ทัวร์ พม่า


มัณฑะเลย์ พุกาม เจดีย์หมื่นองค์ เจดีย์ชเวสิกอง สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเล นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา
ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมขนบประเพณีประเทศพม่า
ชมดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม
สักการะ1ใน5มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ์เจดีย์ชเวสิกอง
สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกสะพานไม้อูเบ็ง
∞ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ล้างหน้าพระพักตร์“พระมหามัยมุนี”
ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งพระราชวังมัณฑะเลย์
สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมืองวัดอนันดาชมเจดีย์ติโลมินโลวัดหารธรรมยังยี
#พักโรงแรมพุกาม1คืนโรงแรมมัณฑะเลย์1คืน
#เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
รหัสโปรแกรม : 17499
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เจดีย์หมื่นองค์ เจดีย์ชเวสิกอง สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเล by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
WE201 : พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม BY WE

3 วัน 2 คืน

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมขนบประเพณีประเทศพม่า ชมดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม สักการะ1ใน5มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ์เจดีย์ชเวสิกอง สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกสะพานไม้อูเบ็ง ∞ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ล้างหน้าพระพักตร์“พระมหามัยมุนี” ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งพระราชวังมัณฑะเลย์ สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมืองวัดอนันดาชมเจดีย์ติโลมินโลวัดหารธรรมยังยี #พักโรงแรมพุกาม1คืนโรงแรมมัณฑะเลย์1คืน #เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา

Day 1 : ออกเดินทางสู่กรุงมัณฑะเลย์ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE309 เดินทางสู่ เมืองพุกาม พุกามดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000ปี และนำท่านชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

Day 2 : นำท่านไหว้ เจดีย์ชเวสิกอง หลังจากนั้นเดินทางสู่ วัดอนันดา เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน และนำท่านแวะชมของขึ้นชื่อของเมืองพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า จากนั้น ชมเจดีย์ติโลมินโล เจดีย์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก จากนั้นนำท่านสู่ วิหารธรรมยังยี และชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

Day 3 : พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า จากนั้นนำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ส่ง Email ให้เพื่อน

ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
Oct 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2021
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
26 – 28 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 11,888 FULL

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน