ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า เมืองย่างกุ้ง พระธาตุอินทร์แขวน พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนยิ้มหวาน by Myanmar National Airlines 3 วัน 2 คืน
RGN-015 : Myanmar ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน BY UB

3 วัน 2 คืน

สักการะ3ใน5มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า3วัน พระธาตุอินทร์แขวน:เมืองไจ้โท:เจดีย์องค์เล็กตั้งบนก้อนหินทอง,ประจำปีเกิด“ปีจอ” พระมหาเจดีย์ชเวดากอง:เมืองย่างกุ้ง:เจดีย์ทองคู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์):เมืองหงสาวดี:เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า(เจดีย์มอญ) พระนอนยิ้มหวาน..พระนอนตาหวาน..เจดีย์4ทิศ..ขอพร“เทพทันใจ”นัตโบโบยี ที่พักระดับ5ดาว★★★★★/เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์(UB) ปล.ไม่มีราคาเด็กเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์และคนขับรถ2,000บาท/ท่าน/ทริป
สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานอันศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า 3 วัน
พระธาตุอินทร์แขวน : เมืองไจ้โท : เจดีย์องค์เล็กตั้งบนก้อนหินทอง,ประจำปีเกิด “ปีจอ”
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง : เมืองย่างกุ้ง : เจดีย์ทอง คู่บ้านคู่เมืองชาวพม่า
พระธาตุมุเตา(เจดีย์ชเวมอดอร์) : เมืองหงสาวดี : เจดีย์ที่สูงที่สุดในพม่า (เจดีย์มอญ)
พระนอนยิ้มหวาน..พระนอนตาหวาน..เจดีย์ 4 ทิศ..ขอพร “เทพทันใจ” นัตโบโบยี
 ที่พักระดับ 5 ดาว ★★★★★ / เดินทางโดยสายการบินเมียร์มาร์เนชั่นแนลแอร์ไลน์ (UB)
ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป

ทัวร์พม่า เมืองย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน