ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เทพทันใจ by Thai Smile Airways 3 วัน 2 คืน
RGN-014 : Myanmar ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน BY WE

3 วัน 2 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรรณภูมิ - ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ - ถึงสนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง - นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - นำท่านชมพระราชวังบุเรงนอง และบัลลังก์ผึ้ง - ชมเจดีย์ชเวมอดอร์ หรือพระธาตุมุเตา ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าและยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดของชาวพม่า - นำท่านนมัสการยอดเจดีย์หัก ชาวมอญและชาวพม่าเชื่อกันว่าเป็นจุดที่ศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตใหเ้จริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น - เดินทางต่อสู่เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญ - นำชมเจดีย์ไจ้ทีโย หรือพระธาตุอินทร์แขวน เป็นพระธาตุปีเกิดของปีจอ เชื่อว่าถ้าผู้ใดได้มานมัสการพระธาตุอินทร์แขวนนี้ครบ 3 ครั้ง ผู้นั้น จะมีแต่ความสุขความเจริญพร้อมทั้งขอสิ่งใดก็จะได้สมดั่งปรารถนาทุกประการ - นำท่านลงจากพระธาตุอินทร์แขวน โดยรถบรรทุกหกล้อขนาดเล็กถึง คิ้มปูนแค้มป์ นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี - นำท่านนมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน) - กราบนมัสการ พระพุทธรูปนอนที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ - เมืองย่างกุ้ง - กราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ ซึ่งบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า - ขอพร
นัตโบโบยี หรือ พระเทพทันใจ - นำท่านข้ามฝั่งถนนสักการะเทพกระซิบ - ตลาดโบโจ๊กอองซาน หรือ ตลาดสก๊อต - นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือ
ตะเกิง เจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปี มหาเจดีย์ที่ใหญ่
ที่สุดของประเทศพม่า -

Day 3 : สักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน เป็นพระที่มีตาสวยงามที่สุดในประเทศพม่า มีขนตาที่งดงาม ชมพระบาทที่มีภาพมงคล 108 ประการ - เดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง - เดินทางกลับกรุงเทพฯ - ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน