ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม เจดีย์หมื่นองค์ เจดีย์ชเวสิกอง สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเล by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
WE201 : พม่า มัณฑะเลย์ พุกาม BY WE

3 วัน 2 คืน

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมขนบประเพณีประเทศพม่า ชมดินแดนเจดีย์หมื่นองค์ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม สักการะ1ใน5มหาบชูาสภานศกัดสิ์ทธิ์เจดีย์ชเวสิกอง สัมผัสสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลกสะพานไม้อูเบ็ง ∞ชมพิธิศักดิ์สิ์ทธิ์ของชาวมัณฑะเลย์ล้างหน้าพระพักตร์“พระมหามัยมุนี” ชมพระราชวังไม้สักท่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งพระราชวังมัณฑะเลย์ สักการะวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมืองวัดอนันดาชมเจดีย์ติโลมินโลวัดหารธรรมยังยี #พักโรงแรมพุกาม1คืนโรงแรมมัณฑะเลย์1คืน #เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา
Day 1 : ออกเดินทางสู่กรุงมัณฑะเลย์ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE309 เดินทางสู่ เมืองพุกาม พุกามดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์ ที่มีอายุกว่า 2,000ปี และนำท่านชมโชว์เชิดหุ่นกระบอก

Day 2 : นำท่านไหว้ เจดีย์ชเวสิกอง หลังจากนั้นเดินทางสู่ วัดอนันดา เป็นวัดสีขาว มองเห็นได้ชัดเจน และนำท่านแวะชมของขึ้นชื่อของเมืองพุกามก็คือ เครื่องเขิน (Lacquer Ware)ซึ่งยอมรับกันว่ามีชื่อเสียงที่สุดในพม่า จากนั้น ชมเจดีย์ติโลมินโล เจดีย์แห่งนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความสวยงามมากทั้งภายในและภายนอก จากนั้นนำท่านสู่ วิหารธรรมยังยี และชมสะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก

Day 3 : พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า จากนั้นนำท่านชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา เดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน