ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน วัดเจดีย์นมนาง ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
WE202:ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน BY WE

3 วัน 2 คืน

นำท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ร่วมเดินทางไปกราบไหว้พระและทำบุญชมและสัมผัสกับวัฒนธรรมขนบประเพณีประเทศพม่า ชมทัศนียภาพเมืองสกายน์ลุ่มแม่น้ำอิระวดีถ่ายรูปกับเจดีย์ทรงคว่ำวัดเจดีย์นางนม นั่งรถม้าชมเมืองอังวะชมอาคารไม้สักBarayarMonastery#ล่องเรือชมวิถีชีวิตหมู่บ้านมิงกุนชมเจดีย์มิงกุนและระฆังมิงกุน ถ่ายรูปกับเจดีย์สีขาวสะอาดตาเจดีย์ชินพิวมิน(เมียะเต็งดาน) พระราชวังมัณฑะเลย์พระราชวังไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียชมวัดกุโสดอ นมัสการพระมหามัยมุนีอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด1ใน5แห่งของพม่า พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี ผ่านชมสะพานไม้อูเบ็งสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในโลก #พักโรงแรมพุกาม1คืนโรงแรมมัณฑะเลย์1คืน #เมนูพิเศษ:เมนูกุ้งแม่น้ำเผา #เดินทางโดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
Day 1 : ออกเดินทางสู่กรุงมัณฑะเลย์ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE309
เดินทางสู่ เมืองสกายน์ ท่านจะได้ชม ทัศนียภาพของเมืองสกายน์ลุ่มแม่นํ้าอิระวดี เจดีย์จํานวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่นํ้า ในเวลาต่อมา ชมเจดีย์ กวงมูดอร์หรือ วัดเจดีย์นมนาง เป็นเจดีย์ทรงโอควํ่า แบบสิงหล หรือเจดีย์ทรงลังกา และนําเที่ยวชม เมืองอังวะ ด้วยรถม้า ซึ่งอังวะเป็นราชธานี อีกแห่งหนึ่งของพม่า ชม หอคอยเมืองอังวะ เป็นส่วนหนึ่ง ของพระราชวัง เพื่อใช้ สังเกตการณ์ข้าศึก และชม วัดมหาอ่องเหม่ บอนซาน สร้างโดยพระนางเมนุมเหสีในพระเจ้าบาจีด่อ จากนั้น ชม Barayar Monastery ไม้สักที่มี ขนาดใหญ่ สวยงามได้ซุ้มประตู บานประตูหรือหลังคา ซึ่งอาคารแห่งนี้มีเสาไม้สัก รองรับนํ้าหนักอยู่ถึง 267 ต้น

Day 2 : นําท่านสู่เมืองมิงกุน โดยการ ล่องเรือไปตามแม่นํ้าอิระวดี สู่มิงกุน หมู่บ้านมิงกุน
ระหว่างทางจะได้เห็นหมู่บ้านอิรวดีที่มีลักษณะ เป็น“กึ่งบ้านกึ่งแพ”ชาวพม่า นิยมสร้างบ้านกึ่งแพ คือถ้านํ้าขึ้นสูงก็ร่วมแรงกันยกบ้านขึ้น ที่ดอนครั้นนํ้าลงมากก็ยกบ้านมาตั้งใกล้นํ้า เพื่อความสะดวกสบายในการใช้แม่นํ้าในชีวิตประจําวัน และนําท่านชม เจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง จากนั้นนำท่านชม พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชียในสมัยสงครามมหา-เอเชียบูรพา จากนั้นนําท่านชม วัดกุโสดอ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ทําการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 5 มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ และชมเขามัณฑะเลย์ เป็นจุดชมวิวที่มีทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของเมืองมัณฑะเลย์

Day 3 : พิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุนี นมัสการพระมหามัยมุนี อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 แห่งของพม่า และเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ


ระบบกดจองผ่าน web

** คลิกเลือกพีเรียดแล้วกดปุ่ม "จอง" ทางเราจะติดต่อกลับทันที
May 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jun 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jul 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Aug 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Sep 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Oct 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Nov 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Dec 2022
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Jan 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Feb 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Mar 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Apr 2023
 • Sun
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 
 = วันที่ออกเดินทาง
ช่วงวันเดินทาง วัน ราคา จอง
29 ก.พ – 02 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,888 FULL
12 – 14 มี.ค 2563 พฤหัส - เสาร์ 10,888 FULL
21 – 23 มี.ค 2563 เสาร์ - จันทร์ 11,888 FULL

ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน