ทัวร์ พม่า

 

=== โปรแกรมนี้เต็ม / ปิดกรุ๊ปแล้วค่ะ ===
สำคัญ!! กรุณาแจ้ง..รหัสโปรแกรม..ทุกครั้งที่สอบถาม

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี เทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง by Thai Lion Air 2 วัน 1 คืน
RGN-PV01 : ไหว้พระ 9 วัด BY SL

2 วัน 1 คืน

Day 1 : คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบิน THAI LION AIR เดินทางถึงสนามบินมิงกลาดง เมืองย่างกุ้ง จากนั้นนำท่านนมัสการพระพุทธรูปหงาทัตจี เป็นพระพุทธรูปที่สวยงามตามแบบฉบับศิลปะของพม่า นำท่านสักการะพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี หรือ พระนอนตาหวาน ถูกยกย่องให้เป็นพระนอนที่มีขนาดใหญ่และงดงามที่สุดในพม่า ด้วยพระพักตร์ที่งดงามเปื้อนยิ้ม บริเวณพระบาทมีภาพวาดลายธรรมจักร ตรงกลางฝ่าพระบาทล้อมรอบด้วยรูปมงคล 108 ประการ ชมเจดีย์ซูเล เป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่ใจกลางกรุงย่างกุ้ง นำท่านกราบนมัสการเจดีย์โบตาทาวน์ นำท่านขอพร เทพทันใจ หรือ นัตโบโบยี นำท่านข้ามฝั่งถนน สักการะเทพกระซิบ มีนามว่า “อะมาดอว์เมี๊ยะ” จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับเมืองย่างกุ้ง นำท่านนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง มหาเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศพม่า

Day 2 : นำท่านเดินทางสู่ เมืองสิเรียม จากนั้นชมความสวยงามของ เจดีย์กลางน้ำ หรือ
พระเจดีย์เยเลพญา จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ณ ตลาดสก๊อต นำท่านเดินทางไปยัง วัดเอ็งดอยา วัดแห่งนี้ทีชื่อเสียงอย่างมาก ในการขอพรเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพื่อไปกราบสักการะพระเกศาของพระพุทธเจ้าที่เชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่จริง เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง อื่นๆ

แพ็คเกจ ทัวร์ หรือโรงแรมพม่า ราคาใกล้เคียงกัน