ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
ZHOK02: ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โซอุนเคียว อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลทส์โก ยากูซ่าพิงค์มอส] BY XJ

6 วัน 4 คืน

ชมความสวยงามของทุ่งดอกทิวลิปและทุ่งดอกพิงค์มอสผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติอิ่มอร่อยเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์3ชนิดช้อปปิ้งเต็มอิ่มกับย่านช้อปปิ้งถนนทานุกิโคจิ #มีวันอิสระ
Day 1 : พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะ ฮอกไกโด ศูนย์กลางความเจริญอันดับ 5 ของญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ชม หอนาฬิกาซัปโปโร ชม สวนโอโดริ นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญ

Day 3 : นำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ นำท่านชมทุ่งพิงค์มอสหรือชิบะซากุระ นำท่านเดินทางสู่ สวนทิวลิป เมืองคามิยุเบซึ นำท่านเดินทางสู่ อิออน มอลล์ เป็นห้างสรรพสินขนาดใหญ่ของประเทศญี่ปุ่นมีทั้งของฝาก เครื่องดื่ม ขนม อาหารสด ผลไม้สดๆจากสวน ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้จะมีขายจำเพาะเมืองเท่านั้น

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ ชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ให้ท่านได้เลือกซื้อ เลือกชมสินค้ามากมาย กับถนนซาไกมาชิ นำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE นำท่านช้อปปิ้งที่ ทานุกิโคจิ

Day 5 : อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)

Day 6 : นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย เดินทางถึงสนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน