ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว วัดอาซากุสะ ภูเขาไฟฟูจิ ซากุระ by Air Asia X 5 วัน 3 คืน
XJ174 : Tokyo Freeday ซุปตาร์ ซากุระ ไฟไหม้ 6 BY XJ

5 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เดินทางสู่ เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองโตเกียว นำท่านนมัสการเจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ชื่อว่าเป็นวัดที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และได้รับความเคารพนับถือมากที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียว และท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกาย ทรี (ไม่รวมค่าขึ้นหอคอย) นำท่านเข้าชม สวนอุเอโนะ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ของโตเกียว ภายในมีทั้งวัด ศาลเจ้า ทะเลสาป และสวนสัตว์ มีต้นไม้มากมายที่ให้บรรยากาศร่มรื่น นำท่านสู่ ตลาดอะเมโยโกะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองยามานาชิ เพื่อนำท่านเข้าสู่โรงแรม จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการ แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติภายในที่พัก

Day 3 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ภูเขาที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในเรื่องความสวยงามที่ธรรมชาติ และยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวญี่ปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น จากนั้นให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งย่านช้อปปิ้งชินจุกุ นำท่านเดินทางไป ย่านโอไดบะ และห้างไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่า

๋Day 4 : อิสระท่องเที่ยวเต็มวัน ไม่มีรถบัสให้บริการ แต่มีไกด์แนะนำการเดินทางให้ท่าน นัดเจอลูกค้าที่โรงแรม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์

Day 5 : เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน