ทัวร์ ไต้หวัน

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

เชียงใหม่บินตรง ไต้หวัน OHO Taipei BY FD

3 วัน 2 คืน

อุทยานเย๋หลิ่ว|หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น|ถ่ายรูปคู่ตึกTAIPEI101ช้อปปิ้งซีเหมินติง เมนูพิเศษสุกี้ไต้หวันน้ำหนักกระเป๋าท่านละ20กก.|บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ
อุทยานเย๋หลิ่ว | หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น | ถ่ายรูปคู่ตึก TAIPEI 101 ช้อปปิ้งซีเหมินติง
เมนูพิเศษ สุกี้ไต้หวัน น้ำหนักกระเป๋าท่านละ 20 กก. | บริการอาหารบนเครื่องทั้งไปและกลับ

ทัวร์ไต้หวัน อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมไต้หวัน ราคาใกล้เคียงกัน