำท่านเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้ว”โหร่งมัย” (มังกรเมฆ) (ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม) เป็นสะพานแก้วที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของเวียดนาม เราสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหว่างเลียนเซิน หลังจากนั้น นำท่านไปนั่งรถรางรุ่นใหม่ ระยะทางประมาณ 2 กม. เป็นหนึ่งในรถรางที่ยาวที่สุดในเวียดนาม ออกเดินทาง จากโรงแรม MGallery ในเมือง Sa Pa และไปที่สถานีรถเคเบิล Fansipan จากนั้นท่านสู่ฟานซีปัน (ราคาทัวร์รวมค่ากระเช้า) ชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน จากนั้นนำท่านชม น้ำตกซิลเวอร์ น้ำตกที่มีความสวยงาม และสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลาย ระดับชั้น

Day 3 : ท่านออกเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย นำท่านชมกรุงฮานอย จากนั้นนำท่านไปชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก ซึ่งเป็นเกาะเล็ก ๆ ในทะเลสาบ มีสีแดงสดใส ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย จากนั้นชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรมประจำชาติ เอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก

Day 4 : นำทุกท่านเดินทางสู่นิงห์บิงห์ เมืองมรดกโลก นำท่านล่องเรือจ่างอาน (นั่งเรือกระจาด) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภูมิทัศน์ความงามทางธรรมชาติ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวภูมิทัศน์ความงามทางธรรมชาติ นำท่านล่องเรือชมบรรยากาศผ่านถ้ำ ธรรมชาติภูเขาหินปูน ชมทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ และยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง kong skull island II จากนั้นนำท่านกลับสู่ กรุงฮานอย ได้เวลาแก่สมควรนำทานเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ นอยบ่าย ออกเดินทางจากกรุงฮานอย โดยสายบินไทยแอร์เวย์ เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ

ทัวร์เวียดนาม เวียดนามเหนือ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมเวียดนาม ราคาใกล้เคียงกัน