ทัวร์ ญี่ปุ่น

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า ชิราคาวาโกะ วัดคินคะคุจิ ปราสาทโอซาก้า ซากุระ เล่นสกี by Air Asia X 6 วัน 3 คืน
PJP41(A) : Pro Snow Free Day Nagoya Takayama Osaka BY XJ

6 วัน 3 คืน

Day 1 : พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ Day 2 : ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า โดยสายการบิน แอร์เอเชีย เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านเดินทางชม สะพานนาคะบาชิ ให้ท่านสัมผัสเสน่ห์แบบญี่ปุ่นๆท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทาคายาม่า Day 3 : นำท่านอิสระ เพลิดเพลินเล่นสกี ณ ลานกิจกรรมหิมะ สนุกกับการเล่นสกีและกีฬาฤดูหนาวมากมายที่ลานสกี ณ เมืองกุโจ ลานสกีสุดกว้างใหญ่ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอุปกรณ์สกี อุปกรณ์เล่นต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไดโกะจิ ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติและวัดมรดกโลกที่เป็นหนึ่งในวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ พิธีชงชาแบบญี่ปุ่น จากนั้นนำท่านสู่ วัดคินคะคุจิ คนไทยนิยมเรียกกันว่า วัดทอง จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ โอซาก้า นำท่านแวะร้าน Duty Free เพื่อช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ Day 4 : ให้ท่านอิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ภายในเมืองโอซาก้า โดยมีไกด์ให้คำแนะนำการเดินทาง (ไม่มีรถบัสบริการ) หรือ ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล Day 5 : นำท่านเที่ยวชม ตลาดคุโรมง โอซาก้า เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า (ชมด้านนอก) เป็นแหล่งชมซากุระที่โด่งดังเพราะฉากด้านหลังของสวนแห่งนี้จะมองเห็นภาพปราสาทโอซาก้าที่สวยงามเป็นอย่างยิ่ง นำท่านอิสระช้อปปิ้ง ริงกุ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท และห้าง AEON MALL RINKUSENNAN สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ สนามบินคันไซ ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบิน AIR ASIA X Day 6 : เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง


ทัวร์ญี่ปุ่น นาโกย่า อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมญี่ปุ่น ราคาใกล้เคียงกัน