ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

TGKMQ07 : Komatsu Kanazawa Nagoya Premium Charter 3 By TG

6 วัน 3 คืน

ทาคายาม่า(Takayama)(ใช้เวลาเดินทางประมาณ2.10ชั่วโมง)เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ถูกขนานนามไว้ว่าเป็นลิตเติ้ลเกียวโตหรือเกียวโตน้อยเป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณบรรยากาศเก่าแก่อายุเป็นร้อยๆปีมีวัดศาลเจ้าสะพานตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คนตัวเมืองสวยสะอาดทันสมัยและมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์นำท่านเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ซันมาชิซูจิ(SanmachiSuji)ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ300ปีก่อนได้เป็นอย่างดี...
ทาคายาม่า (Takayama) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.10 ชั่วโมง) เมืองเก่าแก่อยู่ในหุบเขาล้อมรอบด้วยเทือกเขาเจแปนแอลป์ ถูกขนานนามไว้ว่าเป็น ลิตเติ้ลเกียวโต หรือ เกียวโตน้อย เป็นเมืองเก่าแก่ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในอดีตของชาวญี่ปุ่นได้อย่างสมบูรณ์ บ้านเรือนสร้างขึ้นด้วยไม้แบบโบราณ บรรยากาศเก่าแก่ อายุเป็นร้อยๆปี มี วัด ศาลเจ้า สะพาน ตลาดเช้าที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน ตัวเมืองสวยสะอาด ทันสมัย และมีสภาพธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ นำท่านเดินเล่น ชมบรรยากาศเมืองเก่าทาคายาม่าที่ ซันมาชิซูจิ (Sanmachi Suji) ย่านเมืองเก่าที่อนุรักษ์ความเป็นเอโดะเมื่อ 300 ปีก่อนได้เป็นอย่างดี...

ทัวร์ญี่ปุ่น อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน