ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ล่องเรือโจรสลัด ภูเขาไฟฟูจิ ซากุระ ปราสาทสึรุงะ นั่งกระเช้าไฟฟ้า by Air Asia X 6 วัน 4 คืน
XJ168 : Tokyo Fuji Fukushima Nikko ซุปตาร์ ซากุระ บิ๊กไซส์ BY XJ

6 วัน 4 คืน

Day 1 : พร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง เดินทางสู่ นาริตะ ประเทศญี่ปุ่น

Day 2 : เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ ฮาโกเน เมืองที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายที่ยังมีธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ ขึ้นชื่อในเรื่องออนเซ็น นำท่าน ล่องเรือโจรสลัด ณ ทะเลสาบอาชิใชเ้วลาประมาณ 10-15 นาทีให้ท่านได้ล่องเรือชมความงามของทัศนียภาพสองข้างทาง รวมถึงวิวภูเขาไฟฟูจิด้วย จากนั้นสัมผัสวัฒนธรรมดั้งเดิม ของชาวญปุ่น นั่นก็คือ การเรียนพิธีชงชาญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ หมูบ้านโอชิโนะฮักไก เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบคาวากูจิโกะ กับทะเลสาบยามานาคาโกะ อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปและซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม

Day 3 : เดินทางสู่ นิกโก้ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยม มีรีสอรท์น้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง นำท่านชม สะพานชินเคียว เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น (ไม่รวมค่าข้ามสะพาน มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมท่านละ 300 เยน) จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ ภายในศาลเจ้ามีประติมากรรมสวยงามจำนวนมาก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสุ เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมซามูไร อีกด้วยนำท่านสู่ ปราสาทสึรุงะ หรือ ปราสาทนกกระเรียน นำท่านเดินทางสู่แม่น้ำคันนงจิ จุดชมซากุระเลื่องชื่อ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิมะ จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติในที่พัก

Day 4 : นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ รวบรวมเอาสุนัขจิ้งจอกหลายหลายสายพันธ์หลากสีเอาไว้ เดินทางสู่ ภูเขาซาโอะ เป็นจุดหมายปลายทางหลักของนักท่องเที่ยวในการมาชมทัศนียภาพอันงดงามตลอดทั้งปี นำท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าซาโอะ สัมผัสกับทัศนีย ภาพของธรรมชาติที่สวยงาม เดินทางสู่ เมืองเซนได เดินทางสู่ ท่าเรือชิโกมะ เพื่อล่องเรือเฟอรรี่ชมอ่าวมัตซึชิมะ ที่ติดอันดับ 1 ใน 3 วิวที่สวยงามที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาล่องเรือ ประมาณ 30 นาที จากนั้น วัดโกไดโดะ เป็นพระอุโบสถขนาดเล็กบนเกาะติดกับท่าเรือมัตสึชิมะ เดินทางสู่ วัดซูอิกันจิ นำท่านเข้าชม วัดเอนสึอิน วัดแห่งนี้รู้จักคุ้นเคยกันในชื่อวัดแห่งกุหลาบ เดินทางกลับสู่เมืองเซนได จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง ถนนคลิสโรด

Day 5 : เดินทางสู่ เมืองยูโนะคามิ ออนเซน อิสระให้ท่านเพลิดเพลินนกับการแช่เท้าผ่อน
คลายตามอัธยาศัย ณ จุดออนเซนเท้าที่สถานีรถไฟยูโนคามิ ออนเซ็น เดินทางสู่โทโนะเฮทสึริ หรือ หน้าผาล้านปี จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองนาริตะ เพื่อเข้าสู่ที่พัก

Day 6 : ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เอ็กซ์

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน